Vääräjoen tuulivoimahanke

Suunnittelemme Sievin Vääräjoen alueelle tuulivoimahanketta, johon tulisi alustavien suunnitelmien mukaan 25–50 tuulivoimalaa. Hankealua sijoittuu kunnan eteläosaan Vääräjoen molemmin puolin.

Ajankohtaista

Syyskuu 2023: YVA-ohjelma on nähtävillä 25.9.2023–24.10.2023

Elokuu 2023: Tuulimittaukset alkaneet, Yva-ohjelma tulossa nähtäville (tiedote, metsa.fi)

Kesä 2023: Liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden kartoitus. Pesimälinnuston, päiväpetolintujen ja muuttolintujen seuranta. Kasvillisuus- ja biotooppikartoitukset.

Kesä 2023: tuulimittaukset käynnistyvät

Kevät 2023: Kanalintujen soidinpaikkojen kartoitus

Kevät 2023: YVA-ohjelmaan kuuluvat maastotyöt ovat käynnistyneet mm. lumijälkien seurannalla ja pöllöjen kuuntelulla.

19.12.2022 Esittely- ja keskustelutilaisuus Kiiskilän koululla

22.11.2022 Sievin kunta hyväksyi Metsähallituksen kaavoitusaloitteen

Hankealueen luoteisosa on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatimisen ja kaavaluonnoksessa Vääräjoen hankealue on valtaosin merkitty potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi. Suunniteltavat tuulivoimalat sijoitetaan valtion maille.

Tärkeänä asiana huomioimme myös Maasydänjärven alueen toiminnot hankealueen itäpuolella, alueen vilkkaan metsästyskäytön sekä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet alueen lähiseudulla.

Kaava-alueen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

Tuulivoimapuistot ovat monella tavalla merkittäviä kuntien taloudelle. Yhdestä tuulivoimalasta kunnalle maksettava kiinteistövero on noin 30 000 euroa vuodessa. Erityisesti rakentamisen aikana tuulivoimapuistot sähkölinjoineen ja tiestöineen tuovat myös työmahdollisuuksia, jotka heijastuvat muutenkin positiivisesti aluetalouksiin. Tuulivoimapuiston infrastruktuurin huollon ansiosta alueelle syntyy useita pysyviä työpaikkoja.

Hanketta kehitetään avoimesti keskustellen

Periaatteenamme on Vääräjoenkin tuulivoimahankkeen kehityksessä aito vuoropuhelu osallisten kanssa ja toimiminen ihmistä sekä luontoa kunnioittaen. Hankkeen edistymisestä viestitään avoimesti ja aktiivisesti paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille.

Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei estä alueen muuta rinnakkaista käyttöä, kuten retkeilyä, moottorikelkkailua, marjastusta tai metsästystä. Niin ikään turvetuotanto on yhteensovitettavissa.

Aikataulu

Arvioimme, että tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2025 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2026–2027 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2028–2030.

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja vuokranantajaksi.

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

Ari Nikula

Projektipäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358401954372