Beslut om att decimera antalet minkar och mårhundar samt driva älg på bestämda naturskyddsområden i landskapet Nyland enligt 15 § i naturvårdslagen

Ingen har sökt ändring i beslutet genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol och beslutet gäller.

Forststyrelsens beslut 16.2.2022, nr 8268/2021

Beslutets innehåll

Beslutet gäller de naturskyddsområden i landskapet Nyland som nämns i bilagorna 1 och 2 och som inrättats med miljöministeriets förordning 333/2021 eller statsrådets förordning 332/2021.

Med stöd av beslutet tillåts:

  • drev av älg årligen 10.10–10.1
    • 1) i bilaga 1A förtecknade naturskyddsområden som inrättats med miljöministeriets förordning 333/2021, samt
    • 2) i bilaga 1B förtecknade naturskyddsområden som inrättats med statsrådets miljöministeriets förordning 332/2021
  • decimering av mårdhundar och minkar årligen 10.9–30.3
    • 1) i bilaga 1C förtecknade naturskyddsområden som inrättats med miljöministeriets förordning 333/2021, samt
    • 2) i bilaga 1D förtecknade naturskyddsområden som inrättats med statsrådets förordning 332/2021.

För fångst i enlighet med detta beslut på statlig mark behövs dessutom jakträtt (Jaktlagen 45–46 §) enligt jaktlagen (615/1993) som beviljas mot ett arrendeavtal eller jakttillstånd samt eventuellt nödvändig jaktlicens i enlighet med jaktlagen.

Beslutets giltighet

Beslutet gäller 1.3.2022−28.2.2032. Beslutet vinner laga kraft tidigast när besvärstiden har gått ut, förutsatt att ingen har överklagat beslutet. Besvärstiden är 30 dagar från det att beslutet delgivits. Beslutet gäller även om besvär anförts.

Beslutet finns till påseende på Forststyrelsens huvudkontor (Banvägen 11, 01300 Vanda) och Forststyrelsens webbplats (http://www.metsa.fi/web/sv). Beslutet anses ha delgivits den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Forststyrelsens webbplats.

Motiveringar för beslutet

Naturskyddsområdena som ingår i beslutet har inrättats för att i landskapet Nyland bevara representativa myrars, fågelrika vattens, lundars, gamla skogars samt havs- och skärgårdsnaturens organismer i naturtillstånd och för att trygga eller återställa den ostörda utvecklingen av deras ekosystem, för att främja skärgårdskultur, för att bevara traditionella landskap samt för friluftsliv, undervisning och forskning (332/2021 1§, 333/2021 1§). Fridlysningsbestämmelserna enligt 13–15 § i naturvårdslagen (1096/1996) gäller i de naturskyddsområden som behandlas i beslutet.

De flesta av naturskyddsområdena som inrättats med förordningarna 332/2021 och 333/2021 har innan naturskyddsområdet inrättades varit antingen jaktområde för hjortdjur eller småvilt och jaktarrendeavtal har ingåtts för dem mellan ett lokalt jaktsällskap och Forststyrelsen. Genom förvaltningsbeslutet beviljas tillstånd att driva älg samt decimera mink och mårdhund enbart på de naturskyddsområden som inrättats utifrån ovan nämnda förordningar, och endast där det förekommer ett eller flera ikraftvarande jaktarrendeavtal med Forststyrelsen.

Decimering av främmande rovdjur (mink, mårdhund)
Enligt 15.1 § 2 punkten i naturvårdslagen kan man om syftet med att området inrättades inte äventyras, och med tillstånd av den myndighet eller inrättning som svarar för förvaltningen av området decimera antalet individer av främmande eller invasiva främmande arter enligt lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) och även individer av andra växt- och djurarter om de har förökat sig alltför mycket eller annars blivit skadliga.

Mink och mårdhund orsakar betydande skada på lokala fågelbestånd. Effektiv fångst av främmande rovdjur är en viktig naturvårdsmetod, särskilt med avseende på skyddandet av häckande fågel. Decimeringen av antalet minkar och mårdhundar i våtmarksområden samt i häckningsområden för häckningsarter på tillbakagång har lyfts fram som en viktig åtgärd i den nationella planen för hantering av främmande arter (Jord- och skogsbruksministeriet: Hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter – kombinerad plan (separat publikation 23.8.2021)). Mårdhund och mink har i Finland klassats som invasiva främmande arter av nationell betydelse genom förändringar i lagstiftningen 2019 (683/2019, 703/2019, 704/2019). Mårdhund har dessutom klassats som en invasiv främmande art i EU.

