Luontopalvelut – elinvoimaa luonnolle ja ihmisille

Metsähallitus hoitaa useita julkisia hallintotehtäviä valtion mailla ja vesillä. Tehtäviä hoitaa kaksi vastuualuetta, Luontopalvelut ja Eräpalvelut. Luontopalvelut hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita kuten kaikkia kansallispuistoja ja tuottaa maksuttomia retkeilypalveluja. Luontopalveluilla on myös vastuu lukuisista kulttuuriperintökohteista.

Kaksi ihmistä asettelee kapeita koivunrungon pätkiä poikittain puroon kesäisessä metsässä, rangat tuettu koivusta tehtyjen pystytukien väliin paikoilleen.
Helmi-elinympäristöohjelman purokunnostuksia Iijoen latvavesien purossa. Kuva: Henrik Kettunen.

Luonnonsuojelualueet ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Luontopalvelut hoitaa suurinta osaa Suomen suojelualueverkostosta, johon kuuluu Natura 2000 -alueita kansallispuistoista ja luonnonpuistoista valtion retkeilyalueisiin ja laajoihin Lapin erämaa-alueisiin.

Vastaamme useiden merkittävien uhanalaisten lajien kuten saimaannorpan ja maakotkan suojelusta. Ennallistamme metsiä ja soita palautumaan luonnontilaan ja hoidamme esimerkiksi erittäin uhanalaisia perinneympäristöjä. Kartoitamme ja ylläpidämme tietoja arvokkaista luontotyypeistä ja lajeista maalla ja vesissä. Luontopalvelut on aktiivinen toimija myös kansainvälisessä luonnonsuojeluyhteistyössä.

Tulossopimus 2024 ja toimintakertomus 2023

Tulossopimus tehtävistämme 2024:

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen, julkisia hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2024 ja alustavat tulostavoitteet 2025–2028 (julkaisut.metsa.fi)

Metsähallituksen tilinpäätöksen osana on julkaistu Julkisten hallintotehtävien erillistilinpäätös ja toimintakertomus 2023, ks. s. 44 alkaen (julkaisut.metsa.fi).

Tuotamme maksuttomat peruspalvelut retkeilijöille, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan luonnosta. Ylläpidämme reittejä, taukopaikkoja, opasteita ja verkkopalveluja. Hyvät retkeilypalvelut antavat mahdollisuuden kulkea turvallisesti ja luontoa häiritsemättä. Myös luontomatkailuyritysten on helppo kehittää kestävään luontomatkailuun liittyvää toimintaansa näiden palvelujen pohjalta.

Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitus tulee pääosin valtion budjetista. Toteutamme monia tehtäviä myös projekteina kumppanien kanssa osin ulkopuolisella rahoituksella, suurimpana rahoittajana Euroopan unioni. EU-tuen edellytys on valtiolta saatava omarahoitusosuus.

Hyötyä ja hyvinvointia Luontopalveluista

Aktiivisilla hoitotoimilla mm. parannetaan uhanalaisten luontotyyppien tilaa, mikä puolestaan edistää niillä elävien uhanalaisten lajien kantojen vahvistumista. Luonnonhoito ja ennallistaminen suojelualueilla on monimuotoisuuden turvaamisen kannalta yksi ripeimmistä ja kustannustehokkaimmista keinoista. Luontoarvojen ja kultturiperintökohteiden hoito on myös huolenpitoa jo tehdyistä investoinneista.

Luonnossa virkistäytyminen lisää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

Kansallispuistojen käyntimäärät ovat jatkaneet pitkän aikavälin kasvuaan. Kansallispuistoissa vierailtiin 3,6 miljoonaa kertaa vuonna 2023. Kansallispuistoilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen ja -työllisyyteen. Kansallispuistojen kävijöiden rahankäytön vaikutus paikallistalouteen oli 285 miljoonaa euroa, ja työllisyysvaikutus 2 243 henkilötyövuotta.

Valtion sijoittama euro palautuu takaisin keskimäärin 10-kertaisena paikallistalouteen.Vaikutus kuitenkin jakautuu epätasaisesti maan eri osien ja eri yritysten välillä. Vaikutukset ovat suurempia matkailualueilla, joissa viipymä on pidempi ja palveluita enemmän.

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteet julkaistaan vuoden alussa, tulokset osana Metsähallituksen tilinpäätöstä maaliskuussa.

Tavoitteet vuodelle 2024

Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen julkisia hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2024 ja alustavat tulostavoitteet 2025–2028 (julkaisut.metsa.fi).

Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen tulokset 2023

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien erillistilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan osana Metsähallituksen tilinpäätöstä maaliskuussa:

Metsähallituksen Julkisten hallintotehtävien erillistilinpäätös ja toimintakertomus 2023, ks. s. 44 alkaen (julkaisut.metsa.fi).

Luontopalvelujen organisaatio ja yhteystiedot

Tehtäväkokonaisuudet ovat

  • alueiden hallinta ja asiointi: luvat, sopimukset ja lausunnot
  • luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu
  • luonnon virkistys- ja matkailukäyttö.

Lisäksi Luontopalveluissa tehdään kehittämistyötä, viestintää ja tiedonhallintaa.

Julkisia hallintotehtäviä ja Luontopalvelut-vastuualuetta johtaa luontopalvelujohtaja. Eräpalvelut-vastuualuetta johtaa erätalousjohtaja.

Lisätietoa Luontopalvelujen toiminnasta