Suomen suojelualueet osa kansainvälistä verkostoa

Valtion maille ja vesille perustetut Suomen luonnonsuojelualueet, erämaa-alueet ja retkeilyalueet ovat osa koko maailman suojelualueiden verkostoa. Lähes kaikki nämä alueet maassamme kuuluvat Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon.

Suomen suojelualueiden verkostoa ovat säädöksillä jo perustettujen alueiden lisäksi myös luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat, vielä perustamattomat alueet. Näitä valtioneuvoston periaatepäätöksellä suojeltavaksi varattuja alueita hankitaan valtiolle ostamalla ja vaihtamalla. Suojeluohjelma-alueista muodostetaan lailla tai asetuksella luonnonsuojelualueita. Lähes kaikkia suojelualueita valtion alueilla hoitaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Myös yksityisomistuksessa oleville alueille voidaan perustaa uusia luonnonsuojelualueita.

Laaja verkosto turvaa monimuotoisuutta

Luonnonsuojelua edistetään sopimuksilla ja yhteistyöllä yli suojelualueiden ja valtioiden rajojen. Monissa hankkeissa on mukana sekä viranomaisia, tutkijoita että yhdistyksiä ja yksityisiä ihmisiä.

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallinen strategia ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi” liittyy myös kansainvälisiin tavoitteisiin. Perustana ovat myös laajat kansalliset selvitykset Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta ja siihen vaikuttavista uhkatekijöistä.

Suojelualueiden verkoston avulla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta: elinympäristöjen ja lajien runsautta. Kehittämällä ja hoitamalla verkoston kohteita turvaamme uhanalaisten lajien ja luontotyyppien säilymistä ja varaudumme ilmastonmuutokseen. Verkoston kautta lajit voivat levitä tai siirtyä esimerkiksi etelämpää kohti pohjoista.

Suojelualueiden verkostoa täydennetään valtion mailla monikäyttömetsien alue-ekologisen suunnittelun avulla. Suojelualueita ja monikäyttömetsien arvokkaita elinympäristöjä yhdistävät ekologiset käytävät auttavat mm. uhanalaisia lajeja siirtymään elinympäristöstä toiseen.

Lisätietoa