Perinneympäristöjen hoito

Perinneympäristöt eli perinnebiotoopit ovat vanhan maatalouden myötä syntyneitä niittyjä, ketoja ja laitumia. Lajirunsaus on niissä suuri, mutta niitä uhkaa umpeenkasvu, kun alueita ei enää käytetä entiseen tapaan.

Nykyisillä luonnonsuojelualueilla Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa perinneympäristöjä n. 5000 hehtaarin alalla sekä n. sadan hehtaarin alalla monikäyttömetsissä. Lisäksi autamme perinnebiotooppien hoidossa yksityisillä suojelualueilla n. 7000 hehtaarin verran.

Umpeenkasvaneen niityn hoitoa edeltää luonto- ja kulttuuriarvojen kartoitus ja huolellinen hoitosuunnittelu. Perinnebiotooppien hoito on monien toimijoiden yhteistyötä. Hoitotoimissa päästään alkuun yleensä kunnostusraivauksella, jossa poistetaan alueelle levittäytynyttä puustoa ja pensaikkoa. Muita alun kunnostustoimia voivat olla esimerkiksi ruovikon niitto tai kulotus.

Niityn vallanneiden puiden poisto työllistää maaseudun yrittäjiä, sillä usein suojelualueiden raivaukset toteutetaan ostopalveluna. Tärkeässä roolissa ovat olleet useat EU:n osarahoittamat hankkeet kuten LIFE-hankkeet, joissa on päästy kunnostamaan kymmeniä umpeenkasvaneita kohteita. Myös vapaaehtoistalkoot ovat usein korvaamaton apu. Talkoista järjestävät mm. WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Kunnostustöitä tehdään myös oppilaitosyhteistyönä sekä vankityön kautta.

Hoito jatkuu vuosittain laiduntamalla tai niittämällä. Laiduneläinten omistajat tekevät tärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hyväksi. Yli 95 % suojelualueiden perinnebiotoopeista toimii lehmien, lampaiden tai hevosten kesälaitumina. Metsähallitus tekee valtion mailla vuokrasopimuksen laidunalueen käytöstä eläinten omistajan kanssa. Perinnebiotooppien niittäminen on nykyisin niin harvinaista, että jokainen niittokohde on tärkeä. Metsähallitus ylläpitää niittämällä mm. Kolin arvokkaita kaskiahoja. Harvinaista lehdesniittyjen hoitoa, johon kuuluu mm. puiden lehdestys ja niitto, toteutetaan Saaristomeren kansallispuistossa. Niin ikään harvinaista suoniittyjen hoitoa tehdään muutamilla kohteilla Oulangan kansallispuistossa ja Lapissa. Yhdistysten hoidossa on joitakin kummikohteita eri puolilla maata. Viljelijät ja rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea korvausta hoitamansa kohteen kunnostuksen ja vuosittaisen hoidon kustannuksiin maatalouden ympäristökorvausjärjestelmästä.

Kaikki suojelualueiden perinnebiotoopit inventoidaan osana valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Valtion mailla perinnebiotooppien hoitoa seurataan vuosittaisella hoidon dokumentoinnilla ja kasvilajiston seurantaan on perustettu pysyviin koealoihin perustuva seurantaverkosto.

Lue lisää perinneympäristöistä ja niiden suojelutavoitteista valtion luonnonsuojelualueilla.

Mistä tietoa laidunalueista?

Metsähallituksen kohteista ilmoitetaan ProAgrian ylläpitämässä Laidunpankki-fi-palvelussa, mutta kaikkia kohteitamme ei vielä löydy sieltä. Laidunnukseen sopivia valtion maita voi kysyä myös Metsähallituksen alueellisilta perinnemaisemayhdyshenkilöiltä.

Perinneympäristöjen hoidon yhteyshenkilöt Metsähallituksessa

 • Uusimaa ja Kymenlaakso
  • Suojelubiologi Katja Raatikainen, Vantaa
 • Varsinais-Suomi ja Satakunta
  • Suojelubiologi Maija Mussaari, Turku
 • Häme
  • Suunnittelija Teijo Heinänen, Hämeenlinna
 • Keski-Suomi
  • Suojelubiologi Anneli Suikki, Jyväskylä
 • Pirkanmaa
  • Suunnittelija Teijo Heinänen, Hämeenlinna (Pirkanmaan eteläosat)
  • Puistonhoitaja Pekka Vesterinen, Parkano (Pirkanmaan pohjoisosat)
 • Etelä-Savo ja Etelä-Karjala
  • Suojelubiologi Mervi Niiranen, Savonlinna
 • Pohjois-Savo
  • Suojelubiologi Anna-Riikka Ihantola, Kuopio
 • Pohjois-Karjala
  • Suojelubiologi Maarit Similä, Lieksa
 • Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
  • Suojelubiologi Carina Järvinen, Vaasa
 • Pohjois-Pohjanmaa
  • Suojelubiologi Päivi Virnes, Oulu
 • Kainuu
  • Suojelubiologi Ilkka Immonen, Kajaani
 • Lappi
  • Suojelubiologi Mia Vuomajoki, Ivalo
 • Yhteystiedot: Henkilöhaku

Lisätietoa