Naturtjänster – livskraft för människor och natur

Forststyrelsen sköter flera offentliga förvaltningsuppgifter i statens mark- och vattenområden. Uppgifterna sköts av två resultatenheter, Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster. Naturtjänster förvaltar nästan alla naturskyddsområden i vårt land och erbjuder avgiftsfri service för alla som rör sig i naturen. Naturtjänster ansvarar också för ett flertal kulturarvsobjekt.

Två människor sätter smala björkstockar tvärs över och i en bäck.
Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden, t.ex. genom restaurering av bäckar. Foto: Henrik Kettunen.

Naturskyddsområdena är vårt viktigaste verktyg i arbetet med att upprätthålla den biologiska mångfalden. Naturtjänster är ansvarig för skydd av Natura 2000 områdenas nätverk från nationalparker och naturreservat till statens strövområden och Lapplands vidsträckta ödemarksområden.

Naturtjänster ansvarar för skyddet av ett flertal viktiga hotade arter såsom saimenvikaren och kungsörnen. Varje år återställer vi skog och myrar så att de börjar återgå till naturtillstånd. Vi sköter också vårdbiotoper. Vi kartlägger och upprätthåller information om värdefulla naturtyper och arter på land och i vattnen. Naturtjänster är en aktiv aktör även i det internationella naturvårdssamarbetet.

Resultat och mål

Hur nådde Naturtjänsterna och Jakt- och fisketjänsterna sina mål år 2021?

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien erillistilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (julkaisut.metsa.fi). Bokslut fr. s. 42, på finska.

Hurdant är målsättningen för år 2023?

Tulossopimus vuodelle 2023 ja alustavat tulostavoitteet 2023–2027 (julkaisut.metsa.fi, på finska)

Vi erbjuder avgiftsfri basservice för dem som rör sig i naturen, så att så många som möjligt kan njuta av naturen. Vi upphåller leder, rastplatser, informationsskyltar och webbtjänster. Bra friluftstjänster gör det möjligt att vandra tryggt och utan att störa naturen. Det är också lätt för naturturismföretagen att utveckla sin verksamhet till hållbar naturturism utifrån denna service.

Forststyrelsens Naturtjänster finansieras huvudsakligen ur statsbudgeten. Vi utför också många uppgifter som projekt tillsammans med våra partner, delvis med extern finansiering. Den största finansiären är Europeiska unionen. En förutsättning för stödet är den självfinansieringsandel som vi får från staten.

Tilläggsfinansieringen för naturvård en viktig investering

Naturvård och restaurering i naturskyddsområden är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva metoderna för tryggandet av den biologiska mångfalden. Värnandet om naturvärdena i naturskyddsområdena är också omsorg om redan gjorda investeringar.

Forststyrelsens naturtjänster har som mål att höja skötseln av vårt lands nätverk av skyddsområden till en ny nivå. Det förutsätter en permanent höjning av nivån på basfinansieringen.

Basfinansieringen för Naturtjänsterna har ökat i linje med regeringsprogrammet. Genom aktiva vårdåtgärder har vi kunnat förbättra statusen för hotade naturtyper, vilket i sin tur bidrar till att bestånden av de hotade arter som lever där stärks. Tilläggsfinansieringen gjorde det möjligt att restaurera servicekonstruktioner i nationalparker, statens strövområden och i många andra populärä utflyktsmål.

I skyddsområdena användes projektfinansiering från livsmiljöprogrammet Helmi och EU:s LIFE-program för restaurering och naturvård. Året 2022 restaurerade vi en rekordstor areal, nästan 15 000 hektar.

Nytta och välbefinnande från Naturtjänster

Skötseln av skyddsområdena och de historiska utflyktsmålen tryggar mångfalden i vår natur och ser till att vårt kulturarv bevaras. Rekreation i naturen ökar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet.

Nationalparkerna hade 3,55 miljoner besökare år 2022. Nationalparkerna påverkar den regionala ekonomin och sysselsättningen avsevärt. Effekten av besökarnas penninganvändning på den lokala ekonomin var 275 miljoner euro och sysselsättningseffekten 2 166 årsverken.

En euro som investeras av staten återbetalar sig tiofalt för den lokala ekonomin. Effekten fördelas dock ojämnt mellan olika delar av landet och olika företag. Effekterna är större i turistområden där vistelsen är längre och tjänsterna mer omfattande.

Naturtjänsters organisation och kontaktuppgifter

Forststyrelsens Naturtjänster är indelade i fyra geografiska områden: Lappland, Österbotten–Kajanaland, Insjöfinland samt Kusten och huvudstadsregionen.

Naturtjänsterna ansvarar för:

  • förvaltning av skyddsområden
  • skydd av naturen och kulturarvet
  • rekreation och turism i naturen.

Vid Naturtjänster satsar vi också på gemensamt och regionalt utvecklingsarbete, kommunikation och informationshantering.

De offentliga förvaltningsuppgifterna och enheten Naturtjänster leds av naturtjänstdirektören. Jakt- och fiskedirektören är ansvarig för entehten. Jakt- och fisketjänster.

Mer information om Naturtjänsters verksamhet