I beslutet beviljas tillstånd att decimera antalet minkar och mårdhundar på de naturskyddsområden som tidigare har använts för 1) jakt på småvilt, eller 2) jakt eller drev på hjortdjur. Forststyrelsen anser att det finns ett behov av att i de naturskyddsområden som presenteras i beslutet under beslutets giltighetstid decimera stammarna av mink och mårdhund som klassats som invasiva främmande arter för att trygga skyddsmålen för områdena. Detta beslut möjliggör en effektiv och tillräcklig hantering av stammarna i enlighet med målen i hanteringsplanen för främmande arter.

Detta beslut gör det möjligt för bl.a. jaktsällskap i området att avliva främmande rovdjur som påträffas i området, speciellt mårdhund. Forststyrelsen anser att man genom att möjliggöra decimering av antalet främmande rovdjur i de naturskyddsområden som nämns i beslutet stöder bl.a. de projekt för främmande rovdjur som Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet inlett de senaste åren (rovdjursprojektet HELMI, Stugägarna med i jakten på främmande rovdjur), vars mål är att få med lokala jägare och regionala jaktvårdsföreningar i decimeringen av antalet främmande rovdjur.

Genom att begränsa tillståndspliktig verksamhet årligen för perioden 10.9–30.3. säkerställer man att verksamheten inte äventyrar områdenas skyddsvärden eller är i konflikt med den övriga rekreationsanvändningen på naturskyddsområdena.

Älgdrev
Allmänna mål för älgstammen i Finland har fastställts i förvaltningsplanen för älgstammen och målet med dem är att uppnå en strukturellt balanserad och välmående älgstam. Målet med planen är också att hålla kontroll över viltskador och -konflikter (JSM: Förvaltningsplan för älgstammen i Finland: mål och åtgärder, 2.12.2014).

Enligt 15.2 § i naturvårdslagen får det dessutom under i 15.1 § föreskrivna förutsättningar drivas älg i samband med jakt i naturskyddsområdet. Vad gäller älgdrev möjliggör beslutet ändamålsenlig reglering av älgstammarna antingen i form av drevkedja eller med hund som tillåts för älgjakt i enlighet med jaktlagstiftningen i de områden som tidigare omfattats av etablerad älgjakt.

Genom att begränsa tillståndspliktig verksamhet årligen för perioden 10.10–10.1 säkerställer man att verksamheten inte äventyrar områdenas skyddsvärden eller är i konflikt med den övriga rekreationsanvändningen på naturskyddsområdena.

Bedömning av den tillståndspliktiga verksamhetens inverkan på Natura 2000-värden

Forststyrelsen anser att verksamhet i enlighet med villkoren i beslutet inte orsakar betydande skada på de naturvärden som ligger till grund för skyddet av de Natura 2000-områden som utgör föremål för beslutet och sålunda inte minskar områdenas Natura 2000-värden.

Villkor i beslutet

I områdena ska förutom villkoren i detta beslut även fridlysningsbestämmelserna för naturskyddsområdena följas. Vid älgdrev och decimering av främmande rovdjur ska dessutom bestämmelserna i jaktlagen (615/1993) och de förordningar som utfärdats med stöd av lagen följas.

För fångst i enlighet med detta beslut på statlig mark behövs dessutom jakträtt (Jaktlagen 45–46 §) enligt jaktlagen som beviljats mot ett arrendeavtal eller jakttillstånd samt eventuellt nödvändig jaktlicens i enlighet med jaktlagen.

I naturskyddsområdet bör man röra sig på ett sådant sätt att man undviker onödigt nedtrampande av växtligheten och slitage av terrängen. Onödigt störande av naturen och av andra som vistas i området ska undvikas.

Vid jaktarrangemangen bör man beakta naturskyddsområdenas rekreations- och utflyktsanvändning och agera så att jakten inte orsakar olägenheter eller fara för övriga besökare. Vid fastställandet av skjutsektorer ska man försäkra sig om utflyktsleders och konstruktioners placering och inte skjuta i deras riktning. Det är förbjudet att skjuta närmare än 150 meter från eventuella byggnader, rutter eller konstruktioner avsedda för rekreationsanvändning.

Vid fångst med fälla eller järn ska fångstanordningarna märkas så att jakträttsinnehavarens kontaktuppgifter och numret på detta beslut från Forststyrelsen framgår.

Man får inte bygga utfodringskonstruktioner eller jakttorn eller röra sig i terrängen med motorfordon eller göra upp öppen eld i naturskyddsområdena. Det är förbjudet att mata vilt. Det är tillåtet att göra upp öppen eld på platser som är avsedda för ändamålet och endast med ved som Forststyrelsen tagit till platsen och reserverat för ändamålet. Spår och skräp får inte lämnas kvar i naturskyddsområdet.

