Beslut enligt 15 § 1 mom. 2 punkten i naturvårdslagen om att decimera antalet vitsvanshjortar i vissa naturskyddsområden i landskapet Nyland

Forststyrelsens beslut 16.2.2022, nr MH8270/2021

Beslutets innehåll

Beslutet gäller de naturskyddsområden i landskapet Nylands område som nämns i bilagorna 1 och 2 och som inrättats genom miljöministeriets förordning 333/2021 eller statsrådets förordning 332/2021.

Med stöd av beslutet tillåts:

  • jakt på och drev av vitsvanshjort under tiden 25.9–15.2 varje år i de naturskyddsområden som inrättats genom miljöministeriets förordning 333/2021 i enlighet med bilaga 1A
  • •jakt på och drev av vitsvanshjort under tiden 25.9–15.2 varje år i de naturskyddsområden som inrättats genom statsrådets förordning 332/2021 i enlighet med bilaga 1B.

För fångst på basis av detta beslut på statlig mark behövs dessutom jakträtt (Jaktlagen 45–46 §) enligt jaktlagen (615/1993) som beviljas mot ett arrendeavtal eller jakttillstånd samt eventuellt nödvändig jaktlicens i enlighet med jaktlagen.

Beslutets giltighet och framläggande till påseende

Beslutet gäller 1.3.2022−28.2.2032. Beslutet verkställs oberoende av ett eventuellt överklagande.

Beslutet vinner laga kraft som tidigast när besvärstiden har gått ut, förutsatt att ingen har överklagat beslutet. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Beslutet finns till påseende på Forststyrelsens huvudkontor (Banvägen 11, 01300 Vanda) och Forststyrelsens webbplats (http://www.metsa.fi/web/sv). Beslutet anses ha delgivits den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Forststyrelsens webbplats.

Motiveringar för beslutet

Naturskyddsområdena som ingår i beslutet har inrättats för att i landskapet Nyland bevara representativa myrars, fågelrika vattens, lundars, gamla skogars samt havs- och skärgårdsnaturens organismer i naturtillstånd och för att trygga eller återställa den ostörda utvecklingen av deras ekosystem, för att främja skärgårdskultur, för att bevara traditionella landskap samt för friluftsliv, undervisning och forskning (332/2021 1 §, 333/2021 1 §).

Fridlysningsbestämmelserna enligt 13–15 § i naturvårdslagen (1096/1996) gäller i de naturskyddsområden som behandlas i beslutet. Enligt 15.1 § 2 punkten i naturvårdslagen kan man om syftet med att området inrättades inte äventyras, och med tillstånd av den myndighet eller inrättning som svarar för förvaltningen av området decimera antalet individer av främmande eller invasiva främmande arter enligt lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) och även individer av andra växt- och djurarter om de har förökat sig alltför mycket eller annars blivit skadliga.

Vitsvanshjorten har i den nationella strategin för främmande arter (jord- och skogsbruksministeriet 15.3.2012) klassificerats som en främmande art som ska observeras eller en lokalt skadlig främmande art. Ett tätt vitsvanshjortbestånd kan vara skadligt för naturtyper och hotade växtarter i naturskyddsområdena till följd av vitsvanshjortarnas betning (Kunttu m.fl. 2022: Kauriiden vaikutus luonnonkasveihin − mitä tiedetään?, Lutukka 2/2021). Vid sidan av de effekter vitsvanshjortbeståndet medför för områdenas ursprungsnatur kan ett tätt bestånd utgöra ett hot mot trafiksäkerheten.

Vitsvanshjortbeståndet har vuxit avsevärt i Nyland under de senaste åren (Naturresursinstitutet: Valkohäntäpeurakanta talvella 2020–2021), vilket syns i form av ett ökat antal hjortkrockar (Uudenmaan ELY-keskuksen alueellinen hirvieläinvaaraselvitys 2019). Enligt den senaste bedömningen (Finlands viltcentral: Hirvieläinkantojen hoidon tavoitteet asetettu Uudellamaalla, 19.3.2021) är vitsvanshjortbeståndet i alla älghushållningsområden i Nyland med undantag av huvudstadsregionen tätare än målsättningen. Det största behovet av att glesa ut beståndet finns särskilt i västra Nyland (älghushållningsområdena Nyland 1 & 2) samt i Finska vikens kustzon (Nyland 3), där det krävs en betydande ökning av fångstmängden för att den målsatta tätheten ska nås. Hjortbeståndet kan i första hand begränsas genom jakt. Jakt på vitsvanshjort sker inom ramen för en mer omfattande vård av beståndet, som Finlands viltcentral ansvarar för (jaktlagen, 26 §).

Vitsvanshjort har jagats i flera naturskyddsområden enligt förordningarna 332/2021 och 333/2021 innan dessa områden inrättades och i områdena finns gällande avtal om jaktarrende mellan Fortstyrelsen och en lokal jaktförening. Forststyrelsen anser att det med beaktande av vitsvanshjortbeståndets storlek i Nyland, artens status som främmande art samt de potentiella effekter arten medför för naturen är motiverat att decimera vitsvanshjortbeståndet i naturskyddsområden enligt ovan nämnda förordningar även under de kommande åren.

Detta beslut möjliggör användning av naturskyddsområdena för antingen 1) drev av vitsvanshjort eller 2) jakt på vitsvanshjort enligt målförteckningen i bilaga 1. I den områdesspecifika tillståndsprövningen har vid sidan av naturskyddsområdenas naturvärden även beaktats bland annat områdets perifera läge (läge i förhållande till bosättningscentrum) samt områdets eventuella värden vad gäller rekreationsanvändning enligt de principer som framställts i miljöutskottets betänkande (MiUB 11/2010 rd).

I det beslut som fattats tillåts jakt på vitsvanshjort i enhetliga skogs- och myrdominerade naturskyddsområden där det vid sidan av jakten bedrivs ringa mänsklig verksamhet som kräver samordning (friluftsliv, utflykter m.m.). Forststyrelsen anser att jakt i enlighet med villkoren i tillståndet i dessa områden inte hotar de naturvärden som utgör grunden för skyddet av naturskyddsområdena och att jakten inte orsakar några betydande behov av samordning med rekreations- och övriga bruksvärden i området.

I områden i närheten av tätorter eller som i betydande utsträckning används för utflykter begränsas tillståndet i första hand till drev av vitsvanshjort, liksom även i havsvikar och våtmarksområden som i omfattande utsträckning används för bete. Fortststyrelsen anser att det i ovan nämnda områden kan beviljas rätt att driva vitsvanshjort, varvid områdena fortsättningsvis kan utnyttjas som en del av den lokala jakten på vitsvanshjort och därmed orsakar det beslut som fattats heller ingen betydande splittring av jaktområdena.

För områden där det inte har jagats eller drivits älg eller vitsvanshjort innan naturskyddsområdet inrättades, beviljas ingen dispens för jakt på eller drev av vitsvanshjort genom detta beslut.

Bedömning av den tillståndspliktiga verksamhetens inverkan på Natura 2000-värden

Forststyrelsen anser att verksamhet i enlighet med villkoren i beslutet inte orsakar betydande skada på de naturvärden som ligger till grund för skyddet av de Natura 2000-områden som utgör föremål för beslutet och sålunda inte minskar områdenas Natura 2000-värden.

Villkor i beslutet

I områdena ska förutom villkoren i detta beslut även fridlysningsbestämmelserna för naturskyddsområdena följas så som de fastställts i förordningarna om inrättande av naturskyddsområden (332/2021, 333/2021).

Tillståndet ger inte rätt att färdas i de naturskyddsområden som nämns i tillståndet under den tid rörelsebegränsningar är i kraft, utan avvikande från dessa förutsätter en särskild dispens.

