Kysymyksiä ja vastauksia perinnebiotoopeista

Mitä perinnebiotoopeilla tarkoitetaan?

 • Perinnebiotoopeilla tarkoitetaan perinteisen maatalouden, laidunnuksen ja niiton ylläpitämiä erilaisia niittyjä, ketoja, hakamaita ja metsälaitumia.

Miksi perinnebiotoopit ovat tärkeitä?

 • Perinnebiotooppien hoito on yksi merkittävimmistä keinoista torjua luontokatoa. Ne ovat monimuotoisin ja runsaslajisin elinympäristömme, mutta samalla uhanalaisin.
 • Perinnebiotooppien lajikirjo on erittäin suuri.
  • Esimerkiksi kasvilajeja voi olla yli 35 kpl/m2, vastaavaa ei ole muissa elinympäristöissä.
  • Runsas kasvilajisto, avoimuus ja matalakasvuisuus ylläpitävät elinoloja monenlaisille muille lajeille, mm. hyönteisille, jotka edelleen houkuttelevat paikalle linnustoa.
  • Hyönteisistä merkittävä osa kuuluu pölyttäjiin tai viljelykasvien tuholaisten luontaisiin torjujiin, ja ovat siten myös maataloustuotannon kannalta merkittäviä.
  • Monet lajit ovat erikoistuneet niittyjen elinympäristöihin ja johonkin niiden tarjoamaan resurssiin, esimerkiksi tiettyyn mesikasviin tai lantaan, eivätkä ne tule toimeen missään muualla.
  • Monen lajin alkuperä ulottuu jääkauden aikaan, jolloin avoimia niittyjä ja aroja oli Euroopassa laajalti, ja niitä laidunsivat jo kadonneet suuret ruohonsyöjät, kuten visentit ja alkuhärät.

Miksi perinnebioopit ovat vaarassa hävitä?

 • Kaikki perinnebiotooppien erilaiset luontotyypit ovat uhanalaisia ja vaarassa hävitä. Taustalla on etenkin määrän romahtaminen 1900-luvun aikana perinteisen laidunnuksen vähenemisen, talvirehun korjuun loppumisen ja maankäytön muutosten myötä alle 1 %:in aiemmasta.
 • Alueet ovat metsittyneet, monipuolista lajistoa ylläpitäneet avoimet ja puoliavoimet alueet ovat kasvaneet umpeen, muutettu pelloiksi tai rakennettu.

Miten perinnebiotooppien väheneminen vaikuttaa?

 • Perinnebiotoopit on Euroopan laajuisesti todettu uhanalaiseksi luontotyyppiryhmäksi ja meillä on kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita niiden tilan parantamiseen.
 • Pinta-alan väheneminen on johtanut lajiston voimakkaaseen ja edelleen jatkuvaan taantumiseen. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisen lajistomme keskittymiä.
  • Yli 1/4 uhanalaisista lajeistamme elää erilaisilla niityillä, kedoilla, hakamailla ja metsälaitumilla.
  • Uhanalaisissa ja taantuneissa lajeissa on paljon etenkin hyönteisiä ja rantalinnustoa.
  • Perinnebiotoopeilla on jäljellä olevaan pinta-alaan nähden 100 kertainen määrä uhanalaisia lajeja verrattuna metsiin ja 500 kertainen määrä verrattuna soihin.
  • Myös moni aiemmin yleinen laji on taantumassa. Esimerkkinä ahomansikka tai kissankello.

Miten ja miksi perinnebiooppeja hoidetaan?

 • Perinnebiotoopit edellyttävät säilyäkseen hoitoa ja käyttöä laiduntaen tai niittäen. Ilman laiduntavaa karjaa alueita ei ole käytännössä mahdollista ylläpitää.
 • Luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan laiduneläimiä. Ilman laiduneläimiä luontokato etenee, eikä kansainvälisiä ja kansallisia biodiversiteettitavoitteita pystytä saavuttamaan.
 • Perinnebiotooppeja voidaan palauttaa aktiivisilla toimilla, raivauksella, laidunnuksella ja niitolla.
 • Perinnebiotooppien kunnostamiseen ja hoitoon saa tukea EU:n osarahoitteisen maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän ja kansallisen Helmi-ohjelman kautta.

Mitä hyötyä perinnebiotooppien hoidosta on?

 • Perinnebiotoopeissa merkittäviin luontoarvoihin yhdistyvät monet muutkin arvot ja niiden hoito
  laiduntamalla on monella tapaa win-win-tilanne:
  • laiduneläimet saavat luontaista käyttäytymistä tukevan kesälaitumen
  • laiduneläimet hyödyntävät ihmisravinnoksi kelpaamatonta kasvillisuutta kasvuunsa ja pellot voidaan käyttää ruoantuotantoon
  • laidunyrittäjät hyötyvät, kun osana tilan toimintaa voidaan hyödyntää luonnonlaitumia
  • perinnebiotooppien kunnostaminen tuo työtä paikallisille toimijoille
  • vesistöjen rehevöityminen vähenee laiduneläinten hyödyntäessä rantojen kasvillisuuden, joka muutoin maatuessaan vapauttaisi ravinteita vesistöön
  • maisemat avartuvat eivätkä pääse pusikoitumaan
  • monet kohteet ovat tärkeitä virkistysalueita ja myös kulttuuriperinnön kannalta merkittäviä
  • geeniperintöä säilyy alkuperäisrotuisten laiduneläimien kautta ja perinnebiotoopeilla kasvavien viljelykasvien villien sukulaisten geenit voivat olla arvokkaita tulevaisuuden kasvijalostuksessa.

Lisätietoa

Metsähallitus ja perinneympäristöjen hoito