Skydd av vattennaturen vid Forststyrelsen

Forststyrelsen förvaltar cirka 610 000 hektar vattenområden i sjöar och cirka 2,8 miljoner hektar havsområden, över hälften av Finlands territorialvatten. Största delen är statens allmänna vattenområden, men vatten ingår också i många olika slags naturskyddsområden. Fem nationalparker har inrättats i havsområden: Östra Finska vikens, Ekenäs skärgårds, Skärgårdshavets, Bottenhavets och Bottenvikens nationalparker.

Centrala mål för skyddet av havsnaturen är att bevara den biologiska mångfalden, att förbättra naturvärdenas status i skyddsområdena samt att producera och samla in information till stöd för skötseln av skyddsområdena och beslutsfattandet. 

Havsnaturen

Den marinbiologiska verksamheten vid Forststyrelsens Naturtjänster producerar information om arter och naturtyper i Östersjöns havs- och kustnatur. Vi använder inventeringsdata i planerna för skötsel och hållbar användning av de statligt ägda havsområdena.

Vårt arbete ingår i landets program för inventering av havsnaturen under vatten (VELMU). Forststyrelsen samarbetar också med andra regionala aktörer och deltar i internationella forskningsprojekt.

Dessutom planerar vi skötseln och användningen av områdena, följer upp arter och naturtyper samt kartlägger och sköter kulturarvsobjekt i skärgården och vid kusten.

Kontaktpersoner för inventeringen och skyddet av havsnaturen vid Forststyrelsens Naturtjänster

  • Östra Finska viken (Helsingfors–Kotka): Maiju Lanki
  • Västra Finska viken (Helsingfors–Hangö östra): Anu Riihimäki
  • Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet (Hangö västra–Sideby/Sastmola): Heidi Arponen
  • Norra delen av Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken: Essi Keskinen
  • Utveckling och koordinering av inventeringen och skyddet av havsnaturen: Anu Riihimäki

Våtmarker

Enligt definitionen i den internationella Ramsarkonventionen består våtmarker av alla inlandsvatten, myrar och övriga sankmarker samt havsområden till sex meters djup, alltså största delen av vårt skyddsområdesnät.

Strandvåtmarker med betydande skyddsvärde finns vid både inlandsvattnen och havskusten. Alla de 49 Ramsarvåtmarksobjekt av internationell betydelse som har utnämnts i Finland är också Natura 2000-områden. Forststyrelsen sköter våtmarkerna i huvudsak i skyddsområdena, men också utanför dem, exempelvis genom att restaurera dikade myrar i skogsbruksområden så att de är i bättre skick med tanke på viltet och den övriga naturen.

Inlandsvattnens natur

Forststyrelsen förvaltar och sköter inlandsvattnens natur och fiskbestånden i de 600 000 hektar stora vattenområdena som den äger. Till våra uppgifter hör att kartlägga och sköta inlandsvattnens natur i skyddsområdena till stöd för skötseln och användningen av områdena samt att sköta fiskbestånden och ordna fisket i lämpliga områden.

Utöver skötseln av statens vattenområden samarbetar vi också aktivt med delägarlagen, fiskeriområdena och de myndighetsinstanser som sköter vattnen. Östersjöns avrinningsområde är cirka fyra gånger större än själva havets areal, så åtgärderna i avrinningsområdet har också stor betydelse för Östersjöns status.

Kontaktpersoner för inventeringen och skyddet av inlandsvattnens natur vid Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster:

  • Utveckling och koordinering av inventeringen och skyddet av inlandsvattnens natur: Jari Ilmonen, Naturtjänster
  • Utveckling och koordinering av fisket: Mikko Malin, Jakt- och fisketjänster

Mera information