Kvarkens naturskyddsområde förverkligas

Kvarkens naturskyddsområde håller på att grundas i Korsholm, Vasa, Malax, Vörå, Korsnäs och Nykarleby.

Till det planerade området hör ca 2900 ha land och 56 000 ha vatten. Områden som kommer att skyddas ägs av staten och förutom några fastigheter hör de till områden som tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Besluten om skyddsreservering har gjorts som en del av statsrådets godkända nationella skyddsprogram och Natura 2000 -nätverket. Till planeringsområdet hör följande Natura 2000 -områden: Kvarkens skärgård (FI0800130) och Ängesholmen (FI0800160) samt de nationella skyddsprogrammen statsrådets principbeslut om skyddet av Mickelsörarna, strandskyddsprogrammet och programmet för skyddet av fågelvatten. Områdena har reserverats för skydd även i landskapsplanen.Vattenområden som inte hör till något skyddsprogram eller Natura 2000 -nätverket ingår inte längre i beredningen.

Naturskyddsområdet grundas med statsrådets författning och för beredningen ansvarar miljöministeriet, medan Forststyrelsen stöder bl.a. genom att ta fram bakgrundsuppgifter och producera kartor.

I varje kommun ordnas tillfälle för hörande. I tillställningarna hoppas man få information av lokala invånare och aktörer över vilka behov som riktas på områdenas användning och vård, så att de kan beaktas i förberedningen av förordningen. Synpunkter på beredningen frågas även av landskapsförbundet, kommuner, myndigheter samt bl.a. områdets föreningar och medborgarorganisationer samt områdenas arrendatorer.

P.g.a. koronaepidemin begränsas varje tillställnings deltagarantal till högst 50 personer och det är obligatoriskt att anmäla sig på förhand. Vid tillställningarna efterföljs god handhygien och närkontakt undviks. Ansiktsmasker delas ut åt deltagarna. Hörandetillfällena har uppskjutits pga korona-situationen. Då läget förbättras, ordnas de under våren 2021. Information om hörandetillfällen och deras tidpunkter ges på denna sida. Det kommer även att gå att ge sina synpunkter på förberedandet av grundandet av naturskyddsområdet via en enkät som öppnas senare.

Mer information:
Leila Suvantola, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 050 4077 323, leila.suvantola@ym.fi
Mikael Nordström, områdeschef, Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster, tfn 0206 394 654, mikael.nordstrom@metsa.fi

Kartor: