Kvarkens naturskyddsområde förverkligas

Kvarkens naturskyddsområde ska inrättas i Korsholm, Vasa, Malax, Vörå, Korsnäs och Nykarleby.

Planeringsområdet

Till det planerade området hör ca 2900 ha land och 56 000 ha vatten. Områden som kommer att skyddas ägs av staten och förutom några fastigheter hör de till områden som tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Besluten om skyddsreservering har gjorts som en del av statsrådets godkända nationella skyddsprogram och Natura 2000 -nätverket. Till planeringsområdet hör följande Natura 2000 -områden: Kvarkens skärgård (FI0800130) och Ängesholmen (FI0800160) samt de nationella skyddsprogrammen statsrådets principbeslut om skyddet av Mickelsörarna, strandskyddsprogrammet och programmet för skyddet av fågelvatten. Områdena har reserverats för skydd även i landskapsplanen.Vattenområden som inte hör till något skyddsprogram eller Natura 2000 -nätverket ingår inte längre i beredningen.

Naturskyddsområdet grundas med statsrådets författning och för beredningen ansvarar miljöministeriet, medan Forststyrelsen stöder bl.a. genom att ta fram bakgrundsuppgifter och producera kartor.

Offentlig tillställning gällande inrättandet av Kvarkens naturskyddsområde 29.11.2022

Evenemanget ordnades i Wolff-auditoriet vid Vasa universitets huvudbyggnad Tervahovi.

I juni ordnades diskussionsmöten i alla kommuner som berörs av det kommande naturskyddsområdet. Man diskuterade inrättandet av ett naturskyddsområde och samlade in viktig information om området direkt från lokalbefolkningen. Under mötena samlade man också in skriftlig respons, som presenterades vid tillställningen den 29 november. Vid tillställningen gick man igenom aktuella frågor och tidschemat i anslutning till inrättandet av naturskyddsområdet.

Miljöministeriets samt Forststyrelsens presentation 29.11.2022 (pdf).

Hörandetillfällena om beredningen av Kvarkens naturskyddsområde 1–8.6.2022

Hörandetillfällena om inrättandet av Kvarkens naturskyddsområde ordnades från och med den 1 juni 2022 i alla kommuner som kommer att beröras av naturskyddsområdet i fråga: I Vasa (1.6.2022), Malax (2.6.2022), Korsholm (3.6 och 7.6.2022), Korsnäs (8.6.2022) samt ett gemensamt möte för Nykarleby och Vörå i Oravais (6.6.2022).

Under hörandetillfällena diskuterades inrättandet av ett naturskyddsområde och viktig information om området samlades in direkt från lokalbefolkningen. Under mötena presenterade miljöministeriets lagstiftningsråd Leila Suvantola lagstiftningssidan när det kommer till inrättandet av ett naturskyddsområde och Mikael Nordström som är områdeschef för Kustens naturtjänster vid Forststyrelsen berättade närmare om Kvarkenområdets särdrag. Därefter fick de som var med på mötet ge respons och diskutera inrättandet av naturskyddsområdet i mindre grupper. Dessutom kunde man ge respons via den elektroniska tjänsten Webropol, vilket sammanlagt 654 personer gjorde.

Sammanlagt 224 personer deltog på hörandetillfällena och deltagarna fördelades enligt följande:

 • Vasa, 25 deltagare
 • Malax, 36 deltagare
 • Korsholm, Kvevlax, 16 deltagare
 • Nykarleby och Vörå (Oravais), 34 deltagare
 • Korsholm, Replot, 84 deltagare
 • Korsnäs, 29 deltagare.

Diskussionen under mötena var konstruktiv och lugn, även om avvikande åsikter framfördes.

Det hölls gruppdiskussioner på olika teman under mötena. Ämnesområdena var följande:

 1. Skärgårdslivets fortsättning och den kommande förvaltningsmodellen
 2. Farleder, båthamnar och rekreation
 3. Jakt och fiske.

Under mötena samlade man in skriftlig respons om dessa teman. Nedan presenteras de vanligaste synpunkterna på varje tema:

Skärgårdslivets fortsättning och den kommande förvaltningsmodellen

 • Skärgårdslivet ska få fortsätta på samma sätt som hittills.
 • En gemensam förhandlings- eller samarbetsgrupp som ansvarar för skötseln av området inrättas, i vilken även lokalinvånarna är representerade.
 • Det ska finnas medel för att sköta om området.
 • Det nya naturskyddsområdet får inte ha fler begränsningar än de nuvarande privata naturskyddsområdena i området.
 • När skötsel- och nyttjandeplanen utarbetas ska de lokala instanserna vara representerade.

Farleder, båthamnar och rekreation

 • Man måste få anlägga nya småbåtsleder och småhamnar och vid behov ska man få flytta hamnar på grund av landhöjningen.
 • Muddring av icke-officiella farleder ska vara tillåten. På grund av landhöjningen är det svårt att för närvarande förutspå var det kommer att finnas behov av muddring.
 • Varje stuga ska ha förbindelse med båt.
 • Det måste gå att bygga byggnader och vägar för lokalbefolkningen också, inte bara för turisternas rekreationsbruk.

Jakt och fiske

 • Jakten borde få fortsätta i enlighet med jaktlagstiftningen.
 • Säljakten ska få fortsätta. Inga landstigningsförbud eller förbud mot att skjuta på markområden.
 • Skarvbestånden ska kunna begränsas.
 • Stora rovdjur som orsakar skada i området ska få avlivas.
 • Främmande arter jagas t.ex. vid sidan av älgjakten, ingen ger sig ut för att enbart jaga främmande arter. Om jakten förbjuds kommer antalet främmande arter att öka.
 • Statens marker ligger mosaikartat bredvid privata skyddsområden. Om statens marker har andra jaktvillkor försvårar det jakten i området.

Forststyrelsen och miljöministeriet tackar alla som deltagit i mötena för den viktiga diskussionen och den värdefulla lokalkännedom som man fick ta del av. Responsen beaktas i mån av möjlighet vid beredningen av förordningen om inrättande av naturskyddsområde och motiveringspromemorian som gäller den.

Mikael Nordströms presentation, sommaren 2022 (pdf).

Lagstiftningsråd Leila Suvantolas presentation, sommaren 2022 (pdf).

Kartor:

Mer information:

Annukka Rasinmäki, specialsakkunnig inom markanvändning, Forststyrelsens Naturtjänster: fornamn.efternam@metsa.fi

Leila Suvantola, lagstiftningsråd, miljöministeriet: tfn 050 4077 323, fornamn.efternamn@gov.fi

Mikael Nordström, handläggningsdirektör, Forststyrelsens Naturtjänster: fornamn.efternamn@metsa.fi