Metsätalouden ympäristöseuranta

Metsähallitus Metsätalous Oy:n työn onnistuminen perustuu hyvään toimenpidesuunnitteluun ja työn ammattitaitoiseen toteutukseen. Seuraamme työmme jälkeä tekemällä vuosittaista ympäristönseurantaa. Myös ISO-ympäristöjärjestelmän ja metsäsertifioinnin toimivuutta ja tehokkuutta seurataan sekä sisäisin että ulkoisin auditoinnein.

Ympäristönseurannan maastotarkastus vesiensuojelukohteella. Puroon johtava oja katkaistu.

Puunkorjuun ympäristöseurannoissa tarkastetaan muun muassa luontokohteiden ominaispiirteiden säilyminen hakkuissa, säästöpuiden määrä ja laatu, hakkuiden maisema- ja vesiensuojelunäkökohdat sekä riistatiheikköjen jättäminen. 

Maanmuokkauksen ja kunnostusojituksen seurantoihin kuuluu vesiensuojelumenetelmien suunnittelun ja toteutuksen arviointi. Lisäksi seurantoja tehdään energiapuunkorjuussa ja tienrakennuksessa. 

Säännöllisillä seurannoilla varmistetaan, että toiminta on ohjeiden mukaista ja toimenpiteiden ympäristönhoidollinen taso on korkea. Seurantojen tulokset käydään läpi johtoryhmissä ja alueiden tiimipalavereissa. 

Lisäksi sähköisellä AHJO-osaamisympäristöllä parannetaan Metsähallitukselle urakoivien yrittäjien sekä omien toimihenkilöiden ympäristöosaamista. Suunnittelussa käytössä on mm. paikkatietojärjestelmän vesiensuojelutyökalut. 
  

Ympäristöseurantojen tulokset 2022  

Vuoden 2022 seurantojen tulokset osoittavat, että ympäristönhoidon laatu on kokonaisuutena säilynyt erinomaisella tasolla. Toiminnan taso täyttää hyvin lainsäädännön, metsäsertifioinnin ja Metsähallituksen ympäristöoppaan vaatimukset. Luontokohteet ja vesistöjen suojavyöhykkeet on huomioitu hyvin jo suunnitteluvaiheessa.

Kehitettävää on lähinnä suojatiheikköjen huomioimisessa puunkorjuussa ja metsänhoitotöissä. Maanmuokkauksessa ja kunnostusojituksessa maisemapisteitä alentavat syvät muokkausjäljet. Metsonsoidinpaikoilla tulee kiinnittää enemmän huomiota uudistusalojen kokoon ja sijoitteluun, jotta soidinpaikkojen metsolle soveltuva peitteellisyys säilyy.