Internationella klassificeringar av skyddsområden

Internationella naturvårdsunionens (IUCN) förteckning baserar sig på Förenta nationernas (FN) beslut, utifrån vilket IUCN har utarbetat kriterier för att ett område skall tas med i förteckningen och en klassificering av skyddsområden.

Klassificeringar av skyddsområden i Finland

Forststyrelsen har översatt definitionerna av skyddsområden och skyddsområdeskatergorier på finska. Vi har även sammanställt nationella principer föt att klassificera skyddsområden på statens mark enligt IUCNs regler. Arbetet gjordes tillsammans med miljöministeriet och Finlands nationella IUCN-kommitté och med respons från intressentgrupper år 2013.

Mera information