Tillståndsinnehavaren ska med stöd av detta tillstånd när han eller hon rör sig i tillståndsområdet agera så att han eller hon inte stör fridlysta eller utrotningshotade arter eller arter som åtnjuter särskilt skydd (naturvårdslagen 1096/1996, 39, 42, 47 och 49 §).

Den sökande bör omedelbart rapportera till Forststyrelsen om problem eller brister som kräver Forststyrelsens ingripande.

Kontaktperson(er)

Asko Ijäs, tfn +358 40 637 3901, e-post: asko.ijas@metsa.fi

Tillämpade rättsnormer

Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland (332/2021): 1−4 §
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland (333/2021): 1−4 §
Naturvårdslagen (1096/1996): 13, 14, 15, 17, 38, 39, 42, 47, 48, 49, 65 §
Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015): 1, 11, 16 §
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019): 1–3 §
Jaktlagen (615/1993): 6, 9, 17, 20, 26, 44–46 §
Lag om Forststyrelsen (234/2016): 5 §, 21 § 1 mom., 24 § 1 mom.

Ändringssökande

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol så som bestäms i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvärsanvisning finns i bilaga 3.

Beslutet gäller även om besvär anförts.

Vanda den 16 februari 2022

Föredragande
Annukka Rasinmäki
Områdeschef, områdesförvaltning

Ärendet avgjordes av
Mikael Nordström
Regiondirektör

Bilagor

Bilaga 1. Områdeslista (se nedan)
Bilaga 2. Karta över områden som ingår i beslutet (pdf)
(Bilaga 3. Besvärsanvisning: besvärstiden har slutat.)

BILAGA 1. Områdeslista till Forststyrelsens beslut MH 8268/2021 gällande decimering av antalet minkar och mårdhundar samt drivande av älg på bestämda naturskyddsområden i landskapet Nyland

A) Beslutet tillåter älgdrev på följande naturskyddsområden som upprättats genom miljöministeriets förordning 333/2021:
• Brännängsbergets naturskyddsområde i Lappträsk kommun
• Bölsviken-Stormossens naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Haavisto naturskyddsområde i Högfors stad
• Honnonviita naturskyddsområde i Vichtis kommun
• Kalkkimäki naturskyddsområde i Lojo stad
• Naturskyddsområdet Keravanjokikanjonin lehto i Tusby kommun och Hyvinge stad
• Kiljava naturskyddsområde i Nurmijärvi kommun och Hyvinge stad
• Kockelträskets naturskyddsområde i Ingå kommun
• Kristianslunds naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Kvarnby naturskyddsområde i Sjundeå kommun
• Landbofjärdens naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Lövö naturskyddsområde i Lovisa stad
• Löparö sunds naturskyddsområde i Sibbo kommun
• Naturskyddsområdet Maitoisten metsä i Mäntsälä kommun och Hausjärvi kommun
• Makubergens naturskyddsområde i Raseborgs stad och Lojo stad
• Naturskyddsområdet Peltolan vanha metsä i Mäntsälä kommun
• Persöfladans naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Puujärvi naturskyddsområde i Lojo stad
• Pytbergs naturskyddsområde i Lojo stad och Sjundeå kommun
• Ridasjärvi naturskyddsområde i Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet Rientolan metsä i Borgnäs kommun
• Torsgårdsskogens naturskyddsområde i Sjundeå kommun
• Svarvarmossens naturskyddsområde i Raseborgs stad och Ingå kommun
• Naturskyddsområdet Vaskijärven metsä i Högfors stad
• Naturskyddsområdet Vähäjärvenkallioiden vanha metsä i Mäntsälä kommun
• Österfjärdens naturskyddsområde i Raseborgs stad

B) Beslutet tillåter älgdrev på följande naturskyddsområden som upprättats genom statsrådets förordning 332/2021. På naturskyddsområden som markerats med asterisk gäller beslutet inte de delar av området på vilka älgjakt tillåts med stöd av 3 § i ovan nämnda förordning.
• * Abborforsvikens naturskyddsområde i Lovisa stad
• Naturskyddsområdet för mossarna i Box i Sibbo kommun och Borgå stad
• Naturskyddsområdet för öarna i Bromarv i Raseborgs stad
• Naturskyddsområdet Hannun aarnio i Sjundeå kommun
• Keihässuo naturskyddsområde i Högfors stad och Loppi kommun
• Naturskyddsområdet Kivilamminsuo-Pitkästenjärvet i Mäntsälä kommun och Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet Klaukkalan Isosuo i Nurmijärvi kommun
• Kummelbergens naturskyddsområde i Sibbo kommun och Borgnäs kommun
• * Kurkisuo naturskyddsområde i Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet i skogen vid Lakimäki i Lojo stad
• Lassilaskärrets naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Naturskyddsområdet för områdena kring Lojo sjö i Raseborgs stad och Lojo stad
• Medvastö-Stormossens naturskyddsområde i Kyrkslätts kommun
• Petkelsuo naturskyddsområde i Hyvinge stad och Nurmijärvi kommun
• Naturskyddsområdet i gammelskogen i Rörstrand i Sibbo kommun
• Saltfjärdens naturskyddsområde i Kyrkslätts kommun
• * Naturskyddsområdet för Ekenäs kust i Raseborgs stad och Hangö stad
• Täktbuktens och Svanvikens naturskyddsområde i Hangö stad
• Usmi naturskyddsområde i Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet för kärren, lundarna och de gamla skogarna i Västra i Vanda stad och Esbo stad samt i Nurmijärvi kommun


