Luontopalvelut – elinvoimaa luonnolle ja ihmisille

Metsähallitus hoitaa useita julkisia hallintotehtäviä valtion mailla ja vesillä. Tehtäviä hoitaa kaksi vastuualuetta, Luontopalvelut ja Eräpalvelut. Luontopalvelut hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita kuten kaikkia kansallispuistoja ja tuottaa maksuttomia retkeilypalveluja. Luontopalveluilla on myös vastuu lukuisista kulttuuriperintökohteista.

Kaksi ihmistä asettelee kapeita koivunrungon pätkiä poikittain puroon kesäisessä metsässä, rangat tuettu koivusta tehtyjen pystytukien väliin paikoilleen.
Helmi-elinympäristöohjelman purokunnostuksia Iijoen latvavesien purossa. Kuva: Henrik Kettunen.

Luonnonsuojelualueet ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Luontopalvelut hoitaa suurinta osaa Suomen suojelualueverkostosta, johon kuuluu Natura 2000 -alueita kansallispuistoista ja luonnonpuistoista valtion retkeilyalueisiin ja laajoihin Lapin erämaa-alueisiin.

Vastaamme useiden merkittävien uhanalaisten lajien kuten saimaannorpan ja maakotkan suojelusta. Ennallistamme metsiä ja soita palautumaan luonnontilaan ja hoidamme esimerkiksi erittäin uhanalaisia perinneympäristöjä. Kartoitamme ja ylläpidämme tietoja arvokkaista luontotyypeistä ja lajeista maalla ja vesissä. Luontopalvelut on aktiivinen toimija myös kansainvälisessä luonnonsuojeluyhteistyössä.

Ajankohtaista

Metsähallituksen Luontopalvelujen tavoitteet Suomen tulevan hallituksen hallitusohjelmaan 2023–2026

  1. Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen perusrahoitukseen on saatava korotus – oman tuottavuuden tehostamisen lisäksi.
  2. Kansallispuisto- ja retkeilyalueverkostoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.
  3. Helmi-elinympäristöohjelmalle jatkorahoitus.

Luontoon.fi/hallitusohjelmatavoitteet-2023.

Luontopalvelujohtaja Henrik Janssonin blogi: Miksi kansallispuistojenkin rahoitusta on lisättävä ensi vaalien jälkeen, vaikka jaossa on niukkuutta (linkedin.com).

Tulossopimus tehtävistämme 2023:

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen, julkisia hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2023 ja alustavat tulostavoitteet 2024–2027 (julkaisut.metsa.fi)

Vuoden 2022 tulokset

Metsähallituksen julkaisu Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 sisältää Julkisten hallintotehtävien erillistilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, s. 43 alkaen (pdf).

Tuotamme maksuttomat peruspalvelut retkeilijöille, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan luonnosta. Ylläpidämme reittejä, taukopaikkoja, opasteita ja verkkopalveluja. Hyvät retkeilypalvelut antavat mahdollisuuden kulkea turvallisesti ja luontoa häiritsemättä. Myös luontomatkailuyritysten on helppo kehittää kestävään luontomatkailuun liittyvää toimintaansa näiden palvelujen pohjalta.

Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitus tulee pääosin valtion budjetista. Toteutamme monia tehtäviä myös projekteina kumppanien kanssa osin ulkopuolisella rahoituksella, suurimpana rahoittajana Euroopan unioni. EU-tuen edellytys on valtiolta saatava omarahoitusosuus.

Suojelualueiden hoidon lisärahoitus tärkeä investointi

Luonnonhoito ja ennallistaminen luonnonsuojelualueilla on monimuotoisuuden turvaamisen kannalta yksi ripeimmistä ja kustannustehokkaimmista keinoista. Luonnonsuojelualueiden luontoarvojen hoito on myös huolenpitoa jo tehdystä investoinnista.

Metsähallituksen Luontopalvelujen tavoitteena on nostaa Suomen suojelualueverkoston hoito uudelle tasolle. Tämä edellyttää pysyvää tasokorotusta perusrahoitukseen.

Toimintaan on merkittävästi vaikuttanut parantunut määrärahatilanne. Perusrahoituksen noston avulla pystyimme mm. toteuttamaan monia Helmi-elinympäristöohjelman luonnonhoito- ja inventointitöitä. Lisärahoitusten myötä kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden ja monien muiden käyntikohteiden retkeilyrakenteita voitiin kunnostaa ja kehittää mittavasti.

Toteutimme elinympäristöjen tilan parantamistöitä historian suurimmalla pinta-alalla: lähes 15 000 hehtaarin verran.

Hyötyä ja hyvinvointia Luontopalveluista

Aktiivisilla hoitotoimilla mm. parannetaan uhanalaisten luontotyyppien tilaa, mikä puolestaan edistää niillä elävien uhanalaisten lajien kantojen vahvistumista.

Suojelualueiden ja historiakohteiden hoito turvaa luontomme monimuotoisuutta ja kulttuuriperintömme säilymistä. Luonnossa virkistäytyminen lisää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

Kansallispuistojen käyntimäärät ovat jatkaneet pitkän aikavälin kasvuaan. Kansallispuistoissa vierailtiin 3,55 miljoonaa kertaa vuonna 2022. Kansallispuistoilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen ja -työllisyyteen. Kansallispuistojen kävijöiden rahankäytön vaikutus paikallistalouteen oli 275 miljoonaa euroa, ja työllisyysvaikutus 2 166 henkilötyövuotta.

Valtion sijoittama euro palautuu takaisin keskimäärin 10-kertaisena paikallistalouteen.Vaikutus kuitenkin jakautuu epätasaisesti maan eri osien ja eri yritysten välillä. Vaikutukset ovat suurempia matkailualueilla, joissa viipymä on pidempi ja palveluita enemmän.

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteet julkaistaan vuoden alussa, tulokset osana Metsähallituksen tilinpäätöstä maaliskuussa.

Tavoitteet vuodelle 2023

Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen julkisia hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2023 ja alustavat tulostavoitteet 2024–2027 (julkaisut.metsa.fi).

Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen tulokset 2022

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien erillistilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu osana Metsähallituksen tilinpäätöstä, ks. s. 43 alkaen (pdf, julkaisut.metsa.fi).

Luontopalvelujen organisaatio ja yhteystiedot

Metsähallituksen Luontopalvelut on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen: Lappi, Pohjanmaa–Kainuu, Järvi-Suomi ja Rannikko.

Yhteisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat

  • alueiden hallinta
  • luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu
  • luonnon virkistys- ja matkailukäyttö.

Lisäksi Luontopalveluissa tehdään yhteistä ja alueellista kehittämistyötä, viestintää ja tiedonhallintaa.

Julkisia hallintotehtäviä ja Luontopalvelut-vastuualuetta johtaa luontopalvelujohtaja. Eräpalvelut-vastuualuetta johtaa erätalousjohtaja.

Lisätietoa Luontopalvelujen toiminnasta