Bild: Markus Sirkka
Bild: Markus Sirkka

Natur och kulturarv

De flesta av Finlands naturskyddsområden sköts av Forststyrelsen. Vi ansvarar för skydd av naturtyper, arter och kulturhistoriska objekt i våra övriga områden också. Genom vårt arbete tryggar vi naturens mångfaldighet och vi har en viktig roll när Finland strävar efter att nå sina klimatmål. Frivilliga är välkomna att delta i arbetet för naturen. Vi ger även information om hur man uppför sig ansvarsfullt i naturen och när man behöver tillstånd.

Skyddande av mångfaldighet

Vi värnar om naturens mångfaldighet på ett omfattande sätt. Vi vårdar de mest hotade naturtyperna och arterna i skyddsområden, och i mångbruksskogarna bevarar vi de värdefulla naturobjekten och ökar mängden av död ved. Vi förbättrar vattennaturens tillstånd samt livsmiljöer av vilt.

Viktig roll i strävan efter kolneutralitet

Vårt klimatprogram främjar Finlands mål att vara ett kolneutralt land 2035. Vi ökar kolsänkan och -förrådet och produktion av ren energi samt minskar våra utsläpp. De vida skyddsområdena är tillflyktsorter för många arter när klimatförändringen hotar den arktiska naturen i synnerhet.

Nätverk av skyddsområden

Skyddsområdena i vårt land är en del av hela världens nätverk som tryggar naturens mångfaldighet. Vi värnar systematisktom den. Nationalparker och många andra värdefulla skyddsområden är även utflyktsmål som är öppna för alla.

Miljövård i mångbruksskogarna

Att trygga och främja naturens mångfaldighet är en väsentlig del av Forststyrelsens skogsbruk. Kedjan av miljövårdåtgärder framskrider från riktlinjer och undervisning baserad på forskning till planering, förverkligande och uppföljning av omedelbara miljöeffekter.

Hotade arter får skydd

Forststyrelsen är ansvarig för skyddet av många hotade arter. Skyddet av en art gagnar även många andra som lever i samma miljö. Det är därför viktigt att skydda naturtyper.

Effektiv naturvård

Olika viktiga naturtyper vårdas för att bevara deras rikedom. Restaurering hjälper naturens mångfaldighet. Naturvård består av t.ex. röjning och avlägsning av främmande arter.

Värnandet om kulturarv

Gamla byggnader och fornlämningar utgör den synligaste delen av det kulturarv som Forststyrelsen vårdar. Vi upprätthåller även det levande kulturarvet tillsammans med andra vid t.ex. många evenemang.

Vårdbiotoper

Vårdbiotoper berättar om den långa traditionen av bete och övrig markanvändning kring småskaligt jordbruk. De förenar naturens och kulturarvets fantastiska mångfald. Underhållet kräver hjälp från boskapsägare och frivilliga.