Nya skyddsområden i Kymmenedalen

Man har för avsikt att inrätta naturskyddsområden i Kymmenedalen. Områdena som ska skyddas ägs av staten och är redan från tidigare avsedda för naturskyddsändamål. Områdena ingår huvudsakligen i olika skyddsprogram, nätverket Natura 2000 och METSO- programmet.

Miljöministeriet startade samråd med intressenter i november 2020. Samråden som förs med centrala lokala och regionala intressenter är en viktig del av lagstiftningsberedningen som gäller inrättandet av områdena. Åsikter om planerna begärs av bland annat landskapsförbundet, kommunerna samt jakt-, fiske- och naturskyddsföreningarna. Därtill kommer förordningarna om inrättande av nya naturskyddsområden att skickas på remiss i ett senare skede.

Bland de områden som ska skyddas i Kymmenedalen finns bland annat myrar, lundar och gamla skogar samt undervattensnatur i Östra Finska vikens havsområde. Områdena är belägna på olika håll i Kymmenedalen och till en mindre del även i Nyland. De är sammanlagt 74 st. och deras totala yta är cirka 32 000 ha.

Kartor

Kartorna är pdf-filer, på finska.

Översiktskartor

Kommunvisa kartor

Om användningen av områden avsedda för naturskydd föreskrivs i naturskyddslagen. Generellt sett är syftet med naturskyddsområden att bevara området i dess naturliga tillstånd och fritt från störningar som orsakas av människan. Vanligtvis finns det inte behov av att begränsa allemansrätten i dessa områden och således kommer man även i framtiden att få plocka bär och svamp och vistas i områden. En förutsättning för att vistelse i ett område ska kunna begränsas är att detta krävs för att bevara djurlivet eller växtlivet i området.

Ofta tillåts även jakt i dessa områden. Forststyrelsen kan till exempel tillåta älgdrev och jakt på främmande eller skadliga arter. När det gäller områden på över 100 ha kan även andra bestämmelser som tillåter jakt infogas i statsrådets förordning, även om det i regel enligt lagen är förbjudet att döda djur i dessa områden. Samtidigt måste man dock se till att den övriga användningen av områdena eller naturvärdena inte störs eller äventyras.

I grundade naturskyddsområden får man fiska enligt de allmänna fiskerättigheterna. Med Forststyrelsens lov är även övrigt fiske möjligt, ifall det inte är i strid med naturskyddsområdets syfte. Fiske är möjligt även i naturskyddsområden som är belägna i allmänna vattenområden.

Syftet med samrådet var att samla information och utreda de olika aktörernas synpunkter på de lokala särdragen och behovet av undantag som tillåter jakt. Efter diskussionerna med intressegrupperna ordnades det ännu i december ett virtuellt publiktillfälle för alla intresserade. Förberedelserna fortsätter under hösten 2021.

Mer information

  • Miljöråd Nunu Pesu, miljöministeriet, tfn 0295 250 215, nunu.pesu@ym.fi
  • Specialplanerare Asko Ijäs, Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster, tfn 0206 39 4203, asko.ijas@metsa.fi