Vastuuta luonnon monimuotoisuudesta

Metsähallitus turvaa luonnon monimuotoisuutta valtion maa- ja vesialueilla. Tarkastelemme valtion maita kokonaisuutena, jossa luonnonsuojelualueet yhdessä monikäyttömetsien ekologisesti tärkeimpien luontokohteiden kanssa muodostavat koko maan kattavan ekologisen verkoston. Verkoston kohteet ovat lajistollisesti ja maisemallisesti elintärkeitä maamme luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Turvaamme monimuotoisuutta kokonaisvaltaisesti

Hoidamme uhanalaisimpia luontotyyppejä suojelualueilla

Suojelualueiden luonnonhoitotoimet kohdistuvat uhanalaisimpiin luontotyyppeihin ja elinympäristöihin, kuten eteläisiin suotyyppeihin, paahde- ja rannikkoelinympäristöihin sekä perinnebiotooppeihin.

Turvaamme monikäyttömetsien arvokkaita luontokohteita ja lisäämme aktiivisesti lahopuuta

Monikäyttömetsissä vaikuttavimpia toimia monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat luontokohteiden säästäminen ja säästöpuiden jättäminen.

Parannamme meri- ja sisävesien tilaa

Vesialueiden suojelun ja käytön tavoitteet ovat usein monitahoisia ja toteutamme vesiensuojelua useissa hankkeissa, joissa toimenpiteisiin sisältyy niin konkreettisia kunnostustöitä kuin ohjeistusta ja valvontaakin.

Suojelemme uhanalaisimpia lajeja

Vastaamme uhanalaisten lajien suojelusta valtion alueilla. Valtakunnallisesti vastuullamme on nisäkkäistä saimaannorppa ja naali sekä lintulajeista maakotka, muuttohaukka, tunturihaukka sekä valkoselkätikka. Merikotkan sekä kiljuhanhien seurannasta vastaamme osassa Suomea.

Kunnostamme kalavesiä ja riistan elinympäristöjä

Turvaamme luontaisten kalakantojen säilymistä ja vahvistumista sekä huomioimme riistalajien elinympäristövaatimukset toiminnassamme esimerkiksi ennallistamalla korpia ja rakentamalla avovesikosteikkoja.

Kehitämme suojelualueiden verkostoa

Yhdistämme suojelualueita verkostojen ja ekologisten käytävien avulla, jotka auttavat lajeja säilymään ja siirtymään turvaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen uhatessa.

Tavoitteenamme on jatkuva parantaminen.