Luontopalvelut – elinvoimaa luonnolle ja ihmisille

Metsähallitus hoitaa useita julkisia hallintotehtäviä valtion mailla ja vesillä. Tehtäviä hoitaa kaksi vastuualuetta, Luontopalvelut ja Eräpalvelut. Luontopalvelut hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita kuten kaikkia kansallispuistoja ja tuottaa maksuttomia retkeilypalveluja. Luontopalveluilla on myös vastuu lukuisista kulttuuriperintökohteista.

Lintujen tarkkailija katsoo kiikain läpi vesistön suuntaan.
Siikalahti on Suomen tärkein sisämaan lintukostekko. Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa sitä osana ympäristöhallinnon laajaa Helmi-ohjelmaa. Kuva Minna Koramo Metsähallitus.

Luonnonsuojelualueet ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Luontopalvelut hoitaa suurinta osaa Suomen suojelualueverkostosta, johon kuuluu Natura 2000 -alueita kansallispuistoista ja luonnonpuistoista valtion retkeilyalueisiin ja laajoihin Lapin erämaa-alueisiin.

Vastaamme useiden merkittävien uhanalaisten lajien kuten saimaannorpan ja maakotkan suojelusta. Ennallistamme metsiä ja soita palautumaan luonnontilaan vuosittain n. 2 000 hehtaaria ja hoidamme esimerkiksi perinneympäristöjä 5 000 hehtaarin verran. Kartoitamme ja ylläpidämme tietoja arvokkaista luontotyypeistä ja lajeista maalla ja vesissä. Luontopalvelut on aktiivinen toimija myös kansainvälisessä luonnonsuojeluyhteistyössä.

Tulokset ja tavoitteet

Tuotamme maksuttomat peruspalvelut retkeilijöille, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan luonnosta. Ylläpidämme reittejä, taukopaikkoja, opasteita ja verkkopalveluja. Hyvät retkeilypalvelut antavat mahdollisuuden kulkea turvallisesti ja luontoa häiritsemättä. Myös luontomatkailuyritysten on helppo kehittää kestävään luontomatkailuun liittyvää toimintaansa näiden palvelujen pohjalta.

Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitus tulee pääosin valtion budjetista. Toteutamme monia tehtäviä myös projekteina kumppanien kanssa osin ulkopuolisella rahoituksella, suurimpana rahoittajana Euroopan unioni. Tuen edellytys on valtiolta saatava omarahoitusosuus.

Hyötyä ja hyvinvointia Luontopalveluista

Kansallispuistoissa vieraillaan vuosittain yli 3 miljoonaa kertaa. Kansallispuistoilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen ja -työllisyyteen. Valtion sijoittama euro palautuu takaisin keskimäärin 10-kertaisena paikallistalouteen. Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden, merkittävien historiakohteiden sekä eräiden muiden suosittujen luontokohteiden vaikutus paikallistalouteen oli yhteensä 321,9 milj. euroa vuonna 2019.

Suojelualueiden ja historiakohteiden hoito turvaa luontomme monimuotoisuutta ja kulttuuriperintömme säilymistä. Luonnossa virkistäytyminen lisää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

Luontopalvelujen organisaatio ja yhteystiedot

Metsähallituksen Luontopalvelut on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen: Lappi, Pohjanmaa–Kainuu, Järvi-Suomi ja Rannikko.

Kolme yhteistä tehtäväkokonaisuutta (prosessia) joka alueella ovat:

  • alueiden hallinta
  • luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu
  • luonnon virkistys- ja matkailukäyttö.

Lisäksi Luontopalveluissa tehdään yhteistä ja alueellista kehittämistyötä, viestintää ja tiedonhallintaa.

Julkisia hallintotehtäviä johtaa luontopalvelujohtaja, jonka alaisuudessa toimivat prosessien valtakunnalliset päälliköt, aluejohtajat sekä Eräpalveluja johtava erätalousjohtaja.

Lisätietoa Luontopalvelujen toiminnasta