Naturtjänster – livskraft för människor och natur

Forststyrelsen sköter flera offentliga förvaltningsuppgifter i statens mark- och vattenområden. Uppgifterna sköts av två resultatenheter, Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster. Naturtjänster förvaltar nästan alla naturskyddsområden i vårt land och erbjuder avgiftsfri service för alla som rör sig i naturen. Naturtjänster ansvarar också för ett flertal kulturarvsobjekt.

En fågelåskådare tittar på fåglar med kikare vid vatten.
Siikalahti är en av Finlands viktigaste fågelsjöar. Forststyrelsens Naturtjänster restaurerar med hjälp av miljöförvaltningens stora Helmi-projekt. Foto Minna Koramo, Forststyrelsen.

Naturskyddsområdena är vårt viktigaste verktyg i arbetet med att upprätthålla den biologiska mångfalden. Naturtjänster är ansvarig för skydd av Natura 2000 områdenas nätverk från nationalparker och naturreservat till statens strövområden och Lapplands vidsträckta ödemarksområden.

Naturtjänster ansvarar för skyddet av ett flertal viktiga hotade arter såsom saimenvikaren och kungsörnen. Varje år återställer vi cirka 2 000 hektar skog och myrar så att de återgår till naturtillstånd. Vi sköter också cirka 5 000 hektar vårdbiotoper. Vi kartlägger och upprätthåller information om värdefulla naturtyper och arter på land och i vattnen. Naturtjänster är en aktiv aktör även i det internationella naturvårdssamarbetet.

Resultat och mål

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (Julkaisut.metsa.fi, pdf) Se Metsähallituksen tilinpäätös, fr. s.41, på finska.
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tulossopimus vuodelle 2020; på finska (julkaisut.metsa.fi)
Indikatorer för Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster (på finska)

 

Vi erbjuder avgiftsfri basservice för dem som rör sig i naturen, så att så många som möjligt kan njuta av naturen. Vi underhåller leder, rastplatser, informationsskyltar och webbtjänster. Bra friluftstjänster gör det möjligt att vandra tryggt och utan att störa naturen. Det är också lätt för naturturismföretagen att utveckla sin verksamhet till hållbar naturturism utifrån denna service.

Forststyrelsens Naturtjänster finansieras huvudsakligen ur statsbudgeten. Vi utför också många uppgifter som projekt tillsammans med våra partner, delvis med extern finansiering. Den största finansiären är Europeiska unionen. En förutsättning för stödet är den självfinansieringsandel som vi får från staten.

Tilläggsfinansieringen för naturvård en viktig investering

Forststyrelsens naturtjänster har som mål att höja skötseln av vårt lands nätverk av skyddsområden till en ny nivå. Det förutsätter en permanent höjning av nivån på basfinansieringen. Med årets tilläggsfinansiering allokerar Naturtjänsterna ca 10 miljoner euro till genomförandet av regeringens livsmiljöprogram Helmi.

Naturvård och restaurering i naturskyddsområden är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva metoderna för tryggandet av den biologiska mångfalden.
Värnandet om naturvärdena i naturskyddsområdena är också omsorg om redan gjorda investeringar.

Om Naturtjänsternas naturskyddsresultat hittills och om arbetet i framtiden berättas i pressmeddelandet 17.8.2020.

Nytta och välbefinnande från Naturtjänster

Helmi-finansieringen till Naturtjänsterna har en sysselsättningseffekt på cirka 240 årsverken år 2020. Inom ramen för flera EU-finansierade LIFE-projekt genomförs dessutom åtgärder som främjar mångfalden på ett sätt som motsvarar sammanlagt ca 60 årsverken.

Nationalparkerna har mer än tre miljoner besökare varje år. Nationalparkerna påverkar den regionala ekonomin och sysselsättningen avsevärt. En euro som investeras av staten återbetalar sig tiofalt för den lokala ekonomin. Nationalparkernas, statens strövområdens, de viktigaste historiska utflyktsmålens och andra populära naturobjektens inverkan på den lokala ekonomin uppgick till totalt 321,9 miljoner euro 2019.

Skötseln av skyddsområdena och de historiska utflyktsmålen tryggar mångfalden i vår natur och ser till att vårt kulturarv bevaras. Rekreation i naturen ökar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet.

Naturtjänsters organisation och kontaktuppgifter

Forststyrelsens Naturtjänster är indelade i fyra geografiska områden: Lappland, Österbotten–Kajanaland, Insjöfinland samt Kusten och huvudstadsregionen.

Tre gemensamma processer för varje område är:

  • förvaltning av områden
  • skydd av naturen och kulturarvet
  • rekreation och turism i naturen.

Vid Naturtjänster satsar vi också på gemensamt och regionalt utvecklingsarbete, kommunikation och informationshantering.

De offentliga förvaltningsuppgifterna sköts av naturtjänstdirektören. Under naturtjänstdirektören arbetar cheferna för processerna på riksnivå, regiondirektörerna och Jakt- och fisketjänsters ledande jakt- och fiskedirektör.

Mer information om Naturtjänsters verksamhet