Konnunsuon tuulivoimapuisto

Suunnittelemme yhdessä Neova Oy:n (entinen Vapo) kanssa tuulivoimapuistoa Pyhännän Konnunsuolle. Alueella on Metsähallituksen hallinnoimaa valtion maata, Neovan hallinnoimia kiinteistöjä ja yksityisiä maa-alueita, joiden vuokraamisesta käymme vielä keskusteluja.

Kartta Metsähallituksen ja Neovan Pyhännän Konnunsuon tuulivoimapuiston hankealueesta.
Pyhännän Konnunsuon tuulivoimapuiston hankerajaus.

Ajankohtaista

Kaavoitusaloite hyväksytty kunnassa.

Olemme suunnitelleet alueelle alustavasti 25-38 tuulivoimalaa. Puiston nimellisteho olisi tällöin 250-300 MW. Hankealueen koko on kaikkiaan noin 5 500 hehtaaria, josta noin 1 000 hehtaaria on entisiä turvetuotantoalueita.

Tavoitteenamme on käynnistää alueen yleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi kesän 2021 aikana.

Kaava-alueen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Kaavan laadinnan rinnalla tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Kaavasuunnittelussa tullaan ottamaan huomioon YVA-prosessin yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. Hankesuunnittelussa tavoitteena on sovittaa yhteen ja huomioida eri alueidenkäyttömuotojen kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien tarpeet.

Alustavan aikataulun mukaan osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2024–2025 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuonna 2025–2027. Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattava tuulimittaus ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Alueillamme on kaikkialla paljon erilaisia käyttäjäryhmiä. Hankekehityksen aikana haastattelemme ja osallistamme alueiden käyttäjät ja tutkimme yhdessä heidän kanssaan mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja. Tiedotamme yleisötilaisuuksistamme verkkosivuillamme ja paikallisissa medioissa.

Konnunsuon tuulivoimapuisto ei toteutuessaan estä alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Metsähallitus ja Neova myyvät hankkeen rakentamisoikeudet kilpailutukseen perustuen toimijalle, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta. Metsähallitus jää alueiden maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta.

Konnunsuon hanke toteuttaa Metsähallituksen tavoitetta kolminkertaistaa valtion alueille sijoitettu tuulivoimakapasiteetti vuoteen 2030 mennessä.

Lisätiedot