Yksityisten suojelualueiden ennallistaminen ja luonnonhoito Metsähallituksen työnä

Metsähallituksen Luontopalvelut on vastannut vuodesta 2008 alkaen ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteistä myös yksityisten maanomistajien suojelualueilla – maanomistajan suostumuksella.

Toimimme yksityisillä luonnonsuojelualueilla metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) puitteissa ja tavoitteenamme on turvata sellaisten metsäisten elinympäristöjen olemassaolo, joissa myös uhanalaiset ja taantuneet eliölajit voivat elää. Toimintamme piiriin yksityisillä luonnonsuojelualueilla kuuluu myös soita ja erityisesti perinneympäristöjä.

Ensiapua tai jatkuvaa hoitoa

Luonnonhoidon tai ennallistamisen avulla voidaan suojelualueilla turvata luonnonarvoja, jotka ovat heikentymässä. Kun suota kuivattavat ojat tukitaan, se voi toimia ensiapuna suon vesitalouden palauttamisessa. Toistuvia hoitotoimia tarvitaan mm. perinneympäristöissä, joita pidetään avoimina laiduntaen tai muilla tavoin. Yksityisen luonnonsuojelualueen luonnonhoidon tai ennallistamisen tarve on kartoitettu suojelualueiden perustiedon keruun yhteydessä. Aloite luonnonhoitoon tai ennallistamiseen voi tulla myös maanomistajalta, hänen huolestuttuaan suojelualueensa elinympäristöjen tilasta.

Lähtökohtana maanomistajan vapaaehtoisuus

Toimintamme pohjana yksityisillä luonnonsuojelualueilla on maanomistajan vapaaehtoinen suostumus omistamansa alueen luonnonhoitoon tai ennallistamiseen. Hoitoa tai ennallistamista tarvitsevalle alueelle laadimme luonnonhoitosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaiset toimenpiteet alueen luonnonarvojen parantamiseksi. Maanomistajalla on halutessaan mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja toteutukseen. Maanomistajalla voi usein olla suunnittelun kannalta arvokasta tietoa mm. suojelualueensa maankäytön historiasta tai lajistosta. Luonnonsuojelualueiden hoitotöille haemme viranomaisen hyväksynnän alueellisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus).

Maanomistajalla on halutessaan mahdollisuus itse toteuttaa luonnonsuojelualueensa hoitotyöt sovittua korvausta vastaan. Muussa tapauksessa teemme hoitotoimet työllistämällä paikallisia luonnonhoitoyrittäjiä tai Metsähallituksen metsureita.

Perinneympäristöjen hoidon suunnittelu yksityismailla

Metsähallitus kartoittaa yksityisten luonnonsuojelualueiden hoitotarvetta luontotyyppi-inventoinnin perustiedon keruun ja perinneympäristöjen hoitoseurantojen yhteydessä. Hoitoaloite voi tulla myös maanomistajalta. Monilla perinteisillä laidunalueilla laidunnusmahdollisuus on otettu huomioon jo suojelualuetta perustettaessa alueen suojelumääräyksissä, eikä siihen tarvita erillistä lupaa.

Monimutkaisemmilla hoitokohteilla – erityisesti jos hoitoon liittyy puuston poistoa – hoitosuunnitelman tekeminen on tärkeä osa hoidon suunnittelua. Metsähallitus tekee perinneympäristöjen hoitosuunnitelmia pääasiassa hankerahoituksella joillakin keskeisillä kohteilla. Hoitosuunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi sekä maanomistajalle että ELY-keskukseen. ELY-keskus käsittelee mahdolliset poikkeamiset alueen luonnonsuojelumääräyksistä erityistuen hakuprosessin yhteydessä. ELY-keskuksen hyväksyntä merkitsee käytännössä lupaa aiemmista suojelumääräyksistä poikkeamiseen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Hoitosuunnitelmana voidaan käyttää myös erityistukihakemukseen liitettävää laiduntajan tai jonkin muun tahon tekemää suunnitelmaa, jossa kerrotaan suunnitelluista toimenpiteistä. Mahdolliset puuston raivaukset ja muu peruskunnostus kannattaakin tällöin kirjata suunnitelmaan riittävällä tarkkuudella, jotta ELY-keskus pystyy ottamaan niihin kantaa.

Mikäli alueen hoitaja on eri taho kuin alueen omistaja, täytyy kohteelta olla erityistukea varten vuokrasopimus koko tukikauden ajaksi. Peruskunnostustoimenpiteille tulee olla myös alueen omistajan hyväksyntä ja usein alueen omistaja vastaakin niistä itse.

Metsähallitukselta tai ELY-keskuksilta kannattaa pyytää ohjeita alueen hoidon suuntaviivoista ennen hoitosuunnitelman lukkoon lyömistä.

Yksityisten suojelualueiden hoidon yhteyshenkilöt

 • Perinneympäristöjen hoidon yhteyshenkilöt Metsähallituksen Luontopalveluissa
 • Muiden luonnonhoitoalueiden yhteyshenkilöt Metsähallituksen Luontopalveluissa. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)metsa.fi
  • Uusimaa ja Kymenlaakso / Nyland och Kymmenedalen: Tiina Kanerva
  • Varsinais-Suomi ja Satakunta / Egentliga Finland och Satakunta: Johanna Ruusunen
  • Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa: Ari Lahtinen
  • Keski-Suomi: Anneli Suikki
  • Etelä-Savo ja Etelä-Karjala: Susanna Lahdensalo
  • Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala: Anna-Riikka Ihantola
  • Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa / Södra Österbotten och Österbotten: Carina Järvinen
  • Pohjois-Pohjanmaa: Päivi Virnes
  • Kainuu: Ilkka Immonen
  • Lappi: Pauliina Kulmala.