Julkaistu 17.8.2023

Sievin Vääräjoen tuulivoimahankkeen tuulimittaukset alkaneet, YVA-ohjelma tulossa nähtäville

Metsähallitus suunnittelee Sievin Vääräjoen alueelle tuulivoimapuistoa, johon tulisi alustavien suunnitelmien mukaan 25–50 tuulivoimalaa. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuisi kunnan eteläosaan Vääräjoen molemmin puolin.

Hankealueelle on nyt pystytetty Suomen korkein tuulimittausmasto. Maston korkeus on 198 metriä ja sen toimitti Ylivieskalainen Mastcraft. Mastoa ja siihen asennettuja mittalaitteita ylläpitää Afry Finland Oy. Mastoon on asennettu useille eri korkeuksille mittalaitteita, jotka mittaavat muun muassa tuulennopeutta, tuulen suuntaa, ilman lämpötilaa, ilman kosteutta sekä ilmanpainetta.  

Mittamasto sijaitsee keskellä Metsähallituksen hankealuetta, Saarivedentieltä noin 1,5 kilometriä pohjoiseen Vääräjoen itäpuolella. Maston ympäristössä voi liikkua normaalisti, mutta talvella pitää varoa mastosta mahdollisesti putoavaa jäätä.

Tuulimittaukset kestävät alustavien tietojen mukaan kaksi vuotta, jonka jälkeen masto puretaan ja siirretään seuraavalle hankealueelle.

Luotettava tuuliolosuhteiden mittaus on oleellinen tekijä, jolla vähennetään tuulivoimaprojekteihin liittyvää taloudellista riskiä. Tuulimittauksilla varmistetaan alueen tuuliolosuhteet, mm. keskituulennopeus ja turbulenttisuus.

Ympäristövaikutusten arviointi

Vääräjoen hankealueen ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli YVA-ohjelma on valmistunut ja se tullee nähtäville viimeistään syyskuun aikana. Ohjelma on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa sekä mm. Sievin ja Reisjärven kunnantaloilla ja kirjastoissa kuukauden ajan. – Kannustan paikallisia tutustumaan ohjelmaan ja antamaan palautetta, Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Ari Nikula sanoo.

– YVA-ohjelman nähtävillä oloaikana ELY-keskus järjestää myös kaikille avoimen yleisötilaisuuden, johon toivomme runsasta osallistumista, Nikula sanoo. Yleisötilaisuuden ajankohta ei ole vielä selvillä.

– Kevään ja kesän aikana on tehty YVA-ohjelman mukaisia selvityksiä koskien mm. kasvillisuutta ja luontotyyppejä, liito-oravia, viitasammakoita ja lepakoita, ja kartoitukset jatkuvat osin edelleen. Alueella on tehty ja tehdään myös pesimälinnuston, päiväpetolintujen ja muuttolintujen seurantaa, Nikula kertoo.

– Tavoitteenamme on, että konsulttinamme toimiva AFRY Finland Oy saa tehtyä vuoden 2024 alkupuoliskolla YVA-selostuksen, jossa se raportoi hankkeen vaikutukset, Nikula jatkaa.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon tietoa ja arvioida sen perusteella mahdollisia vaikutuksia ja muokata hanketta niin, että se on sekä ympäristön että sosiaalisten vaikutusten kannalta toteutuskelpoinen.

– Ympäristövaikutusten arviointi koskee myös sähkönsiirtoreittejä. Vaihtoehtoja on tällä hetkellä kolme. Tarkastelemme niiden vaikutuksia ja otamme huomioon myös Fingridin suunnitelmat, ja lopulta yksi reiteistä valikoituu toteutettavaksi, Nikula selvittää.

Hanketta peilataan myös muihin hankkeisiin

Metsähallituksen Vääräjoen hankkeen välittömässä läheisyydessä on kehitteillä myös Semeconin Kenkäkankaan tuulivoimahanke. – Teemme Semeconin kanssa yhteistyötä mm. sähkönsiirron suunnittelussa ja sen ympäristövaikutusten arvioinnissa.  Lähiseudulle on suunnitteilla myös muita tuulipuistoja ja hankkeiden yhteisvaikutusten arviointi onkin olennainen osa YVA-menettelyä, Nikula kertoo.

– Hankkeiden yhteisvaikutukset tulevat näkyville esim. tuulivoimaloiden havainnekuvissa. Perinteisten havainnekuvien lisäksi teemme dronekuvausten avulla videon, jolle mallinnetaan sekä Semeconin että Metsähallituksen hankkeen tuulivoimalat. Aluetta voi sitten tarkastella useasta eri pisteestä eri korkeuksilta. Tarkastelupisteitä ovat mm. Kiiskilän kylä ja Maasydänjärvi, Nikula kertoo.

Kaavoitus kulkee rinnalla

Saman aikaisesti ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa tehdään kaavoitusta. Kaavoitusprosessiin kuuluu osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS. Se on opas kaavoituksen kulkuun ja osallistumiseen ja antaa lähtötiedot kaavasta. Siitä ilmenee kaavan tarkoitus, tavoitteet, selvitystarpeet, arvioitavat vaihtoehdot, osalliset, milloin ja miten kaavoitukseen voi osallistua, aikataulu ja yhteyshenkilöt.

OAS tulee nähtäville samaan aikaan YVA-ohjelman kanssa eli tässä tapauksessa todennäköisesti viimeistään syyskuussa. Osayleiskaavaluonnos tulee puolestaan nähtäville yhtä aikaa YVA-selostuksen kanssa eli näillä näkymin syyskesällä 2024.

Sievin kunnalla on valmistelussa myös oma kaavoitusta ohjaava tuulivoimaohjelma. Ohjelmassa tullaan esittämään kriteerit ja periaatteet tuulivoimakaavoituksen ja rakentamisen ohjaukseen. Ohjelman on määrä tulla hyväksytyksi syksyllä 2023.

 

Lisätiedot

Tuulivoima-asiantuntija Ari Nikula, Metsähallitus, ari.nikula@metsa.fi, 040 195 4372