Julkaistu 12.6.2020

Miksi lehmiä ja lampaita laiduntaa luonnonsuojelualueilla?

Valtion ja yksityisten omistamilla luonnonsuojelualueilla on yli 20 000 hehtaaria perinnebiotooppeja, eli perinteisen karjatalouden synnyttämiä arvokkaita luontotyyppejä, kuten niittyjä, ketoja, hakamaita ja metsälaitumia.

Perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä. Ilman aktiivista hoitoa niiden monimuotoinen ja omanlaatuinen kasvi- ja eläinlajisto häviää. Maatalousyrittäjät ja heidän karjansa ovat avainasemassa perinnebiotooppien hoidossa ja kunnostamisessa.

Luonnonsuojelualueiden niittyjen ja hakamaiden käyttö laidunnukseen hyödyttää sekä ympäristöä että maatalousyrittäjää

Luonnonsuojelualueiden arvokkaat niityt ja hakamaat ovat myös maatalousyrittäjiä kiinnostavia kohteita. Urakoitsijoiden käyttö esimerkiksi umpeenkasvaneiden niittyjen raivauksissa hyödyttää paikallistaloutta. Karjankasvattajat lisäävät aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta hoitamillaan alueillaan. Samalla säilytetään myös arvokasta maisemaa ja kulttuuriperintöä.

– Perinnebiotoopin hoitamiseksi valtion omistamilla luonnonsuojelualueilla maatalousyrittäjä solmii laidunvuokrasopimuksen alueen käytöstä Metsähallituksen kanssa. Keväällä 2020 moni Metsähallituksen kanssa solmittu sopimus päättyi, ja nyt olemme uusineet noin sadan laitumen sopimukset, kertoo suojelubiologi Katja Raatikainen Metsähallituksen Luontopalveluista.

– Uusittujen sopimusten lisäksi muutama uusi kohde löysi tänäkin keväänä laiduneläimiä Laidunpankki.fi-palvelun kautta, kertoo Raatikainen.

Metsähallitus kertoo vapaista laidunalueista ProAgrian ylläpitämän verkkopalvelun kautta, jossa voi ilmoittaa laiduneläimistä tai laidunnukseen soveltuvista alueista.

Lumovoimaa-hanke lisää yrittäjien mahdollisuuksia ansaita luonnonhoidolla

– Valtion ja yksityisten luonnonsuojelualueilta löytyy vielä arvokkaita perinnebiotooppeja, jotka ovat vailla hoitoa. Metsähallituksen Luontopalveluilla on keskeinen rooli hoidon suunnittelussa ja ohjaamisessa ja maatalousyrittäjät ovat avainasemassa hoidon toteutuksessa, kertoo suojelubiologi Martina Reinikainen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Lumovoimaa! Luonnonsuojelualueet maaseudun yrittäjien tulonlähteeksi on Metsähallituksen Luontopalvelujen ja ProAgria Etelä-Suomi ry:n / Maa- ja kotitalousnaiset yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä luonnonsuojelualueiden niittyjen ja hakamaiden hoitoa. Hankkeessa ideoidaan uusia työmahdollisuuksia maatalousyrittäjille ja etsitään myös uusia laidun- tai niittokohteita Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen luonnonsuojelualueilta. Karjan lisäksi kohteilla tarvitaan yrittäjiä, jotka esimerkiksi niittävät ruovikoituneita alueita tai raivaavat puita ja pensaita.

Lampaita laitumella korkean heinikon vieressä.
Lampaita laitumella Kirkkonummella. Kuva: Outi Ala-Härkönen, Metsähallitus.

Hankkeessa tiivistetään Metsähallituksen, ProAgrian, karjankasvattajien ja muiden maatalousyrittäjien yhteistyötä. Luonnonsuojelualueiden erityiskysymyksiin etsitään ratkaisuja mm. yhteisissä laiduntapaamisissa ja tutustutaan hyviin käytäntöihin opintoretkellä. Suunnittelukäytäntöjä yhtenäistetään ja yksinkertaistetaan. Elokuuhun 2020 asti jatkuvaa hanketta rahoittavat Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

– Kustannustehokkaaseen lopputulokseen päästään tehokkaalla yhteistyöllä. Luonnonhoito- ja laidunyrittäjät voivat saada luonnonlaitumen hoitoon tukea maatalouden ympäristösopimuksella. Luonnonsuojelualueiden niityt ja hakamaat ovat usein yrittäjiä kiinnostavia arvokkaita erityiskohteita. Kohteet saattavat myös tarjota mahdollisuuksia matkailutuloihin ja tuotteiden markkinointiin, toteaa Reinikainen.

Lisätietoja

Suojelubiologi Martina Reinikainen, Metsähallitus, p. 040 1932058, martina.reinikainen(at)metsa.fi

Suojelubiologi Katja Raatikainen, Metsähallitus, p. 040 3540512, katja.raatikainen(at)metsa.fi