Julkaistu 25.3.2021

Metsähallitus jätti kahden uuden tuulivoimapuiston kaavoitusaloitteen Puolangan kunnalle

Metsähallitus on jättänyt Puolangan kunnalle kaavoitusaloitteen Koirakankaan ja Hirvivaaran-Murtiovaaran tuulivoimapuistoista. Koirakankaalle on alustavasti kaavailtu sijoitettavan 30-35 ja Hirvivaara-Murtiovaaraan noin 15-20 tuulivoimalaa. Molemmat alueet on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueiksi. Puolangan kunta käsittelee kaavoitusaloitetta kokouksessaan 25.3. 2021.

– Tavoitteenamme on kolminkertaistaa valtion alueille sijoitettu tuulivoimakapasiteetti strategiamme mukaisesti vuoteen 2030 mennessä, Metsähallituksen Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg kertoo.  

– Hallitusohjelman hiilineutraalisuustavoitteet ovat merkittävät. Siksi uusiutuvan energian mahdollisuudet valtion maa- ja vesialueilla ovat aktiivisen kehitystyömme kohteena. Käymme alueitamme aktiivisesti läpi ja viemme hankkeita eteenpäin siellä missä niiden kysyntä on suurinta, Tuulivoimapäällikkö Otto Swanljung sanoo. – Kainuun kunnat ovat suhtautuneet tuulivoimaan hyvin myönteisesti, joten on luontevaa selvittää näitä hankkeita tarkemmin, Swanljung jatkaa.

Swanljung arvioi Kainuun tuulivoimamyönteisyyden johtuvan mm. tuulivoimaloiden tuottamasta kiinteistöverotulosta, jolla voi olla merkittävä positiivinen vaikutus kuntatalouksiin. – Erityisesti rakentamisen aikana tuulivoimapuistot sähkölinjoineen ja teistöineen tuovat myös työmahdollisuuksia, jotka heijastuvat muutenkin positiivisesti aluetalouksiin, Swanljung sanoo.

Kainuussa on Swanljungin mukaan monia tuulivoimarakentamiseen sopivia kohteita, mutta niiden liittäminen valtakunnalliseen sähköverkkoon on tällä hetkellä haasteellista. – Monilla Kainuun kunnilla ja kaupungeilla on omat ilmastotavoitteensa, joiden toteutumisessa tuulivoiman rakentamisella on merkittävä rooli. Olisi hienoa, jos näiden tavoitteiden toteutumista tuettaisiin myös sähköverkkoa kehittämällä.

Suunnittelu jatkuu paikallisia kuunnellen

Kaava-alueiden lopulliset aluerajaukset, tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueiden sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessien aikana. Kummallekin alueelle laaditaan oma osayleiskaava.

– Valtion alueilla on kaikkialla paljon erilaisia käyttäjäryhmiä. Hankekehityksen aikana haastattelemme ja osallistamme Puolangan alueiden käyttäjät ja tutkimme yhdessä heidän kanssaan mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja, ympäristöasiantuntija Olli-Matti Tervaniemi kertoo.

Jos tuulivoimapuistot toteutuvat, ne eivät estä kaavoitettavien alueiden muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä.

– Alueiden luontoarvot on selvitetty alustavasti jo maakuntakaavatyön yhteydessä, mutta luontoselvityksiä tarkennetaan vielä kaavoituksen yhteydessä, Tervaniemi kertoo. – Yhtenä strategisena tavoitteenamme on minimoida luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Huomioimme sen kaikessa toiminnassamme, Tervaniemi jatkaa.

Tervaniemi arvioi, että puistojen rakentaminen voisi alkaa vuosien 2024–2025 aikana. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoja, vaan myy hankkeiden rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueiden maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta.

Lisätiedot

Johtaja Tuomas Hallenberg, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 528 6069, tuomas.hallenberg@metsa.fi

Tuulivoimapäällikkö Otto Swanljung, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 560 1715, otto.swanlung@metsa.fi

Ympäristöasiantuntija Olli-Matti Tervaniemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 195 6934, olli-matti.tervaniemi@metsa.fi