Perinneympäristöjen hoito

Perinneympäristöt eli perinnebiotoopit ovat vanhan maatalouden myötä syntyneitä niittyjä, ketoja ja laitumia. Lajirunsaus on niissä suuri, mutta niitä uhkaa umpeenkasvu, kun alueita ei enää käytetä entiseen tapaan.

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa valtion suojelualueilla perinneympäristöjä yli 5 000 hehtaarin alalla yhteistyössä sopimuslaiduntajien kanssa. Valtion monikäyttömetsissä hoidossa on noin 100 hehtaaria. Lisäksi autamme perinnebiotooppien hoidossa yksityisillä suojelualueilla.

Umpeenkasvaneen niityn hoitoa edeltää luonto- ja kulttuuriarvojen kartoitus ja huolellinen hoitosuunnittelu. Perinnebiotooppien hoito on monien toimijoiden yhteistyötä. Hoitotoimissa päästään alkuun yleensä kunnostusraivauksella, jossa poistetaan alueelle levittäytynyttä puustoa ja pensaikkoa. Muita alun kunnostustoimia voivat olla esimerkiksi ruovikon niitto tai kulotus.

Niityn vallanneiden puiden poisto työllistää maaseudun yrittäjiä, sillä usein suojelualueiden raivaukset toteutetaan ostopalveluna. Tärkeässä roolissa ovat olleet useat EU:n osarahoittamat hankkeet kuten LIFE-hankkeet, joissa on päästy kunnostamaan kymmeniä umpeenkasvaneita kohteita. Myös vapaaehtoistalkoot ovat usein korvaamaton apu. Talkoista järjestävät mm. WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Kunnostustöitä tehdään myös oppilaitosyhteistyönä sekä vankityön kautta.

Hoito jatkuu vuosittain laiduntamalla tai niittämällä. Laiduneläinten omistajat tekevät tärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hyväksi. Yli 95 % suojelualueiden perinnebiotoopeista toimii lehmien, lampaiden tai hevosten kesälaitumina. Metsähallitus tekee valtion mailla vuokrasopimuksen laidunalueen käytöstä eläinten omistajan kanssa. Perinnebiotooppien niittäminen on nykyisin niin harvinaista, että jokainen niittokohde on tärkeä. Metsähallitus ylläpitää niittämällä mm. Kolin arvokkaita kaskiahoja. Harvinaista lehdesniittyjen hoitoa, johon kuuluu mm. puiden lehdestys ja niitto, toteutetaan Saaristomeren kansallispuistossa. Niin ikään harvinaista suoniittyjen hoitoa tehdään muutamilla kohteilla Oulangan kansallispuistossa ja Lapissa. Yhdistysten hoidossa on joitakin kummikohteita eri puolilla maata. Viljelijät ja rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea korvausta hoitamansa kohteen kunnostuksen ja vuosittaisen hoidon kustannuksiin maatalouden ympäristökorvausjärjestelmästä.

Kaikki suojelualueiden perinnebiotoopit inventoidaan osana valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Valtion mailla perinnebiotooppien hoitoa seurataan vuosittaisella hoidon dokumentoinnilla ja kasvilajiston seurantaan on perustettu pysyviin koealoihin perustuva seurantaverkosto.

Lue lisää perinneympäristöistä ja niiden suojelutavoitteista valtion luonnonsuojelualueilla.

Mistä tietoa laidunalueista?

Metsähallituksen kohteista ilmoitetaan ProAgrian ylläpitämässä Laidunpankki-fi-palvelussa, mutta kaikkia kohteitamme ei vielä löydy sieltä. Laidunnukseen sopivia valtion maita voi kysyä myös Metsähallituksen perinnemaisemayhdyshenkilöiltä:

Katja Raatikainen

Palveluomistaja

Metsähallitus
Luontopalvelut
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358403540512

Perinnebiotooppien hoito.

Lisätietoa