Forststyrelsens strategi och program för samhällsansvar

Samhällsansvaret styr all vår verksamhet. Det har integrerats i Forststyrelsens syfte och strategi samt i ledningen, genomförandet och utvecklingen av verksamheten.

En man klättrar uppför en skogklädd sluttning med ett dimmigt skogslandskap i bakgrunden.
Bild: Eeva Mäkinen

Forststyrelsen förnyade sin strategi för perioden 2021–2024. I den nya strategin fastställs de centrala målen och riktlinjerna för Forststyrelsens verksamhet.

Strategin beaktar de nya ägarpolitiska riktlinjerna och den föränderliga verksamhetsmiljön. Strategin främjar förverkligandet av internationella avtal såsom FN:s mål för hållbar utveckling.

Forststyrelsens program för samhällsansvar har integrerats i vår strategi och varumärket utgör kärnan i strategin. Med strategin uppfyller vi kundernas och intressentgruppernas förväntningar. De nya riktlinjerna uppmuntrar till öppen diskussion och växelverkan samt stärker Forststyrelsens verksamhetskultur med fokus på samordning.

Fem strategiska teman och tillhörande löften

Forststyrelsens vision består av fem teman: samhällsansvar och samarbete, klimatförändring, biologisk mångfald, välfärd och bioekonomi.

Varje tema i visionen innehåller strategiska löften.

Samhällsansvar och samarbete:

 • Vi bygger förtroende genom öppen växelverkan och lovar att utveckla kundorienterade och digitala samarbetsformer.
 • Vi utvidgar ansvarsfulla och etiska tillvägagångssätt i hela värdekedjan.

Klimatförändring:

 • Vi tredubblar produktionen av förnybar energi före 2030.
 • Vi ökar kolsänkorna i mångbruksskogarna med tio procent före 2035.
 • Vi ökar kolförrådet i trädbeståndet på statens marker med tio procent före 2035.

Biologisk mångfald:

 • Vi effektiverar aktiva åtgärder för att stoppa trenden med allt fler hotade arter och naturtyper.
 • Vi iståndsätter 17 000 hektar försämrade habitat i skyddsområden och 4 760 hektar i områden där vi bedriver affärsverksamhet före 2023.
 • Vi höjer skötseln av nätverket av naturskyddsområden till världsklass bland annat för att förbättra nätverkets ekologiska status.
 • Vi förbättrar hållbarheten i användningen av naturresurser i syfte att minimera utarmningen av den biologiska mångfalden.
 • Vi förbättrar hållbarheten i användningen av naturresurser i syfte att minimera utarmningen av den biologiska mångfalden.

Välfärd:

 • Vi ökar möjligheterna till natur- och vildmarksupplevelser samt rekreation som främjar hälsan och välbefinnandet för alla.
 • Vår affärsverksamhet intäktsför 114 miljoner euro till staten före 2024.
 • Vi sysselsätter och stärker de regionala ekonomierna i synnerhet i glesbygden.
 • Vi förbättrar våra partners möjligheter att utveckla en trygg och hållbar natur- och vildmarksturism vid våra objekt.

Bioekonomi:

 • Vi utvecklar och producerar hållbara lösningar för framtidens nya produkter och tjänster. Dessa hjälper oss att övergå från fossil ekonomi till bioekonomi.
 • Vi är en föregångare inom hållbart skogsbruk.

Programmet för samhällsansvar styr allt vårt arbete  

Forststyrelsens program för samhällsansvar är starkt integrerat i strategin. Programmet för samhällsansvar såväl stöder uppnåendet av våra strategiska mål direkt som förutser och driver på det kommande arbetet med att utveckla samhällsansvaret. Dessutom gör det vårt arbete med samhällsansvaret ambitiöst och mätbart. Programmet för samhällsansvar består av fyra delområden: Ledning, Människor, Samhälle och Miljö.

Viktiga teman i vårt arbete med samhällsansvaret

I Forststyrelsens väsentlighetsanalys har vi identifierat viktiga teman för samhällsansvaret i verksamheten med tanke på vår egen verksamhet och våra intressentgruppers behov. Dessa teman styr arbetet med samhällsansvaret och ställer upp mål, vars effektivitet vi mäter och rapporterar om varje år. De omfattar både lagstadgade och icke-lagstadgade teman och de kan genomskära flera prioriterade områden i programmet för samhällsansvar.

Specificeringen av temana grundar sig på intressentgruppsenkäter, den kompetens som Forststyrelsens grupp för samhällsansvar företräder och ledningens synpunkter. Väsentlighetsanalysen har uppdaterats under 2020.

Viktiga teman för samhällsansvaret:

 • Etisk ledning
 • God förvaltning
 • Trygga den biologiska mångfalden
 • Stävja klimatförändringen och anpassa sig till den
 • Omsorg om personalen
 • Mänskliga rättigheter och rättigheter i arbetslivet i vår egen och våra partners verksamhet
 • Samordning av förväntningarna på statens marker och vattendrag
 • Hållbar användning av naturresurserna
 • Landskapens livskraft
 • Användning av naturen för rekreationsändamål

Forststyrelsen har förbundit sig att främja FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Vi är också medlem i nätverket för företagsansvar FIBS.

Bekanta dig med

Programmet för samhällsansvar stöder vår strategi och gör vårt arbete med samhällsansvaret ambitiöst och mätbart.

I årsberättelsen och samhällsansvarsrapporten presenteras kärnområdena och milstolparna i vårt arbete enligt årscykeln.