C) Beslutet tillåter decimering av mink och mårdhund på följande naturskyddsområden som upprättats genom miljöministeriets förordning 333/2021:
• Brännängsbergets naturskyddsområde i Lappträsk kommun
• Bölsviken–Stormossens naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Haavisto naturskyddsområde i Högfors stad
• Honnonviita naturskyddsområde i Vichtis kommun
• Kalkkimäki naturskyddsområde i Lojo stad
• Naturskyddsområdet Keravanjokikanjonin lehto i Tusby kommun och Hyvinge stad
• Kiljava naturskyddsområde i Nurmijärvi kommun och Hyvinge stad
• Kockelträskets naturskyddsområde i Ingå kommun
• Kristianslunds naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Kvarnby naturskyddsområde i Sjundeå kommun
• Landbofjärdens naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Lövö naturskyddsområde i Lovisa stad
• Löparö sunds naturskyddsområde i Sibbo kommun
• Naturskyddsområdet Maitoisten metsä i Mäntsälä kommun och Hausjärvi kommun
• Makubergens naturskyddsområde i Raseborgs stad och Lojo stad
• Naturskyddsområdet Peltolan vanha metsä i Mäntsälä kommun
• Persöfladans naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Puujärvi naturskyddsområde i Lojo stad
• Pytbergs naturskyddsområde i Lojo stad och Sjundeå kommun
• Ridasjärvi naturskyddsområde i Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet Rientolan metsä i Borgnäs kommun
• Torsgårdsskogens naturskyddsområde i Sjundeå kommun
• Skanslandets naturskyddsområde i Helsingfors stad
• Svarvarmossens naturskyddsområde i Raseborgs stad och Ingå kommun
• Naturskyddsområdet Vaskijärven metsä i Högfors stad
• Naturskyddsområdet Vähäjärvenkallioiden vanha metsä i Mäntsälä kommun
• Österfjärdens naturskyddsområde i Raseborgs stad


D) Beslutet tillåter decimering av mink och mårdhund på följande naturskyddsområden som upprättats genom statsrådets förordning 332/2021:
• Abborforsvikens naturskyddsområde i Lovisa stad
• Naturskyddsområdet för mossarna i Box i Sibbo kommun och Borgå stad
• Naturskyddsområdet för öarna i Bromarv i Raseborgs stad
• Naturskyddsområdet i de gamla skogarna vid Finnträsk i Kyrkslätts kommun
• Naturskyddsområdet Hannun aarnio i Sjundeå kommun
• Stormossens naturskyddsområde i Ingå i Ingå kommun
• Keihässuo naturskyddsområde i Högfors stad och Loppi kommun
• Naturskyddsområdet Kivilamminsuo-Pitkästenjärvet i Mäntsälä kommun och Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet Klaukkalan Isosuo i Nurmijärvi kommun
• Kummelbergens naturskyddsområde i Sibbo kommun och Borgnäs kommun
• Kurkisuo naturskyddsområde i Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet i skogen vid Lakimäki i Lojo stad
• Lampisuo naturskyddsområde i Borgnäs kommun
• Lassilaskärrets naturskyddsområde i Raseborgs stad
• Naturskyddsområdet för områdena kring Lojo sjö i Raseborgs stad och Lojo stad
• Medvastö-Stormossens naturskyddsområde i Kyrkslätts kommun
• Metsäkulma naturskyddsområde i Mäntsälä kommun
• Petkelsuo naturskyddsområde i Hyvinge stad och Nurmijärvi kommun
• Naturskyddsområdet i gammelskogen i Rörstrand i Sibbo kommun
• Naturskyddsområdet i Stormossens urskogsområde i Hangö stad
• Naturskyddsområdet för Ekenäs kust i Raseborgs stad och Hangö stad
• Usmi naturskyddsområde i Hyvinge stad
• Naturskyddsområdet för kärren, lundarna och de gamla skogarna i Västra i Vanda stad och Esbo stad samt i Nurmijärvi kommun