Nötkreatur med långhårig päls och långa horn på bete i en skog där man har röjt bort träd.
På bete in en skog i Nyland. Foto: Martina Reinikainen.

Aktuellt

Betesdjuren tar hand om värdefulla biotoperna: Naturbetesdagen den 18.6.firades bl.a. på Lövön i Lovisa.

Hur gå till väga med restaureringen av en igenvuxen vårdbiotop? Det diskuterades 16.6. i Bjurs i Ingå (på svenska)

och på finska: pitkään hoidotta olleen perinnebiotopin kunnostaminen: laidunvalmennus 16.6. Inkoon Bjursissa.

Betesgång på naturskyddsområden upprätthåller naturens mångfald på vårdbiotoper

Vid Raseborgs slottsruiner vårdas även den kulturhistoriska miljön (pressmeddelande 1.6.2022).

Målet med projektet Lumovoimaa är att främja skötseln av värdefulla vårdbiotoper inom naturskyddsområden. Projektet arbetar tillsammans med lantbruksföretagare för att utveckla företagsverksamheten så att den är hållbar och gynnar biologisk mångfald. Ängar och hagmarker inom naturskyddsområden kräver kontinuerlig skötsel i form av bete och röjningar för att de ska bevaras.

I projektet lyfter vi fram det värdefulla arbete som många lantbruksföretagare gör inom naturskyddsområden. Detta arbete hjälper till att bevara och förbättra tillståndet av vårdbiotopernas hotade arter och naturtyper samtidigt som verksamheten kan tillföra ett mervärde för företagsverksamheten.

Projektet utförs i samarbete mellan Forststyrelsens Naturtjänster och ProAgria Etelä-Suomi ry/ Lantbruks- och hushållskvinnorna. Målet med projektet är att öka skötseln av ängar och hagmarker inom naturskyddsområden, samt att i samarbete med boskapsägare hitta hållbara och lönsamma sätt att utveckla verksamheten.

Projektet finansieras av NTM-centralen i Nyland genom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontaktinformation

Projektchef Martina Reinikainen
Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster
Tfn 040 193 2058, martina.reinikainen@metsa.fi

Auli Hirvonen (Nyland
ProAgria Etelä-Suomi ry/Maa- ja kotitalousnaiset
Tfn 0400864494, auli.hirvonen@proagria.fi

Planerare Anton Lehtinen
Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster
Tfn 040 159 3396, anton.lehtinen@metsa.fi

Mera information

Åtta får på berte på en stenig äng.
Får på bete vid stranden. Foto: Martina Reinikainen.

Senast uppdaterad 4.7.2022