Julkaistu 16.6.2022

Yleisötilaisuus Metsähallituksen Puolangan tuulivoimahankkeista

Metsähallitus suunnittelee kahta tuulivoimapuistoa Puolangan kunnan alueelle. Puistoihin tulisi enintään 32 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi korkeintaan 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 5–10 MW ja kokonaisteho arviolta noin 160–320 MW. Tuulivoimaloiden tuottama sähkö riittäisi esimerkiksi noin 25 000–50 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuiseen kokonaissähkön tarpeeseen.

– Tuulivoima on Suomessa tuotettua uusiutuvaa energiaa, joka auttaa maatamme pääsemään ilmastotavoitteisiin, Metsähallituksen hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki sanoo. – Metsähallitus toimii tuulivoimassa mahdollistajana, alueiden kehittäjänä ja maanvuokraajana. Valtion alueita ei myydä, Koskimäki jatkaa.

– Tuulivoimapuistot ovat monella tavalla merkittäviä kuntien taloudelle. Yhdestä tuulivoimalasta kunnalle maksettava kiinteistövero on noin 30 000 euroa vuodessa, Koskimäki kertoo.

– Tuulivoimapuistot sähkölinjoineen ja teistöineen tuovat työmahdollisuuksia erityisesti rakentamisen aikana ja rakentaminen heijastuu muutenkin positiivisesti aluetalouteen, Koskimäki sanoo. Voimaloiden huollon ansiosta paikkakunnalle syntyy myös useita pysyviä työpaikkoja.

Metsähallituksen Puolangan tuulivoimapuistohanke muodostuu Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimapuistoalueista sekä niiden sähkönsiirrosta. Hanke sijoittuu Puolangan keskustaajaman eteläpuolelle, lähimmillään noin 10 kilometrin etäisyydelle siitä. Vaalan, Hyrynsalmen, Ristijärven ja Paltamon keskustaajamat sijaitsevat 30–40 kilometrin etäisyydellä hankkeen tuulivoimapuistoalueista. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta.

Tuulivoimapuistojen alueille rakennetaan sähkönsiirtoa varten sähköasemat. Tuulivoimapuistojen alueella tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon Nuojuankankaan ja Seitenoikean välille rakennettavan uuden 400 kV linjan varrelle suunnitellun 400 kV sähköaseman kautta. – Sähköaseman paikasta ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa, mutta alustavasti se sijoittuisi suunnitellun Turkkiselän tuulivoimapuiston itäpuolelle, Metsähallituksen hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki kertoo.

Sähkönsiirtoa varten rakennettaisiin toteutuvasta voimalamäärästä riippuen 110 kV:n tai 400 kV:n liityntävoimajohto, jonka pituus olisi noin 25 kilometriä. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa.

Tuulivoimahankkeen rakennusluvan myöntäminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Hankealueella ei ole tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavaa kaavaa, joten se tulee laatia ennen rakennuslupien hakemista.

– Olemme tehneet kaavoitusaloitteen Puolangan kunnalle ja kaavoitussopimuksen kunnan kanssa hankkeen osayleiskaavojen laadinnasta, Koskimäki kertoo.

Kaavoitusta ja ympäristövaikutusten arviointia viedään eteenpäin rinta rinnan ja niissä hyödynnetään samoja selvityksiä. Kummastakin prosessista saa lisätietoja yleisötilaisuudessa, joka järjestetään 22.6.2022 klo 17.30–19.30 Puolankajärven koulun auditoriossa (Koulukatu 2, Puolanka). Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kokouslinkki etäosallistumiseen lisätään ympäristöhallinon verkkosivuille, https://www.ymparisto.fi/koirakangashirvi-murtiovaaratuulivoimaYVA. Hankkeen YVA-asiakirjat ovat nähtävillä samassa osoitteessa.

Lisätiedot:

Hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki, ville.koskimaki(at)metsa.fi, puh 040 536 9582