Strategi och programmet för samhällsansvar

Samhällsansvaret styr all verksamhet vid Forststyrelsen. Det har integrerats i strategin samt i ledningen, verksamheten och utvecklingen.

En man klättrar uppför en skogklädd sluttning med ett dimmigt skogslandskap i bakgrunden.
Bild: Eeva Mäkinen

Vid Forststyrelsen främjar samhällsansvaret verksamheten enligt strategin och stöder uppnåendet av de strategiska målen. Den nuvarande strategin ger riktlinjer för Forststyrelsens verksamhet fram till 2020.

Vi planerar och genomför vårt arbete och vår verksamhet så att

  • Vi ser på bästa tänkbara vis till att den hållbar nyttan av statens marker och vattendrag ska sträcka sig över generationer, vilket stärker välmåendet och regionernas livskraft.
  • I egenskap av föregångare inom mångsidig bioekonomi och cirkulär ekonomi samordnar vi förväntningarna på statens marker och vattendrag på ett ansvarsfullt och interaktivt vis.
  • Vi svarar på de globala utmaningarna med innovativa och hållbara lösningar. Vi tryggar bevarandet av en biologisk mångfald och agerar på ett klimatklokt vis.
  • Vi erbjuder likvärdiga tjänster för alla. Utgångspunkten för att utveckla vår verksamhet är att vi sätter kunden i centrum, ser till att det finns tillgängliga digitala tjänster och att vi sätter värde på våra samarbetsparter.
  • Vi arbetar kontinuerligt och effektivt. Ett kunskapsbaserat, etiskt ledarskap och en mångsidig arbetsgemenskap utgör faktorer som ska hjälpa oss att lyckas.

Programmet för samhällsansvar styr allt vårt arbete  

Forststyrelsens program för samhällsansvar är ett handlingsprogram som genomsyrar hela organisationen. Programmet stöder vår strategi och gör vårt arbete med samhällsansvaret ambitiöst och mätbart.

Forststyrelsens program för samhällsansvar är indelat i fyra prioriterade områden: ledning, miljö människor och samhälle. Program för samhällsansvar är byggd omkring 23 viktiga ansvarsområden. Specificeringen av temana grundade sig på intressentgruppsenkäter, den kompetens som Forststyrelsens grupp för samhällsansvar företräder och ledningens synpunkter.

Väsentlighetsanalysen uppdateras för närvarande utifrån de nya ägarpolitiska riktlinjerna.

rafik på placeringen av Forststyrelsens ansvarsteman (23 st., teman uppräknade i bildtexten) på axlarna Betydelse för intressentgrupperna och Betydelsen av Forststyrelsens inverkan. Ansvarsteman placerar sig ganska  enhetligt mitt på axlarna.
1 Samordna förväntningarna på statens marker och vattendrag samt delaktig planering
2 Garantera den bästa hållbara avkastningen av statens marker och vattendrag generation efter generation
3 Trygga den biologiska mångfalden
4 Förbättra ekoeffektiviteten
5 Stävja klimatförändringen och ha beredskap för den
6 Främja naturturism och användning för rekreationsändamål
7 Främja en god vattenstatus och hållbar användning av statens havs- och insjö områden
8 Främja hållbart skogsbruk
9 Omsorg om personalen
10 Livskraftiga vilt- och fiskbestånd samt förvaltning av dessa
11 Värna om kulturarvsobjekten och det immateriella kulturarvet i statens mark- och vattenområden
12 Upprätthålla ett aktuellt och tillförlitligt datalager med anknytning till naturresurserna och deras användning samt kompetens i arktiska frågor
13 Trygga förutsättningarna för renskötsel inom renskötselområdet
14 Förbättra landskapens livskraft och främja sysselsättningen
15 Främja partnerskap och samarbete med intressentgrupper
16 Respektera de mänskliga rättigheterna och rätten att arbeta i all verksamhet
17 Stärka acceptabiliteten för hållbar användning av virke och andra naturresurser
18 Trygga förutsättningarna för att utöva samisk kultur
19 Ordna hållbar jakt och hållbart fiske
20 Öka effekter naturen ger för hälsan och välbefinnandet
21 Upprätthålla och iaktta de etiska principerna
22 Transparent verksamhet och öppen kommunikation
23 Främja möjligheterna att producera vindenergi och annan ren energi

Forststyrelsen har förbundit sig att främja FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Vi är också medlem i nätverket för företagsansvar FIBS.

Bekanta dig med

Programmet för samhällsansvar stöder vår strategi och gör vårt arbete med samhällsansvaret ambitiöst och mätbart.

I årsberättelsen och samhällsansvarsrapporten presenteras kärnområdena och milstolparna i vårt arbete enligt årscykeln.