Kansainväliset suojelualueluokitukset

Koska suojelualueet maailmalla ovat erilaisia, on kehitetty kansainvälinen luokitusjärjestelmä, jotta alueita voitaisiin verrata keskenään ja jotta voitaisiin seurata suojelualueiden maailmanlaajuista määrää, laatua, kattavuutta ja tilaa. Nämä tiedot suojelualueista kertovat paljon siitä, mikä on luonnon monimuotoisuuden tila maailmalla. Luokitusjärjestelmää käyttämällä eri maiden kansalliset järjestelmät tulkitaan kaikkien ymmärtämälle yhteiselle kielelle.

Maailman luonnonsuojelualueiden luettelo perustuu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) päätökseen, jonka perusteella Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on laatinut luetteloon pääsyn kriteerit ja suojelualueiden luokituksen.

Valtion suojelualueet Suomessa luokiteltu sovituin periaattein

IUCN:n päivittämät suojelualueen ja suojelualueluokkien määritelmät on käännetty suomeksi. Metsähallitus kokosi myös kansalliset periaatteet suojelualueiden luokittelemiseksi IUCN:n ohjeistuksen mukaisesti. Työ tehtiin yhteistyössä ympäristöministeriön ja Suomen kansallisen IUCN-komitean kanssa ja sidosryhmiä kuullen.

Perustetut luonnonsuojelualueet, erämaa-alueet ja eräät muut suojelualueet on luokiteltu yhdessä sovittujen suojelualuetyyppikohtaisten periaatteiden mukaisesti. Aluekohtaiset ratkaisut perustuvat mm. alueiden perustamissäädöksiin, hoito- ja käyttösuunnitelmiin ja paikkatietotarkasteluihin. Luokiteltuja suojelualueita on kaikkiaan lähes 900 ja ne kattavat yli 90 % Suomen kansallisesta suojelualueverkosta.

Säädösvalmistelun edetessä perustettaville luonnonsuojelualueille määritellään IUCN-luokka. Luokat vahvistaa ympäristöministeriö. Suojelualueiden tiedot, myös vahvistettu IUCN:n suojelualueluokka, päivitetään vuosittain Euroopan ja YK:n suojelualuetietokantoihin.

IUCN:n suojelualueluokat ja niiden määritelmät