Fjällgås

Fjällgåsen (Anser erythropus) är en akut hotad (CR) art som upptas i bilaga I i fågeldirektivet. Fjällgåsen är en skygg fågel och speciellt i häckningsområdet vill den gömma sig och är känslig för störande aktivitet. Före andra världskriget häckade arten gärna i fjällområdet i Norra Finland. Den senaste fastställda häckningen i Finland skedde i mitten av 1990-talet. De sista häckningsområdena i de nordiska länderna finns i de norra delarna av Norge och stammen består av 30–35 par. Stammen har ökat något de senaste åren. Under vårflyttningen har drygt hundra fjällgäss observerats kring Bottenviken. Motsvarande antal har noterats senast i början av 1960-talet.

Fåglar, fjällgäss, på en åker.
Fjällgäss under flyttning i Limingovikens område. Foto: Ville Suorsa.

Skyddet av fjällgåsen

Fjällgäss från de nordiska länderna övervintrar i Grekland och de största hoten möter arten under flyttningen och i övervintringsområdena. Störande aktivitet, jakt och dränering av våtmarker hör också till de större hoten. Vi har försökt förbättra skyddet av fjällgåsen med hjälp av internationellt samarbete. Forststyrelsen har deltagit i tre av EU:s LIFE-projekt, som genomfördes 1997–2000, 2005–2009 och 2011–2016. Projekten hade som mål att utreda potentiella häckningsområden, restaurera rast- och övervintringsområden samt producera olika typer av informationsmaterial. Ett nationellt skyddsprogram utarbetades i Finland 2009 och vi har också letat efter potentiella häckningsområden.

Ansvarsperson vid Forststyrelsen är Stefan Siivonen, stefan.siivonen@metsa.fi.

Mer information

  • Information på finska om WWF:s verksamhet för att skydda fjällgåsen (wwf.fi)