Kulttuuriperintö monikäyttömetsissä

Metsähallitus toimii edelläkävijänä monikäyttömetsien kulttuuriperinnön kartoittamisessa ja suojelussa turvaten niin kiinteiden muinaisjäännösten kuin nuoremman kulttuuriperinnön säilymisen tuleville sukupolville.

Romahtaneen tervapirtin jäännös metsässä.
Kuva: M. Lehikoinen

Kiinteät muinaisjäännökset kuten esihistoriallisen ajan hautaröykkiöt ja asuin- ja uhripaikat sekä historiallisen ajan tervahaudat, hiilimiilut, pyyntikuopat, kaskirauniot ja metsäpirttien pohjat, on suojeltu muinaismuistolain nojalla. Metsähallitus on lisäksi omalla päätöksellään suojellut kaikki monikäyttömetsistä löytyneet kulttuuriperintökohteet.

Valtion monikäyttömetsissä toteutettiin vuosina 2010–2015 Kansallisen metsäohjelman mukainen kulttuuriperintöinventointihanke, jossa talouskäytössä olevia metsiä sekä kitu- ja joutomaita inventoitiin yhteensä lähes neljän miljoonan hehtaarin verran. Hankkeen aikana näiltä alueilta dokumentoitiin yli 10 000 kohdetta, jotka sisälsivät yli 100 000 yksittäistä rakennetta. Vanhimmat kohteista olivat lähes 10 000 vuoden takaa ja nuorimmat 1960-luvulta.

Kulttuuriperintö huomioidaan metsänhoitotöitä suunniteltaessa

Tiedot monikäyttömetsissä sijaitsevista kulttuuriperintökohteista on tallennettu Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään. Tietoja täydennetään jatkuvasti normaalin metsäsuunnittelun yhteydessä ja ne ovat Metsähallituksen suunnittelijan käytettävissä jo metsänhoitotöitä ja hakkuita suunniteltaessa. Lisäksi Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin tiedot valtion mailla sijaitsevista muinaisjäännöskohteista päivitetään vuosittain Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään.

Metsätalous kulttuuriperintökohteissa

Olemassa oleva muinaisjäännös tai kulttuuriperintökohde ei yleensä estä metsätaloustoimia, kunhan kohdetta ei vaurioiteta tai tuhota. Museovirasto on yhteistyössä metsäalan organisaatioiden kanssa laatinut ohjeet pienialaisilla muinaisjäännöskohteilla toimimisesta. Kohteen hoito vaatii usein puuston poistoa, kun taas maanmuokkaus jätetään pääsääntöisesti tekemättä.

Lisätietoa