Styrelse

Statsrådet har utsett Forststyrelsens styrelse för perioden 1.4.2019 – 31.3.2022.

Styrelsens roll

Forststyrelsen har en styrelse med åtta medlemmar som utnämns av statsrådet för högst tre år i taget.

Styrelsen leder och övervakar Forststyrelsens verksamhet. Styrelsen har hand om Forststyrelsens strategiska ledning och dess förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på behörigt sätt. Dessutom ser styrelsen till att tillsynen över Forststyrelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt samt övervakar särskilt att Forststyrelsen sköts enligt riksdagens och övriga myndigheters beslut och föreskrifter.   

Styrelsen ger vid behov generaldirektören anvisningar som berör verksamheten. 

Styrelsen stöds av ett granskningsutskott samt ett utnämnings- och arvodesutskott, som hjälper styrelsen genom att bereda styrelsens uppgifter och beslut.

Timo Laitinen

Styrelsens ordförande

Generaldirektör, Statskontoret

Sanna Paanukoski

Vice ordförande

Konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Pekka Hautala

Medlem av styrelsen, representant för Forststyrelsens personal

Tillsynsman, Forststyrelsen

Johanna Ikäheimo

Medlem av styrelsen

Styrelseordförande, Lappset Group AB

Ömsesidiga försäkringsbolaget Fennia, styrelsemedlem
FEPI – Federation of European Play Industry, ordförande
Delegationen för Lapplands högskolekoncern, ordförande

Heli Lehtonen

Secreterare

Ekonomidirektör, Metsähallitus

Simo Rundgren

Medlem av styrelsen, regional representant

Kyrkoherde

Jussi Saukkonen

Medlem av styrelsen

Ekonomi-, utvecklings-, IT- och HR-direktör, Isku-Yhtymä Oy
Ordförande för Forststyrelsens revisionsutskott

Ismo Tiainen

Medlem av styrelsen

Direktören för förvaltning och internationella ärenden, miljöministeriet
NEFCO – Nordic Environment Finance Corporation, styrelsemedlem

Liisa Tyrväinen

Medlem av styrelsen

Forskningsprofessor, Naturresursinstitutet (Luke)
WWF:s förvaltningsråd, medlem