Skogsbruket och miljön

Forststyrelsens strategiska mål är att stoppa utarmningen av mångfalden på statens mark. Trots att skyddsområdenas areal ökat är nyckelfrågan för skyddet av skogarnas mångfald fortfarande hur skogar i ekonomibruk behandlas.

Vi håller orubbligt fast vid att en väsentlig del av Forststyrelsens skogsbruk består av att trygga och främja den biologiska mångfalden. Områdena som används till skogsbruk, det vill säga mångbruksskogarna, är en lämplig livsmiljö för de flesta av våra skogstyper. 

Miljövården vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab utgör en kedja som börjar med forskningsbaserad rådgivning och undervisning, fortsätter med planering och förverkligande och slutar med uppföljning av hur olika åtgärder direkt har påverkat miljön. Verksamheten utvecklas utifrån resultaten av uppföljningen enligt principen om ständig förbättring. 

Anvisningar som styr miljösynpunkterna på behandlingen av skogarna finns samlade i en miljöguide, som är en handbok avsedd för Forststyrelsens personal, entreprenörer och deras anställda. 
En uppdaterad version av guiden publicerades 2018. Enligt de nya anvisningarna samlas död ved inte längre in över huvud taget, fler levande naturvårdsträd lämnas kvar än tidigare, antalet viltsnår utökas och i strövområdena behandlas inga större förnyelseytor.  

Miljömål och certifiering 

Forststyrelsen har ett miljösystem som är förenligt med standarden ISO 14001. Utifrån detta system fastställer vi årligen våra miljömål.  

Forststyrelsens strategiska miljömål är insatser för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden samt beredskap inför klimatförändringen och åtgärder för att stävja den. 

Alla statens mångbruksskogar är PEFC-certifierade. PEFC-certifieringen grundar sig på verksamhetssätt (standarder) som man kommit fram till genom ett omfattande nationellt och internationellt samarbete, samt på utomstående övervakning av en obunden part, det vill säga regelbunden revision. 

Vi följer upp att miljösystemet och skogscertifieringen fungerar och är effektiva med hjälp av både intern och extern revision. Inspecta Sertifiointi Oy gör den externa revisionen och beviljar certifikaten. 

  • Läs mer om PEFC-certifiering och ISO miljösystem

Klimatförändringen stävjas på många sätt 

Skogar samt förnybara råvaror och förnybar energi har en stor betydelse när det gäller att ersätta fossila material. Skog som växer binder koldioxid ur atmosfären. När trädbeståndets tillväxt överskrider den uttagna virkesvolymen fungerar skogen som en kolsänka.  

Kolsänkeeffekten i Forststyrelsens skogar i ekonomibruk är påtaglig: skogarna växer årligen med 13,3 miljoner kubikmeter (Riksskogstaxeringen, Naturresursinstitutet) och cirka 6 miljoner kubikmeter avverkas.   

Skyddsområden där inga avverkningar görs fungerar som viktiga kolförråd där kol består länge i både träden och marken. Gamla skogar är i balans vad gäller kolbindningen: kol binds alltjämt i långsamt växande bestånd, men på samma gång frigörs också kol allteftersom träd murknar.  

Myrar i naturligt tillstånd utgör också betydande, långsamt växande kolförråd. På statens marker har inga myrar nydikats sedan 1994.   

Träets förmåga att binda och lagra koldioxid gör det till ett unikt material. Allra bäst fungerar träet som kolförråd i träbyggnader och andra träprodukter med lång livscykel. Den omfattande byggda egendomen som förvaltas av Forststyrelsen, nästan 3 600 byggnader, är så gott som helt konstruerad i trä. Enligt sin strategi strävar Forststyrelsen efter att öka användningen av trä på ställen där det är tekniskt och ekonomiskt motiverat samt gynna lösningar med förnybar energi. 

Sedan 2018 har Forststyrelsen utarbetat ett klimatprogram där vi ingående och på lång utreder sikt vilka möjligheter Forststyrelsens och statens mark- och vattenområden ger med tanke på att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den. 

METSO-programmet fortsätter 

Handlingsprogrammet för mångfalden i skogarna i södra Finland 2008–2016 (METSO) fortsätter enligt statsrådets principbeslut fram till 2025.  

Forststyrelsen Skogsbruk Ab stöder för sin del METSO-programmet. År 2014 skyddades mer än 13 000 hektar av statens ekonomiskog. Det handlade om den största enskilda skyddsåtgärden inom METSO-programmet. 

Åtgärder och utvecklingsprojekt för naturens bästa

Omsorgsfull planering utgör grunden för att främja mångfalden i skogarna. Ett exakt och heltäckande geografiskt informationssystem är ett viktigt verktyg med tanke på planeringen.

För att förbättra den sociokulturella hållbarheten har vi gett anvisningar för skötseln av närskogar i kring turistcentrum och bosättning.

De mest effektiva åtgärderna inom skogsbruket med tanke på mångfalden är att ta vara på naturobjekten, lämna kvar fler naturvårdsträd, skydda hotade arter samt vidta aktiva naturvårdsåtgärder, såsom att restaurera våtmarker och småvatten på tvinmarker.

Vi utvecklar ständigt våra vattenskyddsmetoder. Vi tar vattenskydd med i alla skogsbruk.

Kulturarvsobjekten i skogarna har inventerats systematiskt enligt målen i det nationella skogsprogrammet. Vi tar vara på kulturarvsobjekten i alla skogsbruksåtgärder.

Vi utvecklar och undersöker möjligheterna att transportera höga nyttolaster på landsvägar och använda spårtrafiken för timmertransport. Vi drar nytta andra länders erfarenheter av dessa typer av transport.