Luontopalvelut – elinvoimaa luonnolle ja ihmisille

Metsähallitus hoitaa useita julkisia hallintotehtäviä valtion mailla ja vesillä. Tehtäviä hoitaa kaksi vastuualuetta, Luontopalvelut ja Eräpalvelut. Luontopalvelut hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita kuten kaikkia kansallispuistoja ja tuottaa maksuttomia retkeilypalveluja. Luontopalveluilla on myös vastuu lukuisista kulttuuriperintökohteista.

Lintujen tarkkailija katsoo kiikain läpi vesistön suuntaan.
Siikalahti on Suomen tärkein sisämaan lintukostekko. Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa sitä osana ympäristöhallinnon laajaa Helmi-ohjelmaa. Kuva Minna Koramo Metsähallitus.

Luonnonsuojelualueet ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Luontopalvelut hoitaa suurinta osaa Suomen suojelualueverkostosta, johon kuuluu Natura 2000 -alueita kansallispuistoista ja luonnonpuistoista valtion retkeilyalueisiin ja laajoihin Lapin erämaa-alueisiin.

Vastaamme useiden merkittävien uhanalaisten lajien kuten saimaannorpan ja maakotkan suojelusta. Ennallistamme metsiä ja soita palautumaan luonnontilaan ja hoidamme esimerkiksi erittäin uhanalaisia perinneympäristöjä. Kartoitamme ja ylläpidämme tietoja arvokkaista luontotyypeistä ja lajeista maalla ja vesissä. Luontopalvelut on aktiivinen toimija myös kansainvälisessä luonnonsuojeluyhteistyössä.

Tulokset ja tavoitteet

Tuotamme maksuttomat peruspalvelut retkeilijöille, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan luonnosta. Ylläpidämme reittejä, taukopaikkoja, opasteita ja verkkopalveluja. Hyvät retkeilypalvelut antavat mahdollisuuden kulkea turvallisesti ja luontoa häiritsemättä. Myös luontomatkailuyritysten on helppo kehittää kestävään luontomatkailuun liittyvää toimintaansa näiden palvelujen pohjalta.

Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitus tulee pääosin valtion budjetista. Toteutamme monia tehtäviä myös projekteina kumppanien kanssa osin ulkopuolisella rahoituksella, suurimpana rahoittajana Euroopan unioni. EU-tuen edellytys on valtiolta saatava omarahoitusosuus.

Suojelualueiden hoidon lisärahoitus tärkeä investointi

Metsähallituksen Luontopalvelujen tavoitteena on nostaa Suomen suojelualueverkoston hoito uudelle tasolle. Tämä edellyttää pysyvää tasokorotusta perusrahoitukseen. Vuoden 2020 lisärahoituksella Luontopalvelut kohdentaa hallituksen Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpanoon noin 10 miljoonaa euroa.

Luonnonhoito ja ennallistaminen luonnonsuojelualueilla on monimuotoisuuden turvaamisen kannalta yksi ripeimmistä ja kustannustehokkaimmista keinoista. Luonnonsuojelualueiden luontoarvojen hoito on myös huolenpitoa jo tehdystä investoinnista.

Luonnonsuojelutyön tuloksista vuoden 2019 loppuun mennessä sekä tulevasta työstä kerrotaan tiedotteessa 17.8.2020.

Hyötyä ja hyvinvointia Luontopalveluista

Aktiivisilla hoitotoimilla mm. parannetaan uhanalaisten luontotyyppien tilaa, mikä puolestaan edistää niillä elävien uhanalaisten lajien kantojen vahvistumista. Luontopalvelujen Helmi-rahoituksen työllisyysvaikutus on noin 240 henkilötyövuotta vuonna 2020. Lisäksi monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä tehdään useissa EU-rahoitteisissa LIFE-hankkeissa yhteensä noin 60 henkilötyövuoden verran.

Kansallispuistoissa vieraillaan vuosittain yli 3 miljoonaa kertaa. Kansallispuistoilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen ja -työllisyyteen. Valtion sijoittama euro palautuu takaisin keskimäärin 10-kertaisena paikallistalouteen. Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden, merkittävien historiakohteiden sekä eräiden muiden suosittujen luontokohteiden vaikutus paikallistalouteen oli yhteensä 321,9 milj. euroa vuonna 2019.

Suojelualueiden ja historiakohteiden hoito turvaa luontomme monimuotoisuutta ja kulttuuriperintömme säilymistä. Luonnossa virkistäytyminen lisää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

Luontopalvelujen organisaatio ja yhteystiedot

Metsähallituksen Luontopalvelut on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen: Lappi, Pohjanmaa–Kainuu, Järvi-Suomi ja Rannikko.

Kolme yhteistä tehtäväkokonaisuutta (prosessia) joka alueella ovat:

  • alueiden hallinta
  • luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu
  • luonnon virkistys- ja matkailukäyttö.

Lisäksi Luontopalveluissa tehdään yhteistä ja alueellista kehittämistyötä, viestintää ja tiedonhallintaa.

Julkisia hallintotehtäviä johtaa luontopalvelujohtaja, jonka alaisuudessa toimivat prosessien valtakunnalliset päälliköt, aluejohtajat sekä Eräpalveluja johtava erätalousjohtaja.

Lisätietoa Luontopalvelujen toiminnasta