Lyypäkin tuulivoimapuisto

Simon kunnanhallitus on lokakuussa 2020 hyväksynyt Metsähallituksen jättämän kaavoitusaloitteen Lyypäkin tuulivoimapuiston kaavoittamiseksi. Hankealue sijaitsee Simon kunnassa keskustaajamasta runsaat 30 km koilliseen. Tuulivoimahankkeen on alustavasti kaavailtu koostuvan yhteensä noin 40 tuulivoimalasta. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus (siipien pyyhkäisykorkeus) on maksimissaan 300 metriä maan pinnasta.

Simon tuulivoimapuiston hankealue kartalla
Simon tuulivoimapuiston hankealue.

Ajankohtaista

OAS ja YVA-ohjelma olleet nähtävillä.

Luontoselvitykset käynnissä.

Paliskunnalle toimitettu GPS-pantoja porojen liikkumisen seurantaan.

Tuulivoimaloiden sijoittelusuunnittelu käynnissä.

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä ja tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Puiston liittämisestä kantaverkkoon on erilaisia vaihtoehtoja, joita tutkitaan tarkemmin hankkeen käynnistyttyä ja niitä esitellään myös sidosryhmille.

Hankkeen suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset, sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. Metsähallituksen tavoitteena hankesuunnittelussa on yhteensovittaa ja huomioida eri alueidenkäyttömuotojen, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien tarpeet.

Tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2023–2025 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuonna 2025–2027. Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset.

Kokemuksemme perusteella oletamme, että hankealueen sisällä ja sen läheisyydessä on monia muitakin tahoja ja ryhmiä, jotka käyttävät aluetta, mm. metsästäjät ja marjastajat. Tuulivoiman hankekehityksen aikana nämä alueen muut käyttäjät tunnistetaan ja haastatellaan ja tutkitaan heidän kanssaan mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja mm. maankäytöllisen keinojen avulla. Selvyyden vuoksi todetaan kuitenkin, että tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei tule estämään kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä. Hankesuunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomioita hankealueen läheisyydessä sijaitseviin Martimoaavan–Lumiaavan–Penikoiden soidensuojelualueeseen ja Runkauksen luonnonpuistoon.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta.

Lisätiedot

  • Tuulivoiman Hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki, Metsähallitus, Puh. 0206394021, ville.koskimaki@metsa.fi