Forststyrelsen som vårdare av kulturarv

Finlands kultur har sina rötter i skogar, på fjällen och på kusten. Forststyrelsen sköter fornminnesområden, byggnader och konstruktioner samt kulturmiljöer såsom traditionella landskap mitt i naturen. Mänga av dessa är nuförtiden belägna i naturskydds- eller ödemarksområden.

Att värna om kulturarvsegendomen är en av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter enligt lagen om Forststyrelsen. Forststyrelsens Naturtjänster sköter traditionella landskap enligt skydds- och användningsplaner med miljöministeriets styrning och fornminnesområden i samarbete med museimyndigheterna. Före vård eller reparering kartläggs kulturarvet.

Med Museiverket och andra aktörer har det utfärdats instruktioner som garanterar, att även de kommande generationerna kan njuta av kulturarvet. Information om kulturarvsobjekt finns för planerare i Forststyrelsens GIS-system.

Inventering av kulturarvsobjekt

Inventering av kulturarvsobjekt i naturskydds- och ödermarksområden tillhör Forststyrelsens Naturtjänsters basarbete sedan länge. I arbetet ingår identifiering av fornlämningar och byggnadsarvsobjekt, rapportering och sparande av information i datasystem. Även kulturarvsobjekt under vattenytan kartläggs. I naturskyddsområden samordnas skyddet av arter och naturtyper, värnandet om kulturarv samt användningen av områdena för hållbar naturturism.

Vi får även information om platsernas historia och traktens övriga kulturarv. Forststyrelsen har kartlagt sin egen organisationshistoria och skogsarbetets historia samt överlämnat material till Finlands Skogsmuseum Lusto.

Åren 2010–2015 samlade man in information om kulturarvsobjekt i mångbruksskogar från äldsta stenålder till 1960-talet.

Observering och vård av fornlämningar

Fasta fornlämningar är automatiskt fredade på grund av fornminneslagen, de får inte borttas eller utgrävas. Vid skogs- eller naturvårdsarbeten ska man alltså känna till dem. Forststyrelsen kartlägger objekten vid planering av områdets vård och användning och vårdåtgärder på fornminnen planeras i samarbete med Museiverket. Enligt fornminneslagen är det även förbjudet att rubba vrak.

En människa på byggnadsställning reparerar gammal stenmur.
Raseborgs slottsruin från medeltiden repareras. Foto Elias Lahtinen.

Lämplig ny användning är det bästa byggnadsskyddet

Skyddet förutsätter att byggnaderna sköts, underhålls och repareras så att de behåller sitt kulturhistoriska värde. Forststyrelsen iståndsätter skyddsobjekten under handledning av sakkunniga och försöker tillsammans med lokala aktörer hitta ett lämpligt användningssätt för varje byggnad. Gamla skogstorp fungerar nu som museigårdar i anslutning till vården av traditionella landskap eller som naturstugor som informerar besökarna i nationalparkerna medan skogsförläggningar och Lapplands ödestugor har iståndsatts för turisternas bruk.

Rikedom av historia och natur värnas om i traditionella landskap

T.o.m. en hundratals år gammal kulturmiljö kan försvinna om användningen upphör. Mest hotade är de traditionella landskapen, för det intensiva jordbruket och flyttningen från landsbygden har gjort att det återstår bara små fläckar av ängar och ängsmarker, olika betesmarker och svedjeskog. Utan kontinuerlig skötsel skulle även resten försvinna. Emellertid vill man bevara de traditionella landskapen, eftersom de hör till våra mest variationsrika naturtyper vad antalet växt- och djurarter beträffar. De är också en del av vår gemensamma historia.

Vi vårdar och återställer traditionella landskap på våra museigårdar: vi upprätthåller gamla växtarter, odlingsmetoder samt byggnader och hantverk. Dessutom förvaltar vi andra traditionella landskap på statens marker såsom svämängarna längsmed älvarna i norr, de traditionella svedjebrukslandskapen i östra Finland samt de gamla ängarna och betesmarkerna i södra Finland. Ängarna slåttas, sly röjs bort och byggnader samt stängsel repareras.

För arbetet ansvarar Forststyrelsens Naturtjänsters anställda medan hästar, kor och får för landskapsvården hyrs av kreatursägarna. Många frivilliga har också varit med om att bevara vårt gamla kulturlandskap och dess arter.

Kontaktpersoner

Största delen av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och traditionella landskapen är belägna på naturskyddsområden och de sköts av Forststyrelsens Naturtjänsters personal. För skyddet av kulturarvet i mångbrukskogarna svarar chefen för hållbar utveckling i Forststyrelsen Skogsbruk Ab.

  • Serviceägare Siiri Tolonen, Forststyrelsens Naturtjänster: siiri.tolonen@metsa.fi
  • Chef för hållbar utveckling Antti Otsamo, Forststyrelsen Skogsbruk Ab: antti.otsamo@metsa.fi