Luontotyyppien suojelu

Metsähallitus vastaa arvokkaiden luontotyyppien sekä eläin-, kasvi- ja sienilajien suojelusta hallinnassaan olevilla valtion alueilla. Keräämme tietoa, seuraamme muutoksia sekä tarvittaessa hoidamme niin maa- kuin vesialueitakin, jotta lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuuden säilyminen voitaisiin turvata.

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa lajien ja luontotyyppien suojelusta valtion suojelualueilla ja suojeluun varatuilla kohteilla sekä tekee inventointia ja luonnonhoitoa myös yksityisillä luonnonsuojelualueilla yhteistyössä maanomistajien kanssa. Metsähallituksen Metsätalous Oy vastaa tehtäväkokonaisuudesta valtion monikäyttömetsissä, missä myös Metsähallituksen Eräpalvelut kunnostaa riistakosteikkoja ja kalavesiä.

Metsähallituksen vastuu EU:n luonto- ja lintudirektiivien luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelutason säilymisestä Suomessa on suuri, koska maamme Natura 2000 -verkoston kohteista suurin osa on valtion alueilla.

Suojelualueiden tiedonkeruu ja hoito

Suojelualueilla on monipuolisesti erilaisia elinympäristöjä, kuten sisävesiä, Itämeren ja sen rannikkoalueiden elinympäristöjä, perinnebiotooppeja, lehtoja, boreaalisia metsiä, harjuja, keidassoita, aapasoita ja tunturialueita.

Monet alueet ovat aikaisemmin olleet taloustoiminnan piirissä, mikä on heikentänyt luontotyyppien rakennetta ja toimintaa. Myös ilmastonmuutos ja rehevöityminen muuttavat luontotyyppejämme, joten aktiiviset ennallistamis- ja luonnonhoitotoimet ovat siten tarpeellisia monella suojelualueella.

Ajantasaiset ja luotettavat tiedot luonnonsuojelualueiden lajien ja luontotyyppien tilasta ovat tarpeellisia suojelualueen luontoarvojen kuvaamisessa sekä hoitotarpeen arvioinnissa. Luontotyyppi-inventoinneilla kerätään tietoa mm. suojelualueiden kasvillisuustyypeistä, direktiiviluontotyyppien pinta-alasta ja edustavuudesta, elävän ja kuolleen puuston määrästä ja rakenteesta sekä kohdekohtaisesta hoitotarpeesta. Kerättyjen tietojen perusteella laaditaan luonnonhoito- ja ennallistamissuunnitelmia, joissa määritellyt toimenpiteet kohdennetaan kiireellisimmin hoitoa kaipaaville kohteille.

Tiedot suojelualueiden luontoarvoista kootaan SAKTI-paikkatietojärjestelmään, joka on Suomen ympäristöhallinnon yhteisessä käytössä. Metsähallitus Metsätalous Oyn vastaava järjestelmä (SILVIA) on yhteydessä koko Metsähallituksen yhteiseen paikkatietojärjestelmään.

Merialueelta keräämme laji- ja luontotyyppitietoa Itämeren meri- ja rannikkoluonnosta osana ympäristöhallinnon yhteistä meriluonnon inventointiohjelmaa (VELMU). Inventointitietoja käytetään, kun suunnitellaan valtion omistamien merialueiden hoitoa ja kestävää käyttöä.

Lisätietoa