Harsunlehdon tuulivoimapuisto

Kajaanin kaupunki hyväksyi Metsähallituksen jättämän Harsunlehdon tuulivoimapuiston kaavoitusaloitteen toukokuussa 2020. Suunnittelemme alueelle enintään kahdeksan voimalan tuulivoimapuistoa.

Harsunlehdon tuulivoimapuiston hankealue
Kajaanin Harsunlehdon tuulivoimapuiston hankealue.

Ajankohtaista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä.

Selvitysten raportointi lopuillaan.

Kainuun ELY-keskuksen päätöksen perusteella tässä hankkeessa ei tarvita YVA-menettelyä.

Kaavaluonnos valmistuu keväällä 2022.

Harsunlehdon alue on pääosin valtion maata. Se kuuluu kokonaisuudessaan Piiparinmäki-Lammaslamminkangas-tuulivoimahankkeeseen, jonka ympäristövaikutusten arviointi (YVA) valmistui vuonna 2014. Alueelle laadittiin Murtomäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava, jonka Kajaanin kaupunki hyväksyi vuonna 2018, mutta jonka Korkein hallinto-oikeus kumosi. Piiparinmäen osalta Metsähallitus on myynyt hankeoikeudet Ilmatar Energylle ja puiston rakentaminen on käynnissä. Google on ilmoittanut ostavansa 60 prosenttia Piiparinmäen tuulipuiston tuottamasta sähköstä.

Uusi Harsunlehdon tuulivoima-alue on noin neljänneksen vanhasta Murtomäen alueesta. Koko Vieremän kunnan puoleinen alue on jätetty kaavoituksesta pois ja Kajaanin puoleista rajausta on muutettu jonkin verran.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Murtomäen kaavan valmistelussa jäi huomattava epävarmuus siitä, kuinka merkittäviä haittavaikutuksia tuulivoimaloilla olisi alueen susille. Siksi nyt tarkasteltavalla Harsunlehdon alueella kiinnitetään erityistä huomiota susia koskeviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin.

Tietämys susista, niiden elintavoista ja liikkumisesta tuulivoimapuistoissa on kasvanut, kun sudet ovat levittäytyneet Länsi-Suomeen. Lisäksi teemme yhteistyötä Luonnonvaraskeskuksen kanssa Harsunlehdon mahdollisten susireviireiden huomioimiseksi.

Aiemman ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleiskaavahankkeeseen liittyvät selvitykset antavat laajan ja hyvän pohjan Harsunlehdon kaava-alueen vaikutusten arviointiin.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus ei myy maa-aluetta, vaan vuokraa sen tuulivoimakäyttöön. Alueella voi liikkua jokamiehenoikeuksilla lukuun ottamatta rakentamisaikaa, jolloin liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä.

Lisätietoja

  • Olli-Matti Tervaniemi, Metsähallitus, 040 195 6934, olli-matti.tervaniemi@metsa.fi