Vid jakt ska bestämmelserna i jaktlagen (615/1993) och de förordningar som utfärdats med stöd av lagen följas.

För fångst i enlighet med detta beslut på statlig mark behövs dessutom jakträtt (Jaktlagen 45–46 §) enligt jaktlagen som beviljats mot ett arrendeavtal eller jakttillstånd samt eventuellt nödvändig jaktlicens i enlighet med jaktlagen.

Man bör röra sig i naturskyddsområdet på ett sådant sätt att man undviker onödigt nedtrampande av växtligheten och slitage av terrängen. Onödigt störande av naturen och av andra som vistas i området ska undvikas.

Man får inte bygga utfodringskonstruktioner eller jakttorn eller röra sig i terrängen med motorfordon eller göra upp öppen eld i naturskyddsområdena. Det är förbjudet att mata vilt. Det är tillåtet att göra upp öppen eld på platser som är avsedda för ändamålet och endast med ved som Forststyrelsen tagit till platsen och reserverat för ändamålet.

Vid ordnandet av jakt ska övrig eventuell användning av området i rekreationssyfte beaktas och man bör agera så att man inte orsakar olägenheter eller fara för andra besökare. Man bör undvika att skjuta i närheten av utflyktsleder eller -konstruktioner (byggnader, anordningar). Vid fastställandet av skjutsektorer ska man försäkra sig om utflyktsleders och konstruktioners placering och inte skjuta i deras riktning. Det är förbjudet att skjuta närmare än 150 meter från eventuella byggnader, rutter eller konstruktioner avsedda för rekreationsanvändning. Spår och skräp får inte lämnas kvar i naturskyddsområdet.

Den sökande bör omedelbart rapportera till Forststyrelsen om problem eller om brister som kräver Forststyrelsens ingripande.

Beslutsinnehavaren ska med stöd av detta tillstånd när han eller hon rör sig i tillståndsområdet agera så att han eller hon inte stör fridlysta eller utrotningshotade arter eller arter som åtnjuter särskilt skydd (naturvårdslagen 1096/1996, 39, 42, 47 och 49 §).

Kontaktperson(er)

Asko Ijäs, tfn +358 (0)40 637 3901, e-post: asko.ijas@metsa.fi

Tillämpade rättsnormer

Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland (332/2021): 1–4 §
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland (333/2021): 1–4 §
Naturvårdslagen (1096/1996): 13–15, 17, 38, 39, 42, 47, 48, 49 och 65 §
Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015): 11, 16 §
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019): 1–3 §
Jaktlagen (615/1993): 6, 9, 17, 20, 26, 44–46 §
Lagen om Forststyrelsen (234/2016): 5 §, 21 § 1 mom. och 24 § 1 mom.

Ändringssökande

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol så som bestäms i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvärsanvisning finns i bilaga 3.

Vanda den 16 februari 2022

Föredragande
Annukka Rasinmäki
Områdeschef

Ärendet avgjordes av
Mikael Nordström
Regionansvarig

Bilagor

Bilaga 1. Förteckning över områden (se nedan)
Bilaga 2. Karta över områden som ingår i beslutet
(Bilaga 3. Besvärsanvisning: besvärstiden har slutat.)

BILAGA 1. Områdeslista till Forststyrelsens beslut MH 8270/2021 att decimera antalet av vitsvanshjort på bestämda naturskyddsområden in landskapet Nyland

