Publicerad 26.6.2024

Naturinventeringarna för Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt utanför Närpes, Pyhäjoki och Brahestad inleds

Naturinventeringarna för Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt Edith och Ebba inleds utanför Närpes, Pyhäjoki och Brahestad. Under sommaren och hösten 2024 kartläggs nuläget för fågelbeståndet och bottendjur i området samt strömförhållandena och vattenkvaliteten i havsområdet. För inventeringarna ansvarar de miljökonsulter som valts till projekten, Ramboll (Edith) och Sitowise (Ebba).

I Pyhäjoki och Brahestad görs inventeringar både på öppet hav och i närheten av stranden. I Närpes koncentreras inventeringarna till öppet hav i projektområdet. Miljöutredningarna som görs i närheten av stranden har att göra med kartläggningen av elöverföringssträckningarna. Elöverföringssträckningarna har ännu inte fastställts.

Det fältarbete som ingår i naturinventeringarna utförs under växtperioden när vattenväxter lätt kan identifieras. Undersökningen av strandområdena omfattar också kartläggning av hotade växtarter och habitat. Då vadar och dyker biologerna nära stranden. Provtagningarna sker dock längre bort från stranden. Resultaten utnyttjas i de förfaranden vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och de planläggningsprocesser som inleds senare.

Mer information:

Ebba-projektet: Sami Piippo, projektledare, Forststyrelsen, tfn +358 40587 5428

Edith-projektet: Hanna Tuominen, vindkraftsexpert, Forststyrelsen, tfn +358 40648 5980