Riista- ja kalaelinympäristöjen hoito

Metsähallitus huolehtii yhdessä kumppaneidensa kanssa kala- ja riistaelinympäristöjen hoidosta valtion alueilla. Metsästys- ja kalastusluvat ovat aina sijoitus paitsi omaan hyvinvointiin, myös luontoon; kun ostat luvan Metsähallitukselta, osallistut riista- ja kalaelinympäristöjen kunnostamiseen ja hoitamiseen.

Kutupaikkoja ja vaellusreittejä kaloille

Metsähallituksen tavoite kalavesien hoidossa on luontaisten kalakantojen säilyttäminen ja vahvistaminen. Hoitotoimilla pyritään turvaamaan sekä kalojen lisääntymisedellytykset että kestävät kalastusmahdollisuudet.

Yhdessä kumppanien kanssa Metsähallitus sijoittaa vuosittain satoja tuhansia euroja kalavesien hoitoon. Virtavesiä kunnostetaan esimerkiksi poistamalla esteitä vaelluskalojen reiteiltä, kunnostamalla kutusorakoita, palauttamalla virtaus kuivuneeseen uomaan ja vahvistamalla kalakantoja istutuksin. Myös Metsähallituksen ennallistamat suot tehostavat vesiensuojelua valuma-alueilla.

Kunnostusten lisäksi kalakannoista huolehditaan myös kalastuslupaan liittyvin ehdoin, joita ovat esimerkiksi saaliskiintiöt, pyyntimitat ja rauhoitusajat.

Elinympäristöjä riistalle

Riistalajien elinympäristövaatimukset huomioidaan Metsähallituksen toiminnassa monin tavoin. Vuoden 2007 jälkeen on ennallistettu yhteensä noin 5000 hehtaaria soita, joilla on keskeinen merkitys muun muassa riekon, metsähanhen ja metsäpeuran elinympäristöinä. Lisäksi on ennallistettu korpia ja rakennettu avovesikosteikkoja. Riistan elinympäristöjen hoitotoimia rahoitetaan metsästysluvista saatavilla tuloilla.

Riistan tarpeet huomioidaan myös monikäyttömetsien käsittelyssä. Keskeisimmät periaatteet ovat riittävän peitteisyyden vaaliminen muun muassa riistatiheikköjä jättämällä ja metson soidinpaikkojen turvaaminen.

Riistakannoista huolehditaan lisäksi metsästyksen tarkalla mitoittamisella riistakantojen vaihtelun mukaisesti sekä tukemalla pienpetopyyntiä.

Lue lisää