Vårdbiotoper i naturskyddsområden

Vårdbiotoper är den artrikaste typen av livsmiljöer i den finländska naturen. Utan aktiva skötselåtgärder börjar buskar och skog växa på öppna ängar, gärden, beteshagar och hagmark som uppkommit i gamla tiders jordbruk.

Skötseln av vårdbiotoper är särskilt viktig för hotade arter, eftersom vårdbiotoper är den näst vanligaste livsmiljön för hotade arter och rymmer ungefär en fjärdedel av dem. Många ängsarter som tidigare var allmänna har gått kraftigt tillbaka allteftersom livsmiljöerna minskat. Nuförtiden finns det bara mindre än två procent kvar av vårdbiotoper om man jämför med läget för hundra år sedan, när man höll boskap i hagar och vinterfoder slogs på naturliga ängar.

Inom statens naturskyddsområden vårdas varje år över 5 000 hektar ängar, hagmarker och skogsbeten. Svämängarna längs älvarna i norr, vårdbiotoperna inom svedjebruket i Östra Finland, de sällsynta lövängarna i Skärgårdshavets nationalpark samt de artrika ängarna och gärdena i södra Finland hör till de viktigaste skötselobjekten.

Flera nationalparker har skötta vårdbiotoper som man enkelt kan besöka. Utöver nationalparkerna finns vårdbiotoper på statens marker i ett flertal andra skyddsområden eller områden som förvärvats för skyddsändamål på olika håll i landet. I Forststyrelsens mångbruksskogar vårdas dessa biotoper på omkring ett hundra hektars areal. Vårdbiotoper sköts också i privata skyddsområden, på nästan 7 000 hektars yta.

Forststyrelsens Naturtjänster hjälper efter behov till med att organisera och planera skötseln av privata skyddsområden och att utföra den första iståndsättningen tillsammans med markägarna och NTM-centralerna. I olika slag av naturskyddsområden vårdas sammanlagt en tredjedel av hela landets skötta vårdbiotopyta. Man strävar aktivt efter att under de närmaste åren öka arealen av de vårdbiotoper som ska skötas. Värdefulla objekt som har flest arter prioriteras.

Läs mer: på sidan Skötsel av vårdbiotoper finns kontaktinformation i Forststyrelsen samt listor över länkar och publikationer.

Mera information