Suojelualueiden hoidon arviointi

Riippumatton asiantuntijaryhmä toteutti vuonna 2023 kattavan kansainvälisen arvioinnin Suomen suojelualueiden hoidon tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Arvioinnin tilasi suojelualueita hoitava Metsähallituksen Luontopalvelut.

Arviointi perustui Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton suojelualuekomission (IUCN WCPA) kehittämään viitekehykseen. Arvioinnin kohteina olivat toimintaympäristö ja suojelualueiden tila, suunnittelu, voimavarat, toimintatavat, tulokset ja vaikuttavuus. Arviointiryhmä laati viitekehykseen perustuvan kysymyssarjan, jonka avulla Suomen verkoston nykyistä hoitoa arvioitiin ja verrattiin vuonna 2004 tehdyn edellisen arvioinnin tuloksiin. Luontopalvelut tuotti laajan teemakohtaisen tausta-aineiston ja vastaukset kysymyksiin, jotka muodostivat varsinaisen arvioinnin ja raportin ytimen. Lisäksi Luontopalvelut toteutti Management Effectiveness Tracking Tool (METT) -menetelmään perustuvan viiden suojelualueen tila-arvioinnit, joiden yhteenvedot esitetään raportin liitteenä. Arviointiin kuului myös kenttäosuus, johon sisältyi vierailuja arvioiduilla suojelualueilla ja muilla kohteilla sekä tapaamisia Metsähallituksen, sidosryhmien ja järjestöjen edustajien kanssa.

Suomen suojelualueiden hoidon taso arvioitiin kansainvälisesti verraten hyväksi ja tuloksellisuuden todettiin kasvaneen. Yleisestä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä huolimatta Luontopalvelujen katsottiin päässeen suojelualueilla tavoitteisiinsa erityisellä vastuullaan olevien suojeluarvojen suojelussa. Arviointiryhmä esitti kuitenkin tehokkuuden parantamiseksi joukon suosituksia, jotka on arviointiryhmän raportissa tiivistetty yhteenvedoksi teemoittain.

Lisätietoa

Arviointiraportti on julkaistu englanniksi: Management Effectiveness Evaluation of Finland’s Protected Areas 2023 (julkaisut.metsa.fi).

Arviointia koskeva tiedote: Tuore arvio Suomen luonnonsuojelualueista: toimenpidesuosituksia luontokadon torjuntaan ja alueiden hoitoon (3.4.2023)