Vård av habitat för vilt och fisk

Tillsammans med sina samarbetspartner sörjer Forststyrelsen för vården av habitat för vilt och fisk i statens områden. Jakt- och fisketillstånden är alltid en investering i både vårt eget välbefinnande och naturen; när du köper ett tillstånd av Forststyrelsen bidrar du till arbetet med att restaurera och vårda habitat för vilt och fisk.

Lekplatser och vandringsvägar för fiskar

Forststyrelsens mål när det gäller vården av fiskevattnen är att bevara och stärka de naturliga fiskbestånden. Syftet med åtgärderna är att trygga både fiskens fortplantningsmöjligheter och hållbart fiske.

Tillsammans med sina samarbetspartner investerar Forststyrelsen varje år hundratusentals euro i vården av fiskevattnen. Vi restaurerar strömmande vatten till exempel genom att avlägsna hinder från fiskarnas vandringsvägar, återställa lekbottnar, återställa flödet i en uttorkad fåra och göra fårans struktur mångsidigare och stärka fiskbestånden genom utplantering. Även de myrar som Forststyrelsen restaurerat effektiverar vattenvården i avrinningsområdena.

Vi tar hand om fiskbestånden med hjälp av dessa restaureringsåtgärder, men också genom att införa villkor med anknytning till fisketillståndet, såsom fångkvoter, fångstmått och fredningstider.

Habitat för vilt

Forststyrelsen beaktar viltets krav på sina habitat på många sätt i sin verksamhet. Sedan 2007 har vi restaurerat totalt cirka 5 000 hektar myrar, som är ytterst viktiga habitat för bland annat ripa, sädgås och skogsren. Dessutom har vi restaurerat skogskärr och anlagt våtmarker med öppet vatten. Vi finansierar åtgärderna för att vårda viltets habitat med intäkter från försäljningen av jaktlicenser.

Vi beaktar också viltet behov i behandlingen av mångbruksskogarna. De mest centrala principerna är att trygga tjäderns spelplatser och sörja för ett tillräckligt skogstäcke, bland annat genom att lämna kvar viltsnår i samband med avverkning.

Vi tar också hand om viltstammarna genom att dimensionera jakten omsorgsfullt enligt variationerna i stammarna samt genom att stödja jakt på små rovdjur.

Mera information