Styrelse

Statsrådet har utsett Forststyrelsens styrelse för perioden 1.4.2022 – 31.3.2025.

Styrelsens roll

Forststyrelsen har en styrelse med åtta medlemmar som utnämns av statsrådet för högst tre år i taget.

Styrelsen leder och övervakar Forststyrelsens verksamhet. Styrelsen har hand om Forststyrelsens strategiska ledning och dess förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på behörigt sätt. Dessutom ser styrelsen till att tillsynen över Forststyrelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt samt övervakar särskilt att Forststyrelsen sköts enligt riksdagens och övriga myndigheters beslut och föreskrifter.   

Styrelsen ger vid behov generaldirektören anvisningar som berör verksamheten. 

Styrelsen stöds av ett granskningsutskott samt ett utnämnings- och arvodesutskott, som hjälper styrelsen genom att bereda styrelsens uppgifter och beslut.

Päivi Huotari

Styrelsens ordförande

Jur.kand, vicehäradshövding

Sanna Paanukoski

Vice ordförande

Konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Tanja Joona

Medlem av styrelsen

Docent, Lapplands universitet

Keijo Kallunki

Medlem av styrelsen, representant för Forststyrelsens personal

Kommunikationsexpert, Forststyrelsen Skogsbruk Ab

Jussi Saukkonen

Medlem av styrelsen

Ekonomi-, utvecklings-, IT- och HR-direktör, Isku-Yhtymä Oy
Ordförande för Forststyrelsens revisionsutskott

Tuija Suur-Hamari

Medlem av styrelsen

Verkställande direktör, Wipak Oy

Ismo Tiainen

Medlem av styrelsen

Överdirektör, Koncernstyrning och internationella ärenden, miljöministeriet

Roope Uusitalo

Medlem av styrelsen

Professor, Helsingfors universitet

Heli Lehtonen

Secreterare

Ekonomidirektör, Metsähallitus