Hallinto ja johtaminen

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka vuosittaiset tavoitteet hyväksytään eduskunnassa osana valtion budjettia. Metsähallituksen tulosohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Julkisia hallintotehtäviä ohjaa myös ympäristöministeriö oman hallinnonalansa asioissa.

Metsähallitus on perustuslain 84 §:n 4 momentissa tarkoitettu valtion liikelaitos. Metsähallituksen toimintaa koskeva lakitasoinen sääntely sisältyy Metsähallituksesta annettuun lakiin ja lakiin valtion metsätalousosakeyhtiöstä. Metsähallitukseen ei sovelleta vuoden 2010 yleistä lakia valtion liikelaitoksista.

Metsähallitus toimii maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja sen hallinnon alalla. Ympäristöministeriö ohjaa Metsähallitusta julkisten hallintotehtävien osalta toimialallaan.

Hyvä hallintotapa

Hallinnointikoodin eli Corporate Governance-kuvauksen tarkoituksena on avoimuuden, läpinäkyvyyden sekä hyvän hallintotavan edistäminen tavalla, joka tukee Metsähallituksen kilpailukykyä ja menestystä, sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Eduskunta hyväksyy valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä Metsähallituksen keskeisimmät palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet yleisellä tasolla. Valtioneuvosto antaa tarvittaessa yleisiä määräyksiä Metsähallituksen toiminnasta ja taloudesta. Eduskunnan päätettyä valtion talousarviosta asianomainen ministeriö päättää tarkemmin Metsähallituksen palvelutavoitteista ja muista toimintatavoitteista, Metsähallituksen tulostavoitteesta ja tuloutustavoitteesta.

Metsähallituksessa on hallitus ja toimitusjohtaja sekä erillinen julkisia hallintotehtäviä hoitava yksikkö. Metsähallituksen työjärjestyksellä määrätään Metsähallituksen organisaatioon kuuluvista muista yksiköistä ja toiminnoista. Markkinaehtoista liiketoimintaa Metsähallitus harjoittaa omistamiensa tytäryhtiöiden kautta. Metsähallitus ja sen tytäryritykset muodostavat Metsähallituskonsernin. Metsähallitus toimii yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena.

Metsähallituksen tehtävät

Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsähallituksen tulee toimia tuloksellisesti.

Metsähallitus harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa laissa säädettyjen ja valtion talousarviossa täsmennettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa ja hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät. Metsähallitus toimii liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan sille hyväksymien palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti.

Metsähallituksen hallinnassa oleva valtion maa- ja vesiomaisuus on valtion suorassa omistuksessa. Metsähallitus toimii valtion maa- ja vesialueiden haltijana. Metsähallituksen hallinnassa olevat valtion maa- ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden. Metsähallitus käyttää laajasti puhevaltaa valtion maa- ja vesialueiden haltijana. Hyvän hallinnon mukainen periaate on, että Metsähallituksen kanta valtion maa- ja vesialueiden haltijana ilmaistaan erilaisissa maankäyttöön liittyvissä menettelyissä yhtenä kokonaisuutena. Valtion metsätaloutta harjoittavalla yhtiöllä on pysyvä käyttöoikeus valtion talousmetsiin.

Yhteiskunnalliset velvoitteet määrittävät liiketoimintaa

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Yhteiskunnan kokonaisetuun kuuluu kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen ohella, että Metsähallituksen hallinnassa oleviin alueisiin liittyvät muut yhteiskunnalliset tarpeet tulevat asianmukaisella tavalla huomioon otetuiksi.

Luonnonvarojen kestävän hoidon ja käytön olennaisena osana Metsähallituksen on riittävästi otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen. Metsähallituksen on lisäksi otettava huomioon luonnon virkistyskäytön sekä työllisyyden edistämisen vaatimukset. Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitolain mukaiset poronhoidon edellytykset poronhoitoalueella turvataan.

Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hoito otetaan huomioon Metsähallituksen tulostavoitteita asetettaessa. Käytännön toiminnassa velvoitteet huomioidaan mm. Metsähallituksen omassa toiminnan suunnittelussa, jota toteutetaan laajaan kansalais- ja sidosryhmäkuulemiseen perustuvana osallistavana luonnonvarasuunnitteluna. Metsähallituksen hallitus hyväksyy Luonnonvarojen käytön suunnitelmat.

Metsähallitus harjoittaa liiketoimintaa edellä mainittujen lakisääteisten yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallitus hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät liiketoiminnasta eriytetyssä julkisia hallintotehtäviä hoitavassa yksikössä (Luontopalvelut ja Eräpalvelut).

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä keskeisimpiä ovat valtion luonnonsuojelu-, erämaa- ja retkeilyalueiden hoito ja käytön ohjaus, mukaan lukien vesien ja merien suojelun sekä kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoidon tehtävät, sekä eräpalvelut, joihin kuuluvat metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneasiat sekä erävalvonta.

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät on säädetty Metsähallituslaissa sekä erillislaeissa. Julkisten hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat menot rahoitetaan valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla ja julkisten hallintotehtävien hoidosta kertyvillä tuloilla.

Lisätietoa