Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimapuistot

Metsähallituksella on Puolangalla kaksi tuulivoimapuistohanketta, joiden kehittämistä viemme eteenpäin yhtä matkaa: Koirakangas ja Hirvivaara-Murtiovaara. Koirakankaalle on suunniteltu 9-13 ja Hirvivaara-Murtiovaaraan 13-19 tuulivoimalaa. Molemmat alueet on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueiksi.

Kartta Puolangan Hirvivaara-Murtiovaaran ja Koirakankaan tuulivoimapusitojen hankealueista.
Puolangan Koirakankaan ja Hirvivara-Murtiovaaran tuulivoimapuistojen hankealueet.

Ajankohtaista

YVA-ohjelma ja kaavoituksen osallistumis- ja  arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 12.8.2022 asti (ymparisto.fi).

Kaava-alueiden lopulliset aluerajaukset, tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueiden sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessien aikana. Kummallekin alueelle laaditaan oma osayleiskaava. Kaavojen laadinnan rinnalla alueille tehdään yhteisesti lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja kattavat tuulimittaukset sekä selvitetään hankealueiden ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

– Valtion alueilla on kaikkialla paljon erilaisia käyttäjäryhmiä. Hankekehityksen aikana haastattelemme ja osallistamme Puolangan alueiden käyttäjät ja tutkimme yhdessä heidän kanssaan mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja, ympäristöasiantuntija Olli-Matti Tervaniemi kertoo.

Jos tuulivoimapuistot toteutuvat, ne eivät estä kaavoitettavien alueiden muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä.

– Alueiden luontoarvot on selvitetty alustavasti jo maakuntakaavatyön yhteydessä, mutta luontoselvityksiä tarkennetaan vielä kaavoituksen yhteydessä, Tervaniemi kertoo. – Yhtenä strategisena tavoitteenamme on minimoida luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Huomioimme sen kaikessa toiminnassamme, Tervaniemi jatkaa.

Tervaniemi arvioi, että puistojen rakentaminen voisi alkaa vuosien 2024–2025 aikana. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoja, vaan myy hankkeiden rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueiden maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta.

Lisätiedot

Ville Koskimäki

Tuulivoiman Hankekehityspäällikkö

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206394021