ELO Ennallistamisen ja luonnonhoidon työryhmä

Vuonna 2004 perustettu ”Ennallistamisen ja luonnonhoidon työryhmä ELO” on valtakunnallinen luonnon- ja perinneympäristöjen hoidon toimijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden muodostama yhteistyöelin.

Toimintakenttä kattaa maaelinympäristöt ja sisävedet valtion ja yksityisten maanomistajien luonnonsuojelualueilla ja metsä- ja maatalousmailla. Toimintaa yksityisten maanomistajien alueilla toteutetaan aina yhteistyössä maanomistajan kanssa.

Työryhmän tehtävänä on arvioida, kehittää ja edistää luonnon- ja perinneympäristöjen ennallistamisen ja hoidon laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tehtävänä on myös tarjota toimijoille ryhmän vahvaa tieteellistä osaamista ja kehittää käytännön asiantuntemusta valmistamalla aihepiiriin liittyviä oppaita ja järjestämällä aiheeseen liittyviä koulutuksia ja seminaareja.

Työryhmän painopisteitä ennallistamiseen ja luonnonhoitoon liittyen ovat toimikaudella 2017–2020 mm. toimenpiteiden priorisointi, ekosysteemipalvelut ja ilmastonmuutos. Toimintaan kytketään tiiviisti kansainvälinen yhteistyö (esim. SER, EUROSITE, Boreaalinen Natura 2000 -prosessi) ja viestinnän kehittäminen. Myös asiantuntijaryhmien välistä yhteistyötä lisätään.

Ohjausryhmä ja 3 asiantuntijaryhmää

Työryhmä koostuu ohjausryhmästä ja kolmesta asiantuntijaryhmästä, jotka toiminnallaan edistävät työryhmälle asetettujen tehtävien toteuttamista.

  • Ohjausryhmä
  • Asiantuntijaryhmät ovat
    • Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmä Metsä-ELO
    • Perinnebiotooppien hoidon asiantuntijaryhmä Perinne-ELO
    • Soiden ennallistamisen asiantuntijaryhmä Suo-ELO

Oppaita ja muuta kirjallisuutta ELOn yhteistyön tuloksina

Työryhmän tuottamia oppaita on julkaistu Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisujen sarjassa ja ne ovat ilmaiseksi saatavissa sähköisessä muodossa.

Lisätietoja