Forststyrelsens klimatprogram

Vårt klimatprogram hjälper oss att stävja klimatförändringen och stödja anpassningen till klimatförhållandena som förändras, såväl i naturen som i den ekonomiska och sociala verksamhetsmiljön. Programmet är en del av vår ansvarsfulla verksamhet.

Vi ökar kolsänkan i statens mångbruksskogar med tio procent före 2035

Skog som växer binder koldioxid ur atmosfären. Statens skogar är en betydande kolsänka och deras kolförråd blir allt större. Den kolsänka som utgörs av trädbeståndet på statens marker motsvarar en dryg femtedel av växthusgasutsläppen i hela Finland 2018 och kolförrådet i levande biomassa på statens marker är ungefär en femtedel av hela Finlands kolförråd i biomassa.

En viktig metod för att trygga och öka kolsänkorna är att sköta skogarna och nätverket av naturskyddsområden på rätt sätt, återställa dem med eftertanke och vidareutveckla planeringen. Genom våra åtgärder säkerställer vi att skogarna växer bra och binder koldioxid allt effektivare samt producerar förnybar träråvara.

Vi mångdubblar produktionen av vindkraft på statens områden

Vi har deltagit i utvecklingen av mer än tio procent av den vindkraftskapacitet som installerats i Finland före början av 2019. För närvarande byggs 400 megawatt ny vindkraft på statens områden. Utöver det utnyttjar vi projektutvecklingspotentialen på 900 megawatt för den närmaste framtiden på ett hållbart sätt och söker ständigt nya objekt som är lämpar sig för vindkraftsverksamhet. Vi samordnar vindkraftens markanvändningsbehov med andra markanvändningsformer – som innehavare av statens områden har vi det övergripande ansvaret för denna uppgift.

Vindkraft som byggs på statens områden och energi från gagnvirke och energived som tilldelas kunderna minskar på växthusgasutsläppen som uppstår från energiproduktionen. En del av det trä som avverkas fortsätter lagra kol efter förädlingen i träbyggnader och andra träprodukter med lång livscykel. Den förnybara råvaran och energin från statens områden producerar klimatfördelar för 3,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter i olika värdekedjor.

Vi minskar vårt koldioxidavtryck

Forststyrelsens koldioxidavtryck, som visar hur mycket växthusgasutsläpp vår verksamhet ger upphov till, är cirka 0,09 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Drivningen och transporten av gagnvirke utgör en klar majoritet av koldioxidavtrycket. Näst mest utsläpp uppstår av den el och värme som kontoren och naturumen använder samt av personalens resor.

Våra viktigaste åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck är att ta i bruk energieffektivitetssystemet ETJ+ i samband med vårt miljösystem, att avstå från att använda olja för uppvärmning av fastigheter före 2024 samt att utveckla upphandling, logistik och operationer.

Vi minskar också koldioxidavtrycket från resor med tio procent om året genom att hålla fler distansmöten och ordna flera möten under samma resa.

Vi minskar klimatförändringens negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden

Genom heltäckande och systematisk skötsel av naturskyddsnätverket tryggar och förbättrar vi den biologiska mångfalden i områdena och utvecklar deras värden med tanke på rekreation, naturturism och hållbar användning.

Vi ökar väsentligt den aktiva naturvården och återställandet av försvagade livsmiljöer i naturskyddsområden och mångbruksskogar. I naturskyddsområdena hänför sig åtgärderna i synnerhet till verkställandet av miljöministeriets livsmiljöprogram HELMI.

I mångbruksskogarna restaurerar vi myrar på ett klimatsmart sätt och beaktar också vilt- och fiskarternas krav på sina habitat.