Hur gå till väga med restaureringen av en igenvuxen vårdbiotop? Bjurs i Ingå, juni 2022

Under evenemanget diskuterade vi tillsammans med experter om vad det innebär att iståndsätta igenvuxna vårdbiotoper och grunda nya miljöavtalsobjekt på naturskyddsområden.

Vi bekantade oss med området Bjurs på Orslandet i Ingå, där en betesmark kommer att restaureras. Det över tio hektar stora området är varierande och består av beskogad åker, före detta ängs-, hag- och hällmark. I skötseln beaktas att området även har ett kulturhistoriskt värde, eftersom det på området finns en ödelagd medeltida bytomt.

Restaureringen av en vårdbiotop och grundandet av en ny betesmark diskuterades av Auli Hirvonen från ProAgria, Esme Manns från Nylands NTM-central och Joose Lassila från Forststyrelsens Naturtjänster.

Frågor som diskuterades var bl.a. vilka saker som beaktas då Forststyrelsen gör upp en åtgärdsplan för naturskyddsområdet eller då det görs upp en skötselplan till ansökan om miljöavtal, vad handläggaren tar hänsyn till vid godkännande av avtalet eller under en tillsyn på betesområdet. Vi funderade på vilka områden som kan ingå i betesmarken, vilken typ av skötsel som krävs i området och hur vi når de bästa resultaten med tanke på värdefulla naturtyper och arter samt betesdjurens välmående.

Evenemanget var tvåspråkigt.

Skötseln av havsnära betesmarker i Hangö och Raseborg (3.5.2022)

På evenemanget fokuserade vi på betesmarker vid havsstränder med värdefull fågelfauna samt skötsel och speciella egenskaper av dessa miljöer. Vi bekantade oss med två vårdbiotoper, varav en har vårdats länge och en annans betning ska börja i sommar.

Vi började i Täktbukten i Hangö, en havsstrandäng med värdefull fågelfauna. Området presenterades av ägaren av betesdjuren samt Forststyrelsens fågelexpert Roland Vösa och Auli Hirvonen från ProAgria. Vi diskuterade t.ex. hänsyn till fåglar vid betesplanering, praktiskt genomförande av bete och djurens välbefinnande på havsstrandängar.

Från Täktbukten åkte vi till Hagalunds strand i Raseborg, där vi bekantade oss med Raseborg stads nya betesmark i Hagalunds naturskyddsområde och Stadsfjärdens fågeltorn. Juha Laiho, Raseborgs miljöinspektör, presenterade restaureringen och det framtida betet av området.

Evenemanget var tvåspråkigt.

Avtalsbaserad betesgång på naturskyddsområden

Lumovoimaa -projektet ordnade d. 29.3. 2022 ett webbinarium för lantbruksföretagare som har betesdjur på naturskyddsområden i Nyland eller personer som är intresserade av avtalsbaserad betesgång på naturskyddsområden.

Infopaket för dig som idkar eller är intresserad av avtalsbaserad betesgång. Presentationerna och kommentarerna 29.3.2022

Presentationerna (pdf-filer) kan man beställa från adressen martina.reinikainen@metsa.fi . Esitelmät ovat myös suomeksi.

 • Är avtalsbaserat bete något för mig? Auli Hirvonen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria
 • Betesgång på naturskyddsområden som förvaltas av Forststyrelsen, Katja Raatikainen, Forststyrelsen, Naturtjänster
 • Finansiering av skötseln av vårdbiotoper och Helmi-projektet, Esko Vuorinen, Nylands NTM-central
 • Målsättning och planering av skötsel av vårdbiotoper inom naturskyddsområden, Martina Reinikainen, Forststyrelsen, Naturtjänster
 • Reglering av betestryck, Johanna Franzén, viceordförande, Luonnonlaidunlihan Tuottajat ry, Nystun tila
 • Underhållsröjning och kompletterande slåtter på naturskyddsområden, Päivi Leikas, Forststyrelsen,Naturtjänster
 • Betesgång på kommuners naturskyddsområden, kommentarer (pdf)
  • Ritva Lindroos, Järvenpää stad
  • Juha Laiho, Raseborgs stad

Senast uppdaterad 13.2.2023