Forststyrelsens kungörelser

På denna sida publiceras kungörelser angående Forststyrelsens offentliga förvaltningsärenden, t.ex. fiske- och jaktkvoter och ordningsstadgor.

Kungörelse: kvoter för fiske och terrängtrafik

22.11.2022

Forststyrelsen har genom sitt beslut 7040/2022 den 21.11.2022 med stöd av 18 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) fastställt regionvisa kvoter för fiske på statliga vattenområden (exkl. Enontekis, Enare, Utsjoki kommuner samt Lapplands renbeteslags område i Sodankylä kommun) som förvaltas av Forststyrelsen.

Med stöd av 18 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) har Forststyrelsen genom sitt beslut 6420/2022 den 21.11.2022 fastställt regionvisa kvoter för terrängtrafik på statlig mark som förvaltas av Forststyrelsen.

Besluten finns till påseende fram till den 27 januari 2023 på Forststyrelsens centralenhet (Ratatie 11, 01301 Vantaa), Ivalo kundtjänst (Sairaalantie 3B, 99800 Enare), Övre Lapplands naturum Siida (Inarintie 46, 99870 Enare) och Fjäll-Lapplands naturum (Peuratie 15, 99400 Enontekis) samt dessutom på Forststyrelsens webbplats eraluvat.fi och metsa.fi.

Framläggningen av handlingen kungörs i Officiella tidningen samt i följande tidningar: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Hufvudstadsbladet.

Besluten får överklagas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter beslutens delfående. Närmare anvisningar om överklagande finns i besvärsanvisningarna som är bifogade till besluten.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter kungörelsens offentliggörande 22.11.2022 i den offentliga tidningen, alltså 29.11.2022. Besvärstiden upphör den 30 december 2022.

Vanda och Åbo den 21 november 2022

FORSTSTYRELSEN

Läs kvotbeslut om fiske och terrängtrafik (eräluvat.fi, pdf):

Kvotbeslut om fiske, jakt och terrängtrafik

I kvotbeslutet bestämmer Forststyrelsen hur många fiskare eller jägare som det maximalt kan finnas i olika områden. Kvoter om terränngtrafik gäller både snöskoterspåren och områdena utanför snöskoterspåren.

Kommersiellt fiske

För kommersiellt fiske ska fiskaren ansöka om separat tillstånd per fångstredskap. Öppna ansökningar meddelas på websidan Eräluvat.fi. Separata ansökningar kan upplysas för enskilda vattenområden eller några särskilda områden även mellan de nationella ansökningstiderna.