Pitkäturkkisia ja pitkäsarvisia nautoja laiduntamassa metsän keskelle raivatulla laitumella.
Metsälaidun Uudellamaalla. Kuva: Martina Reinikainen.

Perinnebioopit – monimuotoisuuden keitaat

Lumovoimaa Uudemaan maaseutuyrittäjille! -hanke päättyi vuoden 2022 lopussa.

Video kertoo maaseutuyrittäjien tärkeästä työstä perinnebiotooppien hoitamisessa ja vaalimisessa (youtube.com).

 

Lumovoimaa!-hanke on päättynyt 2022.

Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille -hankkeessa edistimme luonnonsuojelualueiden perinnebiotooppien tilaa ja ideoimme Länsi-Uudenmaan maaseutuyrittäjille kestäviä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä keinoja kehittää yritystoimintaansa.

Luonnonsuojelualueiden niityt ja hakamaat tarvitsevat jatkuvaa hoitoa sekä laiduntamalla että puu- ja pensaskerrosta raivaamalla. Tämä työ tarvitsee aktiivisia toimijoita.

Hankkeessa toimme esille maaseutuyrittäjien arvokasta työtä ja sen merkitystä luonnonsuojelualueiden uhanalaiselle lajistolle ja luontotyypeille, samoin kuin luonnonsuojelualueilla toimimisen tuomaa lisäarvoa yrittäjien toimintaan.

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa valtion omistamien suojelualueiden hoidosta. Suojelualueiden perinnebiotooppien käytännön hoito on kuitenkin maaseutuyritysten työn, laiduneläinten ja maaseudun ympäristökorvausten varassa. Luonnonsuojelualueilla käytännön toteutus vaatii usein erityistä osaamista esimerkiksi uhanalaisten lajien ja luontotyyppien huomioimiseksi. Lisäksi tarvitaan monipuolista yhteistyötä yrittäjän, maanomistajan ja maaseudun neuvontaa antavan tahon välillä.

Hanketta rahoitti Uudenmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Euroopan unionin lippu sekä teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Yhteystiedot

Projektipäällikkönä toimi Martina Reinikainen, Metsähallitus, Luontopalvelut: martina.reinikainen@metsa.fi
Yhteyshenkilö ProAgria Etelä-Suomi ry/Maa- ja kotitalousnaiset: Auli Hirvonen (Uusimaa), auli.hirvonen@proagria.fi

Kahdeksan lammasta laiduntaa kivikkoisella rantaniityllä.
Lampaita laiduntamassa rannalla. Kuva: Martina Reinikainen.

Edeltävät Lumovoimaa!-hankkeet

”Lumovoimaa! Luonnonsuojelualueet maaseudun yrittäjien tulonlähteeksi” oli hankekokonaisuus, jonka tavoitteena oli lisätä luonnonsuojelualueiden niittyjen ja hakamaiden hoitoa laidunnuksella, niitolla sekä puuston ja pensaskerroksen raivauksilla. Olemme ideoineet uusia työmahdollisuuksia maatalousyrittäjille ja etsineet myös uusia laidun- tai niittokohteita Satakunnan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen luonnonsuojelualueilta.

Esitteet ja videot

Lumovoimaa Uudellemaalle ja Kaakkois-Suomeen (2017–2020)

Luonnonhoito- ja laidunyrittäjät voivat saada luonnonlaitumen hoitoon tukea EU:n ympäristösopimuksella. Arvokkaita niittyjä ja luonnonlaitumia löytyy Metsähallituksen tai yksityisten luonnonsuojelualueilta.

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevien niittyjen ja luonnonlaidunten eli perinnemaisemien hoito on kolminkertaistunut valtion suojelualueilla ja seitsenkertaistunut yksityisillä suojelualueilla kymmenessä vuodessa. Metsähallituksen luonnonsuojelualueilla Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa laidunsi kesällä 2018 yhteensä noin 600 nautaa, lammasta ja hevosta.

Lumovoimaa Satakuntaan (2017–2019)

Lumovoimaa Satakuntaan – luonnonsuojelualueet maaseudun yrittäjien tulonlähteiksi -hanke edisti yrittäjien mahdollisuuksia ansaita luonnonsuojelulla. Perinnebiotooppien luonnonhoitoa ja laidunyrittäjyyttä edistettiin luonnonsuojelualueilla mm. laidunvalmennuksella ja uusien kohteiden hoitosuunnittelulla, tiedottamalla ja opintoretkeilemällä. Tuotimme myös esitteitä luonnonsuojelualueiden hoidon erityiskysymyksistä. Lisäksi kartoitimme uusia, mahdollisia laidunkohteita suojelualueilta ja teimme niille hoitosuunnitelmat.

Hankkeen toteuttivat Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut sekä Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ry, ProAgria Länsi-Suomi. Hanketta rahoitti Satakunnan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Aiempia tapahtumia ja tiedotteita

Dåvitsin laitumesta kuoriutui monimuotoisuuden helmi

Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoima Dåvitsin laidun Kirkkonummella on hyvän yhteistyön ja tehokkaan hoidon esimerkki, kertoo Laidunpankki.fi  Muutamassa vuodessa parin hehtaarin suuruisesta hoitamattomasta perinnebiotooppista kehittynyt noin 80 hehtaarin kokoinen, maakunnallisesti arvokas laidunkokonaisuus. Lue lisää! (Tiedote 16.6.2020).

Kampanja luonnonlaidunten edistämiseksi

Laiduntavat eläimet ovat erityisen tärkeitä monimuotoisen maatalousluonnon ylläpitäjiä. MKN maisemapalvelut ja ProAgria Etelä-Suomi aloittavat yhteistyökampanjan luonnonlaidunnuksen edistämiseksi Metsähallituksen ja kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa. Kampanjassa tehdään aktiivista viestintää, ja tuotetaan sisältöä laidunpankki.fi -verkkopalveluun. Laidunpankin avulla voi etsiä lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maiseman hoitajiksi sekä tarjota erilaisia laidunnukseen liittyviä palveluja. Lue lisää tiedotteesta (6.5.2020): laidunpankki.fi.

Tiedotteita

Metsähallituksen, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020-, Pro Agria Etelä-Suomen ja Maa- ja kotitalousnaiset-tunnukset.

Päivitetty viimeksi 21.8.2023