Kuva: Markus Sirkka (Saaristomeri)
Kuva: Markus Sirkka (Saaristomeri)

Luonto ja kulttuuriperintö

Lähes kaikkia Suomen luonnonsuojelualueita hoitaa Metsähallitus. Vastuullamme on luontotyyppien, lajien ja kulttuuriperintökohteiden suojelu myös muilla alueillamme. Turvaamme työllämme luonnon monimuotoisuutta ja meillä on tärkeä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan työhön luonnon hyväksi. Meiltä saat myös tiedot, miten toimit luonnossa vastuullisesti ja mihin toimintaan tarvitaan lupa.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta kokonaisvaltaisesti: hoidamme uhanalaisimpia luontotyyppejä ja lajeja suojelualueilla, turvaamme monikäyttömetsien arvokkaita luontokohteita ja lisäämme lahopuuta, parannamme meri- ja sisävesien tilaa sekä kunnostamme kalavesiä ja riistan elinympäristöjä.

Hiilineutraaliuden saavuttamisessa tärkeä rooli

Ilmasto-ohjelmamme edistää hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Lisäämme hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa sekä vähennämme päästöjämme. Laajat suojelualueet ovat monien lajien turvapaikkoja ilmastonmuutoksen uhatessa erityisesti arktista luontoa

Suojelualueiden verkosto

Maamme suojelualueet ovat osa kansainvälistä verkostoa, joka turvaa luonnon monimuotoisuutta ja jota hoidamme suunnitelmallisesti.
Kansallispuistot ja useat muut arvokkaat suojelualueet ovat kaikille avoimia retkikohteita.

Monikäyttömetsien ympäristönhoito

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen on olennainen osa Metsähallituksen metsätaloutta. Ympäristönhoidon ketju etenee tutkimukseen perustuvan ohjeistuksen ja koulutuksen kauttaa suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimenpiteiden välittömien ympäristövaikutusten seurantaan.

Uhanalaiselle luonnolle turvaa

Metsähallituksella on vastuu usean uhanalaisen lajin suojelusta. Yhden lajin suojelusta hyötyvät myös monet muut, samassa ympäristössä elävät lajit. Luontotyyppien suojelu on sen vuoksi tärkeää.

Luonnonhoito auttaa

Erilaisia tärkeitä luontotyyppejä hoidetaan, jotta niiden luonnonrikkaus säilyisi. Ennallistamalla palautetaan luontoa monimuotoisemmaksi. Luonnonhoitoon kuuluu esimerkiksi raivausta ja vieraslajien poistoa.

Kulttuuriperinnön vaaliminen

Näkyvin osa Metsähallituksen hoidossa olevaa kulttuuriperintöä ovat vanhat rakennukset ja muinaisjäännökset. Ylläpidämme elävää kulttuuriperintöä yhdessä muiden kanssa mm. monissa tapahtumissa.

Perinneympäristöt

Perinneympäristöissä yhdistyvät luonnon ja kulttuuriperinnön mahtava monimuotoisuus. Ylläpitoon tarvitaan myös karjanomistajien ja vapaaehtoisten apua.