Publicerad 23.11.2023

Forststyrelsen inleder konkurrensutsättning av två havsvindkraftsprojekt

Statsrådet fattade idag den 23 november 2023 ett principbeslut om att inleda ett auktionsförfarande för Finlands allmänna vattenområden på fem havsvindkraftsområden. I och med principbeslutet inleder Forststyrelsen genast en kommersiell konkurrensutsättningsprocess där man väljer genomförare för två havsvindkraftsprojekt.

Konkurrensutsättningarna som inleds i år gäller havsvindkraftsprojekt utanför Närpes samt Pyhäjoki och Brahestad. Genomförandet av konkurrensutsättningen av de tre övriga områdena säkerställs under 2024. Konkurrensutsättningen pågår uppskattningsvis cirka ett år. Statsrådet fattar det egentliga beslutet om beviljande av nyttjanderätt för den valda projektpartnern efter auktionen.

Edith-projektet ligger i havsområdet som hör till Närpes och Ebba-projektet i havsområdena utanför Pyhäjoki och Brahestad. Kommunerna har godkänt projektens initiativ till detaljplan och Forststyrelsens förutredningar om projekten framskrider.

Den planerade kapaciteten för havsvindkraftsprojekten Edith och Ebba är sammanlagt cirka 3 000 MW. Det sammanlagda investeringsvärdet för projekten beräknas stiga till sammanlagt 6–8 miljarder euro. När projekten är klara beräknas de årligen sammanlagt producera upp till 14 TWh ren el, som för närvarande täcker över 17 procent av Finlands elförbrukning.

”Statsrådets beslut kommer lägligt och är ett konkret framsteg för att öka produktionen av havsvindkraft i Finland i början av 2030-talet. Vi fortsätter det målmedvetna arbetet för att möjliggöra ren energiproduktion i enlighet med målen för Finlands gröna övergång”, säger Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

”Forststyrelsen har en lång erfarenhet av planering av användningen av havsområdet samt av stora projekt som förutsätter planläggning. Som statligt affärsverk har vi systematiskt utvecklat vår kompetens inom vindkraft. När detta kombineras med vår erfarenhet av den första konkurrensutsättningen av ett havsvindkraftsprojekt för ett år sedan, är utgångspunkterna för att inleda och introducera nya projekt på marknaden mycket goda”, fortsätter generaldirektör Niemelä.

Forststyrelsen konkurrensutsätter, partnern bygger och producerar el

Forststyrelsen söker erfarna partner eller sammanslutningar både i Finland och på den internationella marknaden för att fortsätta projektutvecklingen, bygga havsbaserade vindkraftverk och ansvara för elproduktionen i sinom tid.

”Finland anses för närvarande som ett intressant investeringsobjekt på den globala marknaden”, säger Tuomas Hallenberg, direktör för Forststyrelsens fastighetsutveckling.

”Edith- och Ebba-projekten kräver gedigen kompetens och stora resurser av sina genomförare. Det privaträttsliga konkurrensutsättningsförfarande som nu inleds tar tid och är en mycket krävande process även för de företag som deltar. Med tanke på projektens framskridande är det ytterst viktigt att vi genomför konkurrensutsättningsprocessen omsorgsfullt och säkerställer att deltagarna behandlas jämlikt”, fortsätter Hallenberg.

Av de företag eller konsortier som väljs till projektpartner förutsätter man kompetens, resurser och erfarenhet som lämpar sig både för framgångsrikt genomförande av investeringsprojektet för havsvindkraft och för drift av vindkraftsparken. I projektutvecklingen beaktar man tryggandet av den biologiska mångfalden i projektområdena, kraven på stamnätet samt hanteringen av de för vindkraften typiska konsumtions- och produktionstopparna. Av de aktörer som väljs förutsätts dessutom ansvarsfull och hållbar affärspraxis som granskas som en del av konkurrensutsättningen.

Konkurrensutsättningen pågår i cirka ett år

I konkurrensutsättningen väljs samarbetspartner till havsvindkraftsprojekten, som kan köpa rättigheterna till de projekt som är under arbete, hyra ut havsområden samt bygga havsvindkraftverk.  Efter investeringsbeslutet förblir Forststyrelsen arrendegivare för området och samarbetspartnerna ansvarar för havsvindkraftsparkens byggande, elproduktion och försäljning av el på marknaden. Havsområdena förblir i statens ägo.

Valet av partner framskrider etappvis. Efter att de preliminära anbuden har lämnats in väljs en grupp av de mest potentiella partnerna för fortsättningen. De som kommer vidare lämnar sina bindande anbud och på basis av dem väljs partnerna ut för de två projekt som ska utvecklas.

Forststyrelsens mål är att slutföra konkurrensutsättningarna av Edith- och Ebba-projekten under 2024. Vid valet iakttas ett privaträttsligt konkurrensutsättningsförfarande. Uppgifter om aktörer och anbud som deltar i konkurrensutsättningen är inte offentliga.

Mer information:

Tuomas Hallenberg, direktör för Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 39 4717,
e-post: tuomas.hallenberg(at)metsa.fi

Otto Swanljung, affärsdirektör för vindkraft, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen,
tfn 0206 394 643, e-post: otto.swanljung(at)metsa.fi

 

Information för redaktioner

Betydande utsläppsfri el genom havsvindkraftsprojekt

Forststyrelsen har redan tidigare inlett utvecklingen av Finlands första havsvindkraftsprojekt utanför Korsnäs. I december 2022 slutförde Forststyrelsen konkurrensutsättningen av det planerade projektet i statens havsområde, 15–30 km från Korsnäs kust, och fortsätter utvecklingen tillsammans med Vattenfall.

Projektets uppskattade årliga produktion är cirka 5 TWh (terawattimmar). År 2021 producerades sammanlagt drygt 8 TWh vindenergi i Finland. Fem terawattimmar skulle räcka till för en årlig elförbrukning för drygt två miljoner höghustreor, om bostaden har en normal utrustningsnivå, tre boende och en årlig förbrukning på i genomsnitt 2 400 kWh.                                                          

Förfarande enligt överlåtelselagen

Överlåtelselagen som gäller utarrendering och försäljning av statsägda områden förutsätter att Forststyrelsen skaffar tillstånd av statsrådet för utarrendering av havsvindkraftsområden. Behandlingen enligt överlåtelselagen är en av många behandlingar inom statsförvaltningen som Forststyrelsen sköter innan projekten konkurrensutsätts på marknaden.

Vindkraftsprojektens områden förblir i statens ägo även efter att man har valt partner för elproduktionen och överlåtit projekträttigheterna. De projekträttigheter och hyresinkomster som den elproducerande partnern betalar utgör en del av det resultat som Forststyrelsen intäktsför till staten. Fastighetsskatten för havsvindkraftsprojekten betalas till kommunerna i projektområdena.

Lag om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020973