Lyypäkin tuulivoimapuisto

Suunnittelemme Simon Lyypäkin alueelle noin 40 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus (siipien pyyhkäisykorkeus) on maksimissaan 300 metriä maan pinnasta. Hankealue sijaitsee Simon kunnan keskustaajamasta runsaat 30 km koilliseen. Simon kunnanhallitus hyväksyi hankkeen kaavoitusaloitteen lokakuussa 2020.

Simon tuulivoimapuiston hankealue kartalla
Simon tuulivoimapuiston hankealue.

Ajankohtaista

OAS ja YVA-ohjelma olleet nähtävillä.

Luontoselvitykset käynnissä.

Paliskunnalle toimitettu GPS-pantoja porojen liikkumisen seurantaan.

Tuulivoimaloiden sijoittelusuunnittelu käynnissä.

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä ja tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Puiston liittämisestä kantaverkkoon on erilaisia vaihtoehtoja, joita tutkitaan tarkemmin hankkeen käynnistyttyä ja niitä esitellään myös sidosryhmille.

Hankkeen suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset, sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. Metsähallituksen tavoitteena hankesuunnittelussa on yhteensovittaa ja huomioida eri alueidenkäyttömuotojen, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien tarpeet.

Tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin ajoittua vuosille 2025–2027, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuonna 2027–2028. Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset.

Kokemuksemme perusteella oletamme, että hankealueen sisällä ja sen läheisyydessä on monia muitakin tahoja ja ryhmiä, jotka käyttävät aluetta, mm. metsästäjät ja marjastajat. Tuulivoiman hankekehityksen aikana nämä alueen muut käyttäjät tunnistetaan ja haastatellaan ja tutkitaan heidän kanssaan mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja mm. maankäytöllisen keinojen avulla. Selvyyden vuoksi todetaan kuitenkin, että tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei tule estämään kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä. Hankesuunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomioita hankealueen läheisyydessä sijaitseviin Martimoaavan–Lumiaavan–Penikoiden soidensuojelualueeseen ja Runkauksen luonnonpuistoon.

Haluatko antaa palautetta?

Voit lähettää hankkeestamme palautetta palaute-lomakkeella tai olla suoraan yhteydessä hankekehittäjään.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta.

Lisätiedot

Ari Nikula

Tuulivoima-asiantuntija

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
PL 81 (Viestikatu 1)
90101 Oulu

Puh. 0206394208