Metsähallituksen Luontopalvelujen laidunalueet ja ympäristösopimukset 2024 – kysymyksiä ja vastauksia

Kysymykset ja vastaukset päivitetty 27.3.2024

 1. Mistä saa tietoa Metsähallituksen tarjolla olevista laidunkohteista ?
  – Metsähallituksen Luontopalvelut ilmoittaa kohteista Laidunpankki-palvelussa (laidunpankki.fi).
 2. Tuleeko Metsähallitukselle uusia laidunkohteita tarjolle 2024?
  – Vuonna 2024 Metsähallituksen Luontopalveluilta tulee tarjolle vain muutamia uusia tai laiduntajaa vaihtavia laidunkohteita.
  – Johtuen ympäristösopimuksen ja metsäkatoasetuksen aiheuttamista haasteista ja epäselvyyksistä, uusissa kohteissa on mukana sellaisia kohteita, joiden valmistelu laitumeksi on jo aloitettu aiempina vuosina.
 3. Minkälainen sopimus laidunalueesta tehdään Metsähallituksen kanssa?
  – Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa tehdään laidunvuokrasopimus. Maksu on 60 €/sopimus.
 4. Kelpaavatko Metsähallituksen laidunalueet maatalouden ympäristösopimukseen?
  – Vuokralainen voi halutessaan hakea viisivuotista maatalouden ympäristösopimusta vuokraamalleen alueelle. Ympäristösopimusta haetaan ELY-keskukselta maatalouden päätukihaun yhteydessä.
  – Kaikki kohdat laidunalueesta eivät välttämättä täytä ympäristösopimuksen ehtoja ja tilanne saattaa olla muuttunut verrattuna edelliseen ympäristösopimuskauteen. Ympäristösopimushakemukset käsittelee ja ratkaisee alueellisen ELY-keskuksen elinkeinot- vastuualue (E-vastuualue).
  Lisätietoa ympäristösopimuksista saa maatalouden tukijärjestelmän toimeenpanosta ja ohjeistuksesta vastaavasta Ruokavirastosta: Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus (ruokavirasto.fi) ja ELY-keskuksista.
  – Ympäristösopimushakemuksen liitteenä toimitetaan ELY-keskukselle suunnitelma sopimuskauden aikaisesta toiminnasta alueella sekä laidunvuokrasopimus. Metsähallituksen kanssa laaditussa vuokrasopimuksessa sovitut vastuut sisällytetään ympäristösopimuksen suunnitelmaan.
 5. Tehdäänkö ympäristösopimukseen haettavalla alalla maastokatselmus etukäteen?
  – Maatalouden ympäristösopimusten sopimuskäsittelystä ja -valvonnasta vastaavat alueelliset ELY-keskukset. Mahdollisuuksista etukäteiskatselmukseen kannattaa olla yhteydessä alueellisen ELY-keskuksen E-vastuualueeseen.
 6. Jos ELY-keskus hyväksyy ympäristösopimukseen pienemmän alan kuin mitä haettu ala on, voiko Metsähallitus maksaa erillistä korvausta leikkautuvalle alalle?
  – Tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan emme voi maksaa korvausta leikkautuville aloille. Metsähallitukselle ei ole osoitettu meitä ohjaavilta ministeriöiltä (ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö) rahoitusta leikkautuvien alojen korvaamiseen muulla rahoituksella. Korvaavan rahoituksen järjestämiseen liittyy monenlaisia ja monimutkaisia haasteita, mm. päällekkäisen valtion tuen käyttö.
  – Emme voi tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan maksaa korvausta myöskään ympäristökorvauksen 1-vuotisen aitaamiskorvauksen jäädessä ennakoitua pienemmäksi.
 7. Miten Metsähallitus tukee sopimuslaiduntajia tässä hankalassa ympäristösopimustilanteessa?
  – Laidunyrittäjät ovat Metsähallitukselle tärkeitä ja pitkäaikaisia sopimuskumppaneita. Laidunyrittäjien ja laiduneläinten tekemä työ on ensiarvoisen tärkeää luontokadon pysäyttämiseksi. Emme voi hoitaa alueita ilman laiduneläimiä.
  – Olemme pyrkineet vaikuttamaan tilanteeseen eri foorumeissa ja tuomaan esiin perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoitoon ja käyttöön liittyviä näkökulmia. Toivomme, että tilanteeseen löytyy kohtuullinen ja laidunyrittäjien elinkeinoa tukeva ratkaisu.
  – Selvitämme parhaillaan laidunkohteiden täydennyskunnostustarpeita. Otamme kunnostuksia työn alle tapauskohtaisesti harkiten ja ympäristösopimuksen ehtojen sallimissa rajoissa. Tähän vaikuttavat mm. päällekkäisen valtion tuen käyttöön liittyvät seikat. Kaudella 2023–2027 on mahdollista lisätä lohkoja ympäristösopimukseen myös kesken sopimuskauden ja täydennyskunnostuksilla pyritään lisäämään ympäristösopimuksiin soveltuvaa alaa.
 8. Miten perinnebiotooppikohteen arvoluokka vaikuttaa saatavaan ympäristösopimukseen?
  – Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimuksissa on porrastettu korvaustaso kohteen arvoluokan mukaan. Ruokavirasto: Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden perinnebiotooppien alat Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksessa (ruokavirasto.fi).
  – Maamme perinnebiotooppikohteilla on toteutettu ympäristöministeriön johdolla valtakunnallinen perinnemaisemainventointi, jossa kohteiden arvoja ja tilaa on arvioitu. Inventointien toteuttajina ovat toimineet alueellisten ELY-keskusten ympäristö-vastuualue (Y-vastuualue) ja Metsähallituksen Luontopalvelut. Perinnemaisemainventointi on tehty erillisenä ympäristöhallinnon selvitystyönä. Inventoinneissa on huomioitu etenkin kohteiden luonnontieteelliset arvot ja laidunnuksesta hyötyvä kokonaisuus sekä toimien käytännön toteutus. Mukana inventoinnissa on ollut myös muita luonnonlaitumia, joiden perinnebiotooppiarvoja voidaan pitkäjänteisellä hoidolla kehittää ja palauttaa. Perinnemaisemainventoinnille on oma ohjeistuksensa (doria.fi). Perinnemaisemainventoinnin päivityskierros toteutettiin 2016–2023, mutta edelleen osa kohteista on inventoimatta tai tiedot ovat vanhentuneet.
  – Ympäristöhallinto on toimittanut perinnemaisemainventoinnista Ruokavirastolle ympäristösopimusten haku- ja käsittelyvaiheiden tueksi aineiston perinnebiotooppikohteiden jakautumisesta osa-alueittaisiin arvoluokkiin. Tästä aineistosta on Ruokavirastossa muodostettu karttataso Vipu-palveluun. Vipu-palvelun karttatasolta voi nähdä perinnemaisemainventoinnin perusteella alempaan tukitasoon arvioidut osa-alueet, ylempään tukitasoon arvioidut alueet ja ne alueet, joiden inventointitulosta ei vielä löydy Vipu-aineistosta joko sen vuoksi, että kohdetta ei ole inventoitu tai koska inventointitiedot on kerätty ennen vuotta 2016. Näistä alueista voi pyytää ELY-keskukselta lausuntoa, mikäli hakee ylempää tukitasoa.
  – Perinnemaisemainventoinnin tiedoista huolimatta ympäristösopimuskelpoinen ala arvioidaan kuitenkin aina erillisenä toimenpiteenä ELY-keskuksen elinkeinot-vastuualueen ympäristösopimuskäsittelijöiden toimesta.