Miljöuppföljning av skogsbruket

Framgången i arbetet vid Forststyrelsens Skogsbruk Ab grundar sig på grundlig åtgärdsplanering och yrkeskunnigt arbete. Vi följer upp hur väl vi lyckats med vårt arbete i vår årliga miljöuppföljning. Vi följer även upp att ISO-miljösystemet och skogscertifieringen fungerar och är effektiva med hjälp av både intern och extern revision.

Fältinspektion på en vattenskyddsplats. Dike som leder till strömmen avbruten.

I miljöuppföljningen av virkesdrivningen kontrollerar vi bland annat bevarandet av naturobjektens särdrag i samband med avverkning, antalet naturvårdsträd och deras kvalitet, inverkan på landskapet och vattenvården samt om viltsnår lämnats i terrängen.

Uppföljningen av markarbeten och iståndsättningsdikning omfattar en utvärdering av hur vattenvårdsmetoderna planerats och genomförts. Vi följer också upp drivningen av energived och vägbyggnadsarbetet.
Med hjälp av regelbunden uppföljning säkerställer vi att verksamheten följer anvisningarna och att nivån på miljövården är hög. Ledningsgruppen och resultatenheternas team går igenom resultaten av uppföljningarna.
Entreprenörer som arbetar för Forststyrelsen och våra egna tjänstemän kan dessutom förbättra sin miljökompetens i den digitala lärmiljön AHJO. I planeringen använder vi bland annat det geografiska informationssystemets verktyg för vattenvård.

Resultat av uppföljningen 2019

Sommaren 2020 följde vi i samband med miljöuppföljningen av virkesdrivningen för första gången upp de förnyelseavverkningar som gjorts enligt den nya miljöguiden. Med tanke på avverkningen var de viktigaste ändringarna i miljöguiden som togs i bruk 2018 att sluta driva död ved och öka antalet viltsnår. Vi uppdaterade också kriterierna för värdefulla naturvårdsträd i den nya guiden. Ändringarna syns tydligt i trädbeståndet som lämnats kvar på avverkningsytorna. 

Per hektar fanns det i genomsnitt 13,4 levande naturvårdsträd som betraktas som värdefulla enligt kriterierna i miljöguiden för skogsbruket. Vi driver inte längre död ved, vilket ökar den totala mängden virke som lämnas kvar på avverkningsytan avsevärt. Om det inte finns tillräckligt mycket död ved av naturliga orsaker på en avverkningsyta tillverkar vi flera högstubbar. När vi aktivt tillverka högstubbar bidrar vi till mångfalden.

Enligt den nya miljöguiden lämnas mer än tre gånger fler viltsnår kvar när en förnyelseyta röjs, jämfört med den tidigare anvisningen. Viltsnåren ger skydd och förbättrar avsevärt bevarandet av skogshönsens bon. Enligt uppföljningarna har antalet viltsnår ökat, men vi har ännu inte nått det nya målet.
Naturobjekten på förnyelseytorna påverkades inte av virkesdrivningen.

Vid iståndsättningsdikning och markberedning planerar vi åtgärderna så att fasta partiklar och näringsämnen inte släpps ut i vattendragen. Vi lämnar tillräckligt breda skyddszoner kring sjöar, älvar, bäckar och källor för att förhindra skador på vattendragen. Utifrån fjolårets resultat har vi lyckats utmärkt med vattenvården. Uppföljningen av iståndsättningsdikningen utfördes av Tapio Palvelut Oy. Enligt Tapio Palvelut Oy:s miljöuppföljning uppfyller Forststyrelsens vattenvård kraven i områden där vi utför iståndsättningsdikning. 

Drivningen av avverkningsavfall är koncentrerad till Södra Finland. Ur miljöuppföljningens synvinkel är verksamheten på hög nivå.