Kulturarv mitt in naturen

Gamla byggnader och fornlämningar utgör den synligaste delen av det kulturarv som Forststyrelsen vårdar. Vi upprätthåller även traditionella kunskaper om byggnads- och kulturmiljövård och berättar om historien bakom de historiska objekten på statens mark.

Forststyrelsen värnar om viktigt kulturarv från nationalladskapen i Pallastunturi och Aulanko till skogsvaktaretorp och fyröar, från stenålders hällmålningar till skogsarbetsstugor och renskötselinhägnader.

Kulturarvsobjekten i vår förvaltning är antingen enstaka byggnader och fornminnen eller grupper av flera objekt som gårdar och andra kulturmiljöer. Några platser har anknytning till Forststyrelsens egen historia, främst till skogsbrukets historia.

Historian syns i landskapet

De fornlämningar som finns bevarade i vår natur utgör värdefulla budskap från förhistorisk tid eller minnesmärken över historiska händelser: kultplatser och fångstanordningar, tjärdalar och ruiner, gränsstenar och befästningar.

Förutom fornlämningarna syns i landskapet också sådana förändringar som fått sin början redan under förhistorisk tid: skogar som röjts till svedjeåkrar och betesmarker samt gamla färdvägar och fångststråk.

De traditionella landskap som uppkommit genom svedjebruk och andra äldre former av markanvändning hör till de mest variationsrika men också mest hotade naturtyperna i Finland. Deras artrikedom är ett resultat av människans arbete och kreaturens betande och för att bevara den krävs samma åtgärder.

Kulturmiljöer som kommit till med Forststyrelsens egen verksamhet är bland annat skogsvaktaretorp, kronoskogstorp och skogsarbetarebostäder.

Människor gående på stigen framför en gammal timmerbyggnad på en solig sommardag. Kovero kronoskogstorp, Seitseminen nationalpark. Foto Sannamari Ratilainen.
Vid Kovero kronoskogstorp får man en god inblick i livet i Seitseminens skogstrakter i början av 1900-talet. Foto Sannamari Ratilainen.

Kulturarv under vattenytan

Östersjön är en internationellt unik skatt. Med sin låg salthaltighet har Östersjön bevarat konstruktioner och vrak ända sedan medeltiden och tiotals av dem har hittats i vattenområden förvaltade av Forststyrelsen. Över hundra år gamla vrak är skyddade fornlämningar enligt fornminneslagen.

I insjövattnen ligger nu många förhistoriska boplatser under vattenytan, och där finns även gamla flottningskonstruktioner och dammer.

Vårt ansvar i kulturarvsvård

Forststyrelsen har lagstadgad skyldighet att värna om kulturegendom samt att trygga förutsättningarna för samekulturen inom samernas hembygdsområde. Forststyrelsens Naturtjänster sköter fornlämningar och värdefulla byggnader enligt museimyndigheternas regler. Med hjälp av frivilliga arbetare samt som kumpan till privata boskapsägare sköter vi årligen omkring fem tusen hektar av traditionella landskap.

Besökare av utflyktsmålen är även intresserade av historia och levande tradition. Man kan bekanta sig med kulturarv på platsen, i naturumen och på våra webbsidor. Besökarna är välkomna t.ex. att delta i evenemangen på en kulturgård eller att anmäla sig för en vecka som en fåraherde.

Mera information