A) Beslutet tillåter att jaga vitsvanshjort i följande naturskyddsområdena som upprättats genom Miljöministeriets förordning 333/2021:
• Bölsviken-Stormossens naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Kalkkimäki naturskyddsområde i Lojo stad
• Kockelträskets naturskyddsområde i Ingå kommun
• Lövö naturskyddsområde i Lovisa stad
• Naturskyddsområdet Maitoisten metsä i Mäntsälä kommun och Hausjärvi kommun
• Makubergens naturskyddsområde i Raseborgs stad och Lojo stad
• Naturskyddsområdet Peltolan vanha metsä i Mäntsälä kommun
• Puujärvi naturskyddsområde i Lojo stad
• Naturskyddsområdet Rientolan metsä i Borgnäs kommun
• Torsgårdsskogens naturskyddsområde i Sjundeå kommun
• Svarvarmossens naturskyddsområde i Raseborgs stad och Ingå kommun
• Naturskyddsområdet Vaskijärven metsä i Högfors stad,

Och drev av vitsvanshjort i följande naturskyddsområdena som upprättats genom Miljöministeriets förordning 333/2021
• Brännängsbergets naturskyddsområde i Lappträsk kommun
• Haavisto naturskyddsområde i Högfors stad
• Honnonviita naturskyddsområde i Vichtis kommun
• Naturskyddsområdet Keravanjokikanjonin lehto i Tusby kommun och Hyvinge stad
• Kiljava naturskyddsområde i Nurmijärvi kommun och Hyvinge stad
• Kristianslunds naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Kvarnby naturskyddsområde i Sjundeå kommun
• Landbofjärdens naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Löparö sunds naturskyddsområde i Sibbo kommun
• Persöfladans naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Pytbergs naturskyddsområde i Lojo stad och Sjundeå kommun
• Ridasjärvi naturskyddsområde i Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet Vähäjärvenkallioiden vanha metsä i Mäntsälä kommun
• Österfjärdens naturskyddsområde i Raseborgs stad

B) Beslutet tillåter att jaga vitsvanshjort i följande naturskyddsområdena som upprättats genom statsrådets förordning 333/2021:
• Naturskyddsområdet för mossarna i Box i Sibbo kommun och Borgå stad
• Naturskyddsområdet för öarna i Bromarv i Raseborgs stad
• Naturskyddsområdet i de gamla skogarna vid Finnträsk i Kyrkslätts kommun
• Stormossens naturskyddsområde i Ingå i Ingå kommun
• Keihässuo naturskyddsområde i Högfors stad och Loppi kommun
• Naturskyddsområdet Kivilamminsuo-Pitkästenjärvet i Mäntsälä kommun och Hyvinge stad
• Kummelbergens naturskyddsområde i Sibbo kommun och Borgnäs kommun
• Kotojärvi-Isosuo naturskyddsområde i Mäntsälä kommun
• Naturskyddsområdet i skogen vid Lakimäki i Lojo stad
• Lampisuo naturskyddsområde i Borgnäs kommun
• Lassilaskärrets naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Naturskyddsområdet för områdena kring Lojo sjö i Raseborgs stad och Lojo stad
• Metsäkulma naturskyddsområde i Mäntsälä kommun
• Petkelsuo naturskyddsområde i Hyvinge stad och Nurmijärvi kommun
• Naturskyddsområdet i gammelskogen i Rörstrand i Sibbo kommun
• Naturskyddsområdet i Stormossens urskogsområde i Hangö stad
• Naturskyddsområdet för Ekenäs kust i Raseborgs stad och Hangö stad

Och drev av vitsvanshjort i följande naturskyddsområdena som upprättats genom statsrådets förordning 332/2021
• Abborforsvikens naturskyddsområde i Lovisa stad
• Naturskyddsområdet Hannun aarnio i Sjundeå kommun
• Naturskyddsområdet Klaukkalan Isosuo i Nurmijärvi kommun
• Kurkisuo naturskyddsområde i Hyvinge stad
• Medvastö-Stormossens naturskyddsområde i Kyrkslätts kommun
• Saltfjärdens naturskyddsområde i Kyrkslätts kommun
• Täktbuktens och Svanvikens naturskyddsområde i Hangö stad
• Usmi naturskyddsområde i Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet för kärren, lundarna och de gamla skogarna i Västra i Vanda stad och Esbo stad samt i Nurmijärvi kommun