Metsätalouden ympäristöseuranta

Metsähallitus Metsätalous Oy:n työn onnistuminen perustuu hyvään toimenpidesuunnitteluun ja työn ammattitaitoiseen toteutukseen. Seuraamme työmme jälkeä tekemällä vuosittaista ympäristönseurantaa. Myös ISO-ympäristöjärjestelmän ja metsäsertifioinnin toimivuutta ja tehokkuutta seurataan sekä sisäisin että ulkoisin auditoinnein.

Ympäristönseurannan maastotarkastus vesiensuojelukohteella. Puroon johtava oja katkaistu.

Puunkorjuun ympäristöseurannoissa tarkastetaan muun muassa luontokohteiden ominaispiirteiden säilyminen hakkuissa, säästöpuiden määrä ja laatu, hakkuiden maisema- ja vesiensuojelunäkökohdat sekä riistatiheikköjen jättäminen. 

Maanmuokkauksen ja kunnostusojituksen seurantoihin kuuluu vesiensuojelumenetelmien suunnittelun ja toteutuksen arviointi. Lisäksi seurantoja tehdään energiapuunkorjuussa ja tienrakennuksessa. 

Säännöllisillä seurannoilla varmistetaan, että toiminta on ohjeiden mukaista ja toimenpiteiden ympäristönhoidollinen taso on korkea. Seurantojen tulokset käydään läpi johtoryhmissä ja alueiden tiimipalavereissa. 

Lisäksi sähköisellä AHJO-osaamisympäristöllä parannetaan Metsähallitukselle urakoivien yrittäjien sekä omien toimihenkilöiden ympäristöosaamista. Suunnittelussa käytössä on mm. paikkatietojärjestelmän vesiensuojelutyökalut. 
  

Vuoden 2019 seurantojen tulokset  

Kesällä 2020 tehdyissä puunkorjuun ympäristöseurannoissa olivat ensimmäistä kertaa tarkastelun kohteena uuden ympäristöoppaan mukaan toteutetut uudistushakkuut. 2018 käyttöön otetun ympäristöoppaan keskeisimmät muutokset hakkuiden osalta olivat kuolleen puun korjuusta luopuminen, riistatiheikköjen määrän lisääminen ja päivitetyt arvokkaan säästöpuun kriteerit. Muutokset näkyvät selvästi hakkuualalle jätetyn puuston määrässä.  

Metsätalouden ympäristöoppaan mukaisia arvokkaita eläviä säästöpuita oli keskimäärin 13,4 kappaletta hehtaarille. Kuolleen puun korjuu on lopetettu, mikä nostaa hakkuualalle jäävän kokonaispuuston määrää merkittävästi. Mikäli uudistusalalla ei ole luonnostaan runsaasti kuollutta puuta, lisätään sen määrää tekemällä tekopökkelöitä. Tekopökkelöiden aktiivinen tekeminen lisää osaltaan monimuotoisuutta.  

Uuden ympäristöoppaan mukaan uudistusalan raivauksessa kohteelle jätetään riistatiheikköjä yli kolminkertainen määrä aikaisempaan ohjeeseen verrattuna. Riistatiheiköt tarjoavat suojaa ja parantavat merkittävästi metsäkanalintujen pesien säilymistä. Seurantojen mukaan riistatiheikköjen lukumäärä on noussut, mutta emme ole vielä uuden tavoitteen tasolla 

Uudistusalojen luontokohteet säilyivät puunkorjuussa muuttumattomina. 

Kunnostusojituksessa ja maanmuokkauksessa toimenpiteet suunnitellaan siten, että kiintoaineksia ja ravinteita ei pääse vesistöihin. Järvien, jokien, purojen ja lähteiden ympärille jätetään riittävät suojavyöhykkeet vesistöhaittojen ehkäisemiseksi. Viime vuoden tulosten perusteella vesiensuojelussa on onnistuttu hyvin. Kunnostusojituksen osalta seurannan toteutti Tapio Palvelut Oy. Tapion toteuttaman ympäristöseurannan mukaan Metsähallituksen kunnostusojitustyömaiden vesiensuojelu on vaatimukset täyttävää.  

Hakkuutähteiden korjuu keskittyy Etelä-Suomeen. Ympäristöseurannan näkökulmasta toiminta on hyvällä tasolla.