Forststyrelsen Skogsbruk Ab – ansvarsfull skötsel av naturresurserna

Drygt hälften av statens markområden används till skogsbruk. I dessa områden idkas skogsbruk av Forststyrelsen Skogsbruk Ab, som är Forststyrelsens dotterbolag.

En skogsmaskin fäller träd i torr tallmoskog.

Statens skogar förvaltas på ett hållbart sätt och är certifierade enligt PEFC-systemet. Deras årliga tillväxt är 13 miljoner kubikmeter. Varje år är ett par procent av den areal som används till skogsbruk föremål för drivning.

Nästan 90 procent av Forststyrelsens omsättning kommer från virkesförsäljningen. Affärsverksamhetens avkastning, mer än 100 miljoner euro om året, intäktsförs till staten och därigenom till olika behov i samhället.

Vi beaktar den samhälleliga nyttan i allt högre grad inom skogsbruket, vilket innebär att vi framhäver i synnerhet den biologiska mångfalden, användningen för rekreationsändamål, rennäringen, samekulturen och sysselsättningen.

Vi bär vårt samhällsansvar 

Vi beaktar den samhälleliga nyttan i allt högre grad inom skogsbruket. Det innebär att vi inom skogsbruket framhäver den biologiska mångfalden, användningen för rekreationsändamål, renskötseln, samekulturen och främjandet av sysselsättningen.

Med anknytning till dessa samhälleliga satsningar står 603 000 hektar mångbruksskog delvis eller helt utanför skogsbruksverksamheten (31.12.2022).

Begränsningarna på användningen försämrar Forststyrelsens resultatförmåga. Kalkylmässigt är begränsningarnas inverkan på rörelsevinsten circa 80 miljoner euro (hela Forststyrelsen) om året och merparten gäller begränsningar på Skogsbruk Ab:s verksamhet. Skogsbrukets satsning på den samhälleliga nyttan är alltså 70-80 miljoner euro årligen.

Skogbrukets nyckeltal siffror från 2022
 Omsättning 349,0 mn euro  
 Försäljning/år  5,9 mn kubikmeter 
 Övrig samhällelig nytta  77,8 mn euro/år
 Skogsmark i ekonomiskogar   3,5 mn hektar, varav 2,8 mn hektar utan begränsningar
 Ekonomiskogarnas tillväxt/år  13,3 mn kubikmeter  
 Fast anställd personal  353
 Entreprenörer med anställda   1500  

Mer statistik: Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport.