Naturtjänster – livskraft för människor och natur

Forststyrelsen sköter flera offentliga förvaltningsuppgifter i statens mark- och vattenområden. Uppgifterna sköts av två resultatenheter, Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster. Naturtjänster förvaltar nästan alla naturskyddsområden i vårt land och erbjuder avgiftsfri service för alla som rör sig i naturen. Naturtjänster ansvarar också för ett flertal kulturarvsobjekt.

En fågelåskådare tittar på fåglar med kikare vid vatten.
Siikalahti är en av Finlands viktigaste fågelsjöar. Forststyrelsens Naturtjänsters restaurering pågår med hjälp av miljöförvaltningens stora Helmi-projekt. Foto Minna Koramo, Forststyrelsen.

Naturskyddsområdena är vårt viktigaste verktyg i arbetet med att upprätthålla den biologiska mångfalden. Naturtjänster är ansvarig för skydd av Natura 2000 områdenas nätverk från nationalparker och naturreservat till statens strövområden och Lapplands vidsträckta ödemarksområden.

Naturtjänster ansvarar för skyddet av ett flertal viktiga hotade arter såsom saimenvikaren och kungsörnen. Varje år återställer vi cirka 2 000 hektar skog och myrar så att de återgår till naturtillstånd. Vi sköter också cirka 5 000 hektar vårdbiotoper. Vi kartlägger och upprätthåller information om värdefulla naturtyper och arter på land och i vattnen. Naturtjänster är en aktiv aktör även i det internationella naturvårdssamarbetet.

Resultat och mål

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tulossopimus vuodelle 2021; på finska (julkaisut.metsa.fi)

Offentliga förvaltningsuppgifter: särskilt bokslut och verksamhetsberättelse 2020. Se Forststyrelsens bokslut och verksamhetsberättelse, fr. s. 42 (julkaisut.metsa.fi, pdf)

Naturtjänstdirektör Henrik Jansson: Skyddandet av naturens mångfald skapar hälsa och välmåga till hela samhället (pressmeddelande 14.21.2021)

I nationalparkerna har man uppnått en ny högre basbesöksnivå – Finansieringen ska motsvara de behov som det ökade antalet besök medför (pressmeddelande 3.9.2021)

Vi erbjuder avgiftsfri basservice för dem som rör sig i naturen, så att så många som möjligt kan njuta av naturen. Vi underhåller leder, rastplatser, informationsskyltar och webbtjänster. Bra friluftstjänster gör det möjligt att vandra tryggt och utan att störa naturen. Det är också lätt för naturturismföretagen att utveckla sin verksamhet till hållbar naturturism utifrån denna service.

Forststyrelsens Naturtjänster finansieras huvudsakligen ur statsbudgeten. Vi utför också många uppgifter som projekt tillsammans med våra partner, delvis med extern finansiering. Den största finansiären är Europeiska unionen. En förutsättning för stödet är den självfinansieringsandel som vi får från staten.

Tilläggsfinansieringen för naturvård en viktig investering

Naturvård och restaurering i naturskyddsområden är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva metoderna för tryggandet av den biologiska mångfalden.
Värnandet om naturvärdena i naturskyddsområdena är också omsorg om redan gjorda investeringar.

Forststyrelsens naturtjänster har som mål att höja skötseln av vårt lands nätverk av skyddsområden till en ny nivå. Det förutsätter en permanent höjning av nivån på basfinansieringen.

Basfinansieringen för Naturtjänsterna har ökat i linje med regeringsprogrammet. Genom aktiva vårdåtgärder kunde vi förbättra statusen för hotade naturtyper, vilket i sin tur bidrar till att bestånden av de hotade arter som lever där stärks. Tilläggsfinansieringen gjorde det möjligt att restaurera servicekonstruktioner i nationalparker, statens strövområden och i många andra populärä utflyktsmål.

Nytta och välbefinnande från Naturtjänster

Helmi-finansieringen till Naturtjänsterna hade en sysselsättningseffekt på cirka 240 årsverken år 2020. Inom ramen för flera EU-finansierade LIFE-projekt genomförs dessutom åtgärder som främjar mångfalden.

Nationalparkerna hade nästan fyra miljoner besökare år 2020. Nationalparkerna påverkar den regionala ekonomin och sysselsättningen avsevärt. En euro som investeras av staten återbetalar sig tiofalt för den lokala ekonomin.

Skötseln av skyddsområdena och de historiska utflyktsmålen tryggar mångfalden i vår natur och ser till att vårt kulturarv bevaras. Rekreation i naturen ökar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet.

Naturtjänsters organisation och kontaktuppgifter

Forststyrelsens Naturtjänster är indelade i fyra geografiska områden: Lappland, Österbotten–Kajanaland, Insjöfinland samt Kusten och huvudstadsregionen.

Naturtjänsterna ansvarar för:

  • förvaltning av skyddsområden
  • skydd av naturen och kulturarvet
  • rekreation och turism i naturen.

Vid Naturtjänster satsar vi också på gemensamt och regionalt utvecklingsarbete, kommunikation och informationshantering.

De offentliga förvaltningsuppgifterna och enheten Naturtjänster leds av naturtjänstdirektören. Jakt- och fiskedirektören är ansvarig för entehten. Jakt- och fisketjänster.

Mer information om Naturtjänsters verksamhet