Forststyrelsens klimatprogram

Klimatförändringen och anpassningen till den spelar en viktig roll i Forststyrelsens nya strategi. Med vårt klimatprogram främjar vi uppnåendet av Finlands klimatmål och klimatneutralitet före 2035: vi ökar kolsänkorna och -förråden samt produktionen av ren energi, och vi minskar våra utsläpp.

Utgångsnivån för uppgifterna i klimatprogrammet beräknades 2018. Kalkylerna grundar sig på uppgifter från den tolfte riksskogstaxeringen (RST12). Utvecklingen av kolsänkorna och -förråden bedöms årligen utifrån dessa uppgifter. Beräkningen av koldioxidavtrycket görs alltid för föregående år, så siffrorna för 2021 gäller 2020.

Statens skogar är en betydande kolsänka och ett växande kolförråd

Under perioden 2014–2018 var kolsänkan i statens skogar cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter (MtCO₂e). Av kolsänkorna fanns 63 procent i mångbruksskogar och 37 procent i skyddsområden. Av kolsänkorna i hela Finlands skogar utgjorde statens skogar nästan hälften, cirka 48 procent, under samma period. Den kolsänka som utgörs av trädbeståndet på statens marker motsvarade en dryg femtedel av växthusgasutsläppen i hela Finland 2018.

Kolförrådet i trädbeståndet i statens skogar uppgick till cirka 177 miljoner ton kol. Mellan de två senaste riksskogstaxeringarna hade kolförrådet i trädbeståndet i statens skogar ökat från 157 miljoner ton till 177 miljoner ton kol. Mångbruksskogarnas andel av kolförrådet i trädbeståndet var 67 procent och skyddsområdenas andel var 33 procent. På statens marker var kolförrådet i levande biomassa cirka en femtedel (21 procent) av kolförrådet i Finlands biomassa.

Vi ökar kolsänkan i mångbruksskogarna och kolförråden i statens skogar

Vårt mål är att utöka kolsänkan i mångbruksskogarna och kolförrådet i trädbeståndet på statens marker med 10 procent före 2035.

År 2021 var kolsänkan i trädbeståndet i mångbruks kogarna kalkylmässigt 8,6 miljoner ton koldioxi­dekvivalenter. Kolförrådet i trädbeståndet på sta­tens marker uppgick kalkylmässigt till 184 miljoner ton kol, varav kolförrådet i mångbruksskogarna stod för 124 miljoner ton kol. Kolsänkan i trädbeståndet i mångbruksskogarna har ökat med cirka 4,8 procent och kolförrådet i statens skogar med 5,3 procent sedan 2018.

År 2021 var kolsänkan i trädbeståndet i mångbruksskogarna kalkylmässigt 8,6 MtCO₂e och kolförrådet i trädbeståndet på statens marker kalkylmässigt 184 milj. t C.

Centrala åtgärder för att förbättra kol­bindningen i skogarna och öka kolförrådet är ökad gödsling och användning av förädlat odlingsmaterial för att förnya skogen. År 2021 ökade vi gödslingen av­sevärt och 29 000 hektar skog gödslades.Den ökade gödslingen påverkar kolsänkans tillväxt fullt ut från och med 2029, då effekten är cirka 0,435 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Dessutom plantera­ de vi cirka 17 miljoner trädplantor på förny­elsearealer i mång­bruksskogarna.

Förnybar energi och träråvaror ger klimatfördelar

Vindkraft som byggs på statens marker samt energi från gagnvirke och energived som levereras till kunderna minskar på växthusgasutsläppen som uppstår från energiproduktionen. Produkter tillverkade av trä som producerats på ett hållbart sätt i mångbruksskogar ersätter fossila råvaror och en del av det virke som drivits fortsätter lagra kol efter förädlingen i träbyggnader och andra träprodukter med lång livscykel.

Vårt kolhandavtryck berättar om dessa positiva klimatkonsekvenser som våra produkter och tjänster åstadkommer i värdekedjorna. Vårt kolhandavtryck 2021 var 3,3 miljoner ton kol­dioxidekvivalenter. Handavtrycket ökade på grund av den ökade vindenergin från statens marker och vatten, medan det minskade på grund av de mindre leveranserna av energived och den sjunkande tren­den för det genomsnittliga koldioxidutsläppet enligt den okontrollerade restfördelningen av den i Finland förbrukade, overifierade elproduktionen som an­vändes vid beräkningen av utsläppsminskningen för vindkraft.

År 2021 byggd vindkraftskapacitet i Forststyrelsens områden var 489 MW. Ökningen jämfört med året innan är cirka 240 megawatt.

I enlighet med våra mål tredubblar vi produktionen av förnybar energi i statens områden före 2030. Under de närmas­te åren kommer cirka 210 megawatt ny vindkraft att byggas på statens marker. För närvarande pågår projektutveckling av cirka 1 250 landbaserade vind­kraftverk och cirka 1 300 megawatt havsvindkraftverk.

Vi minskar klimatförändringens negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden

Vid sidan av att stävja klimatförändringen och anpassa oss till den är ett viktigt mål att upprätthålla och utveckla den biologiska mångfalden i våra mark- och vattenområ­den.

År 2021 vi genomförde rekordmycket naturvårds- och restaureringsarbete på statens marker. Med hjälp av livsmiljöprogrammet Helmi och EU:s LIFE-finansiering sköttes och åter­ställdes skyddsområden på ett nästan 13 000 hektar stort område. Vi restaurerade också fiskens livsmiljö­er och arbetade aktivt med naturvård i mångbruks­skogarna. Forststyrelsen Skogsbruk Ab startade ett pilotprojekt vars mål är att trygga bevarandet av ho­tade arter i mångbruksskogarna.

Vi minskar våra utsläpp

År 2020 var vårt koldioxidavtryck cirka 0,07 miljo¬ner ton koldioxidekvivalenter, varav utsläppen från virkesdrivning och virkestransport utgjorde cirka 82 procent. Kalkylmässigt minskade våra totala utsläpp med cir¬ka 18 procent jämfört med 2018. Minskningen för¬klaras huvudsakligen av att Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s utsläpp minskade, vilket i synnerhet påverkades av att mängden avverkning och transporten av gagn¬virke minskade.

Våra viktigaste åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck är att ta i bruk energieffektivitetssystemet, att avstå från att använda olja för uppvärmning av fastigheter före 2024 samt att utveckla upphandling, logistik och operationer.

Den långsiktiga trenden att utsläppen från virkesdriv¬ning och transport minskar beror också på att trans¬port- och drivningsmaterielen övergår till allt mer ekonomiska och klimatvänliga lösningar och bräns¬len. Vi stöder för vår del denna utveckling genom att ge poäng för ny drivningsutrustning i resursanskaff¬ningar och vi har infört åldersbegränsningar för att säkerställa tillförlitliga och effektiva transporter av virke på landsvägarna.

I vårt klimatprogram har vi åtagit oss att minska resornas koldioxidavtryck med 10 procent per år jämfört med utgångsnivån 2019, bland annat genom att utnyttja möjligheterna till distansmöten, kombinera flera möten under samma resa och använda mer miljövänliga reseformer.